Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
18 Σεπτεμβρίου 2020
Ευμενίου έπισκ, Γορτύνης Κρήτης
Σελήνη 1 ήμέρας 1Ανατολή ήλίου 710-Δύος 728
ΑΠΚΗ Κακοκαιρία Ανεμοι νοτιοδυτικοί έως 6μποφόρ Θερμοκρασία έως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές Ανεμοι έως 4 μπωφόρ. Θερμοκρασία έως 30β.
Αριθμ. φύλ . 41760
Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
ΑΝΟΙΕΕΗΟΡΕΞΙΣΤΟΥ ΕΡΤΟΓΑΝ ΠΑΨΕΡΙΜΟ-ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
Τό Βερολίνο πιέζει την Αθήνα
00λίνο πιέ
γιά Τ
για την άποστρατιωτικοποίηση τν νήσων
των ν
Μέκδόλωμαν την
τήν άπόσυρση της Τέταρτης Στρατιάς στά βάθη της Άνατολίας
Η ΧΘΕΣΙΝΗ έμφάνισις του Γερμανο
πρέσβεως Δρος Ερνστ Ράιχελ ένπιον
τής Είδικής Διαρκούς Επιτροπής Εύρω - σες της μέ τήν ΕB.
παϊκν 'Ύποθέσεων του Κοινοβουλίου
ήταν μία άληθινή έκπληξις . Όχι γιατί ό
ξένος διπλωμάτης άπελογήθη δτι κδέν
μπορούμε νά δείξουμε τήν μέγιστη ουνα- μυημένος διέκρινε τίς άπτερες έπιδιξεις
τή σκληρότητα έναντι της Τουρκίας γιατί άν τό πράξουμε αυτό θά καταστρέψουμε τίς δυνατότητές μας να διαμεσολαβή-λησε - χωρίς νά τό μαρτυρεί- τί πραγματι σουμεν, Ούτε έπειδή ένεφανίσθη νά μήν κά διακυβεύεται στό παρασκήνιο. Και μάκαταλαβαίνει την κριτική πού άσκείται λιστα μία ήμέρα μετά τούς ύπαινιγμούς του
στήν Ελλάδα κατά της Γερμανίας , διότι Υπουργού Εξωτερικν τν ΗΠΑ Μάδπως ύπεστήριξε κέμείς δέν είμαστε ούδε
τερον και πς στό έπόμενο Εύρωταϊκό Τουρκία, πρέπει ανά μεισουν τό στραΣυμβούλιο θά άπευθυνθούμε στήν Τουρκία μέ τήν άπειλή κυρσεων και γενικτερα μέ τήνάτειλή έπιδεινσεως της σχ του Αίγαίου πού έδρεύει στήν Σμύρνη σημερα πρός τά βάθη της Ανατολίας .
άρα να προχωρήσουν στήν άποστρατιωτι
κοποίηση . Ο κύριος Ράνχελάνέπτυξε στό
Κοινοβούλιο τό προσωπικό στοίχημα τής
Καγκελλαρίου να άποφευχθεί ή στρατιω τική σύγκρουσις. Στοίχημα τό όποϊο δέν
περιορίζεται μόνο στό σήμερα άλλά έπεκτείνεται καί στό αύριο και έχει ως στοχο στρατευμάτων, μέ την διαφορά ότι είναι
να άποκτήσει ή άποκλιμάκωσις μονιμτερα χαρακτηριστικά . Μέ την προθηση
του παλαιού σχεδίου κείρήνης τν ΗΠΑ
για άποστρατιωτικοποίηση τν νήσων το
Αίγαίου, μέ άρχή τά μικράνησιά στά όποία
έτοποθετήθησαν φρουρές και σημαία έπί
Υπουργίας Πάνου Καμμένου , και έν συνεχεία μέ τά μεγάλα. Υπό τόν όρο της μεταΗ τοποθέτησις του πρέσβεως ήταν
άληθινή έκπληξις, διότι πίσω άπό τις λέξεις του χωρίς νά διαφανεϊ βεβαίως, ένας
Oί πληροφορίες πού έχουν τεθεί ύπ
όψιν τής Εστίας) είναι σαφείς και συγκεκριμένες . Το Βερολίνο πιέζει ταυτόχρονα Αθήνα και Άγκυρα για άπόσυρση
της Καγκελλαρίας για τό Αίγαίο. Ο κύριος πρέσβυς έδειξε μέ τήνένταση πού δμί
άλλο να φύγει ό Στρατός ή ή Εθνοφυλακή
άπό τά νησιά μας και τίς νησίδες μας
άλλο άπό τήν Σμύρνη. Και βεβαίως πρέπει
νά ύπογραμμισθεί και τό έξής : ή παρασκηνιακή πίεσις για άποκλιμάκωση δέν συμβιβάζεται μέ τήν παρασκηνιακή πίεση Β ρολίνου-Ούάσιγκτων καί άλλων δυνάμεων
ικ Πομπέ , ότι οί δύο χρες, Ελλάς και
τιωτικό άποτύπωμά τους στήν περιοχή ,
ΕΟερμανός πρέσβυς ΔοΕρνστ Ράχελ κινήσεως της Τρίτης Τουρκικής Στρατιάς
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ζήτημα περιουσιν
άνοίγει ή άρσις του
έμπολέμου μέ Αλβαγία
Ή παγίδα του κdispute>
Οί Τουρκοιάμφισβητούν
152 νησιά μας!
