Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Κοδημερινή οκονομική είδική Cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7167
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00
Αυθαίρετα:
"Οχι" σε νέα
ΟΑΕΔ: Άρχι σε
η υποβολή αιτήσεων για
το ειδικό εποχικό βοήθημα
παράταση για
την τακτοποί.
ησή τουS
-Όλes οι λεπτομέρειες
ηλεκτρονικά μέσω της
Ψηφιακής
Πύλης του Δημοσίου
υποβολής ηλεκτρονι- gow.gr με τους κωδι
κν αιτήσεων για το κούς ΤΑXISnet στην
λεκτρονική διεί
θημα του ΟΑΕΔ έτους θυνση: https : www.
2020, όπως αναφέρει gov. gr / ipiresies/ ergasia
-kai-asphalise/ anergia/
epokhikο την ίδια στιγμή επιση- boetnema - oaed.
Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr
-Εργασία και ασφά .
Πολιτν (ΚΕΠ) θα ξεκι , λιση ΑνεργίαΕ
δικό εποχικό βοήθημα
ΟΑΕΔ Δεν απαιτείται
Την Τρίτη, 15 Σεπτεμ.
βρίου 2020 στις 8 πμ.
άρχισε η διαδικασία
Ενιαίας
Δεν θα δοθεί νέα πaράταση για την τακτοποίη ση
αυθαιρέτων με -βα.
"κατηγορίας 5, διευ .
κρινίζει το υπουργείο
Περιβάλλοντος
Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι την 30η ΣεΠπεμβρίου 2020 λήγει
η προθεσμία για την
συνέχεια στην 11
εποχικ
βοήαυθαιρεσίες,
| σε ανακοίνωση του ο
Οργανισμός . Ωστόσο
eidiko
μαίνεται πως , η υποβολή αιτήσεων στα
Κέντρα Εξυτηρέτησης
νήσει τη Δευτέρα, 21
Σεπτεμβρίου. Η προθ σμία υποβολής αιτήασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:
'Οικοδόμου, λατόμου,
ται εφάπαξ στο τρί- ασβεστοποιού , κερα
ο μοποιού , πλινθοποιο ,
Σεπτεμβρίου-Νοεμ. αγγειοπλάστη, δασερ .
γάτη, ρητινοσυλλέκτη,
καπνεργάτη, μουσικού
- μέλους του οικείου
Το ύψος του ειδικού γαζόμενοι ασφαλισμέ - επαγγελματικού σωμα
συνέχεια στην 10
κυμαίνεται από 508,20
ευρ έως 1.01640
αυτοπρόσωτη προσέ - ευρ και καταβάλλεΈρχεται
το νέο
Εξοικονομν και στις 2 μμ . Σημει.
- Ποιεs εργασίεs
τη λευση στα Κέντρα
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου Προθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2)
λήγει
ΟΑΕΔ.
νεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία
νωρίτερα από κάθε
άλλη χρονιά . Η υποβολή αιτήσεων γίνεται εποχικού βοηθήματος
βρίου κάθε έτους .
Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι ερ
Το ύψος του ειδικού
εποχικού βοηθήματος
επιδοτούνται
νοι στον e-ΕΦΚΑ που
Φόροι:
Έρχονται
ελαφρύνσειs
στη μεσαία τάξη
Μέχρι τις 2 Νοεμ
βρίου αναμένεται να
ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρό.
- Αυτονομν .
Πλέον θα επιδοτούνται και εργασίες για
φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των
κατοικιν, συστήματα
αποθήκευσης , ενέρ
γειας (μπαταρίες),
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9