ΣΕ ΜΙΑ άπό τις πρτες του
έπισκέψεις στην Θράκη άμέ σως μετά τήν μεταπολίτευση, ό Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε ένα ζωηρό έπει
σόδιο μέ τόν τοπικό έκδότη
της έφημερίδας -Πατρίδα
Κομοτηνής Κωνσταντίνο
Τσέτλακα . Ο άείμνηστος
"Τσέν μέ τόν αύθορμητισμό
του νεαρου της ήλικίας του
πλησίασε τόν πρωθυπουργό στό γεύμα πού του πα - μέ τά άνακλαστικά του Καραμανλή, έβαλε τά γέρέθετε ό Δήμαρχος της πόλης Ανδρέας Στογιαν-λια, πλησίασε, ζήτησε συγγνμη καί άπό τότε έγ νίδης στό αΞενίαν καί μέ άγνοια κινδύνου έπιχεί- ναν οι καλύτεροι φίλοι. Μέχρι τάς δυσμάς του βίρησε νά του πιάσει ψίλή> κουβέντα. Αλλά ο Καραμανλής ς γνωστόν δέν έδινε γενικς θάρρετα Θράκη, ό Καραμανλής ρωτούσε σκασμένος στά γέσέ άγνσπους, πόσω μάλλον σέ κδικούς του. (Μιά λια <τίκάνει . Τσέ
φορά άποπειράθηκε όΑβέρωφ νάτου μιλήσει στόν
ένικό ένπιον τρίτων και βγήκαν... σύννεφα άπό τά
Φρύδια τού Εθνάρχου!) Δέν έδωσε λοιπόν ίδιαίτερη και του παραπολιτικου άποκάλυψε στούς παροι σημασία ο Καραμανλής στόν νεαρό άνδρα πού εχε κουντες κάτι μάλλον άγνωστο . Ο μεγαλωμένος
σταθεί πάνω άπό το κεφάλι του και πάσχιζε νά του
άνοίξει συζήτηση προκειμένου νά άποσπάσει κάπο-ηξερε νά συνεννοείται, στά βασικά , στήν τουρκική.
κλειστική δήλωσην . Εκνευρισμένος ό έκδότης άπο- εννήθηκε άλλωστε το 1908 σέ ύπόδουλη περιομακρύνθηκε και μόλις βρέθηκε δύο μέτρα μακριά Χη. Μα το κυριτερο, γνριζε άριστα τήν νοοτροάπό τό τραπέζι ξεστόμισε μιά αάθα βρισιά στά πια τον Τούρκων. Πς νά τούς χειρίζεται . Καί πς
τουρκικά . Βέβαιος ότι δέν θά τόν άκούσει και δέν
θά τόν καταλάβει κανείς . Άλλά ό Καραμανλής και
τόν άκουσε και κατάλαβε .
Τότε γύρισε πρός τό μέρος
του και μέ τήν βαριά σερραική προφορά του άπάντησε
έπίσης στα τουρκικά μιά
άντίστοιχη βρισιά ή όποία άς
πουμε ότι στήν άγγλική άποδίδεται μέ τήν κοφτή Φράση
ciuckyou !Ό έκδότης αίφνι
διάστηκε άλλά δέν παρεξηγήθηκε . Έντυπωσιάστηκε
Θέλουν νά τούς δοθούν
καί τουρκικά όνόματα.
(σελ. 3)
HΑΡΣΙΣ του Νόμου περί Εμπολέμου
που ίσχύει άπό τό 1940 μεταξύ Ελλάδος
καί Αλβανίας έξετάσθηκε στήν συνάντη.
ση πού είχαν στήν Αθήνα δ Κυριάκος
Μητσοτάκης μέ τόνΕντι Ράμα. Συμφνως πρός τά άλβανικά ΜΜΕ, οί δύο πλευρές συνεφνησαν είς τόνά άρχίσει ο διάλογος για τό έπίμαχο ζήτημα. Η Αλβανία
πιέζει τά τελευταία χρόνια πρός Τήν κατάργηση τού νόμου. Η ψήφισίς του άπό
τό έλληνικό Κοινοβούλιο και ή έκδοσις Προεδρικού Διατάγματος συνδέεται μέ τις περιουσίες τν Άλβανν πού
εύρίσκονται έντός έλληνικού έδάφους
και οί όποίες άπό το 1940 τελούν ύπό καθεστς μεσεγγυήσεως . Επίσης ή άρσις
Συνέχεια στήν σελ.3
Ήχάρη πού πιθανόν νά ζήτησε
ό Τράμπάπό τον Ερντογάν
του Αντνη Η Διαματάρη
(σελ. 8
ου του ότανή συζήτηση πήγαινε καμμιά φορά στήν
Δύο μαρτυρικοί
τρόποι σάν τελικές
λύσεις σέ βάρος
τής Ελλάδος
Τό περιστατικό αυτό πέραν του εύτράπελου
στά χματα της Μακεδονίας κορυφαιος ήγέτης
Το 
σέ πανελλήνια πρτη
άπό τήν Λυρική
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Α'ΜΕΡΟΣ
να τούς έπιβάλλεται. Πράγματι λοιπόν ό Εθνάρχης
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Οί άνανδροι καί οί δειλοί
πεθαίνουν πολλές φορές .
οι άνδρείοι μόνον μία. ν
"Ιούλιος Καϊσαρν
Πράξη 1, Σκηνή I1 Ούλλιαμ Σαίξπτηρ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
Έπίσκεψις Μητσοτάκη
στά Σκόπια
Άπλεια τζίρου 20 δισ. εύρ
τν έλληνικν έπιχειρήσεων
ΔΙΑΒΑΖΩ τή Σολομωνική των
καιρν μας. Καί βρίσκω έκει τίς σελίδες της στοχοθεσίας των κάρχιερ ωνν του σκότους. Βλέπει κανείς , και
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΑ ΣΚΟΠΠΑ θέλει νά έπισκεφθεϊ δΕλλην Πρωθυπουργός, δπως άπεκάλυψε στά ΜΜΕ τής χρας του δ
Ζόραν Ζάεφ. Ό Σκοπιανός Πρωθυπουργός είπε πς δ
Κυριάκος Μητσοτάκης του δήλοσε ότι θέλει νά μετα
βεί στά Σκόπια διότι έπιθυμεί νά θυμηθεί τά έτη 19992000, όταν ήταν έπί κεφαλής , ύπεύθυνος στήν 'Εθνι
κή Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου νά έπιτευχθεϊ
ή άπόκτησις της (Stopanska Bankay στά Σκόπια. Ο
Συνέχεια στήν σελ.3
ΙΣΧΥΡΟ πλήγμα στίς έλληνικές έπιχειρήσεις έπέφερεή πανδημία του κορωνοϊού . Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι έπιχειρήσεις άπλεσαν τζίρούψους 20 δισ. εύρ κατά την διάρκεια τού β τριμήνου τού 2020. Τήν μεγαλύτερη μείω
ση στόν κύκλο έργασιν παρουσίασαν οί έπιχειρήσεις
του τομέως Δραστηριότητες ύπηρεσιν παροχής καταλύματος καί υπηρεσιν έστιάσεως .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ένα άπό τά σπανιτερα διαμάντια στόν κόσμο ,
που έχει τό μέγεθος ένός αύγού, δημοπρατείται
τόν έπόμενο μήνα στό Χόνγκ Κόνγκ καί άναμένεται
νά πωληθεί έναντι 10 έως 25 έκατομμυρίων ευρ .
Όπως άνεκοίνωσε ό οίos Sotheby s , τό 102,39 καρατίων άψεγάδιαστο λευκό διαμάντι είνα τό δεύτε
ρο μεγαλύτερο όβάλ διαμάντι Του είδους αύτού πού
δημοπρατείτα. Τό μεγαλύτερο, ένα διαμάντι 118,28
καρατίων , πωλήθηκε τό 2013 σέ τιμή ρεκόρ σχεδόν
26 έκατ. εύρ . Μόνον έπτά τέτοια διαμάντια πά
νω άπό 100 καράτια έχουν στό παρελθόν πωληθεί
σέ δημοπρασίε . Ολο καί περισσότεροι άνθρωποι
έχουν καταλάβει ότι κάτι που έχει ήλικία δισεκατομμυρίων έτν και μέγεθος ένος Υλειφιτζουριούμπορε
νά έχει τόση άξία όσο ένα έργο τουΜπασκιά ή μιά
αύτοπροσωπογραφία Τού Ρέμπραντ άνέφερε ό ό
πρόεδρος του Τμήματος κοσμημάτων
Η δικήσου
φωνή στο
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Από την
Λαρίγκοβα στό Χάιντ Πάρκ
ως έφοπλιστικό-κόσμο τού
πωμένο (πόσο μας λείπουν όνομαζόταν ή ρναία τής Στυ τού Λονδίνο .
Έπιτρέψτε μου να άφι - καλογραμμένο και καλοτυ- για τήν Λαρίγκοβα ( τσι
ερσουμε τήν σημερινή μας στήλη σέ φίλους σήμερα οί καλές έκτυπσε) Χαλκιδικής ) άλλά και γιά
άναγνστες . Κατ' άρχάς βιβλίο , τό δποο άναφέρεται τόν έλληνισμό του Λονδίνά σας π ότι όλοκλήρωσα σέ ένα διήγημα ένός άγν
τήν άνάγνωση ένός Εξαιρε
Τικά ένδιαφέροντο βιβλίου , μπορεί νά είναι Ελληνας έκ χορδές ή συγγραφεύς, γνωτής πολυταλάντου άρχαιο- Λονδίνου, μπορεί νά είναι κοί ρίζουσα άσφαλς Την στενή έν συντομία ίστορική έρευλόγου Ελένης Στούμπου-Κα- άλλος . Ένα βιβλίο μέ έξαιρε
τσαμούρη. Ένα έξαιρετικό , τικά ένδιαφέροντα στοιχεία και-συνεπς- μέ τόν-ρiElLLADA
. Πολλές άνατροπές έχουν φέρει ό κορωνοιός καί
ή πρακτική Τν Τηλεδιασκέψεων Έτοι μιά περιφ ρειακή σύμβουλος Τής ΑΤτικής έκανε καλοκαιρινή
Εμφάνιση, καθς συμμετείχε στήν συνεδρίαση του
συμβουλίου της Περιφερείας άπό ξαπλστρα σέ
παραλία ΉH κάμερα τήν κατέγραψε νά άπολαμβάνει τόν καφέ της σέ κοντινό πλάνο έν πίσω περνοσαν λουόμενοι μέ τά μαγι τους. Λίγρ άργότερα ή είκόνα χάθηκε άπό τήν τηλεδιάσκενη , έν τά
σχόλια έπεφταν βροχή.
ΚΛόγω είδικότητάς σας
στά ναυτικά θέματα , σας
στέλνω γιά ένημέρωση τό
στου συγγραφέως , ό όποίος χρόνων . Κρούοντας εύθικτες βιβλίο μου "Από τή Λαρίγκοβα στό Χάντ Πάρκ", μια
νου , τν μετεπαναστατικν
Συντονιστείτε στο
να σχετικά μέ ένα διήγημα
νέο πρόγραμμα!
μου σχέση μέ τά ναυτιλιακά
Συνόχεια στήν σελ. 4
18-9-2020 .