Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τόΠο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑ ΤΑ ΔΕΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΙΕ)
ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΨΑΝ .
ΑΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΕΤΟΙ
ελληνική ξολόγους της χρος
Δεν θα αναφκρθ στα nάτες Το ΚΙΝΑΛ όμως ο ΣΥΡΙΖΑ την Άνουξη
κυβέρνη- Δεν είναι τυχαία τα anοκόμματα ΜΡΑ 25 Γατί aοpeίτaι μεταξύ Πρόχειρη και χορίς
ση εέδει. ευνoίκά σχόλια για και Ελληνική Αύση , ΝΔ αι ΣΥΡΙΖΑ , εν θα σχεδιο η aπopoση να a.
νοξουν τα σχολεία, μας.
| nou undρχει μόνο αντmολίτευση: Προpο . θυστέρηoε η χρα , μας
νς η κ . Ιέvνηματό eί ett , να λάβι μέτρα για
το άνοιγμα του tουρι .
τον ερχομό ενός άλλου το 56% των ψηφοpό - oμού , , εν η αύξηση
δεν έκανε του κοpα , ρίοδο το θέμα να το Στάλιν. Αναφέρομαι ρων της οφoύ δεν φα , τω κρουσμάτων, μας
νεται να έα τις δυνα- λέe τρα , οφeεtαι
λουθούσε και aολου-δευτος Τοίπpας με ΚΙΝΑΛ Κaι καλά τον τότητες για κάτι καλύ - στην χαλαρότητα των
μέτρων της κυβέρτη.
ασθένειας Covid-19. γετν και αnό τον και μόνο για να λέe όχ
Αυτό οφίλετι κυρί . Π.Ο.
ως στο γονός ότι την κρίσιμη ουτή m.
Φανταστείτε oε όλα , ανομένοντας ναι ικανοοημένη με
λιού της , αlλά ακο- είχε χειριστεί ο αnat . στον ΣΥΡΙΖΑ και στο
0εί της ειoηγήστις συμβούλους του,
μιας ομάδος αnό toυς τους Πολάκη και Κα.
ΣΥΡΙΖΑ tον aoσχολεί,
nς θα ntίοει τους οφετερο.
λείς με Ψεύδη και αυτα- σουν τα σχολεία , eλεγε
Εξω aπό τσκn υβέρνηση| |ΥΣΜΟΙΡΑ ΘΥΝΑΤΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΚΗΜΑΤΑΙ
ο Κστας Μπάρκας
Δεν ήταν αρεστός στους Προεδρικούς;
Αγνα δρόμου nροκειμένου να κάντι |
Μoopμή το τραγκό στύχημα της 15/0/2020/ 06: 15 στην
|Πρέpεζαι " Ιaν Φυσία στο Μολχ τον ηλtoν Σοδιστή Φε6 tον tης
. Βουλυτής ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζος κ.
| νείς epnνούν. οι συγγενείς συμπόσχον , οι συντοnίτες βαοά ο| νοστενάζουν, εκεί 0oppείς ακόμα και οι
Ιοάκρυ στάζουν
Εrτυπωσιακές διαδρομές nολιτισμού
φύσης και γαστρονομίκς.
Να επιβάλει τη χρήση
μάσκας με περισσότερο
αnοτελεσματικούς τρόπους
Λουκέτο
βάζουν λίγες |
μόλις ημέ.
ρες μετά tον
Αγιασμό.
Σχολεία ανά
την Εrmκρά.
Εντυηωοιακές δια φύσης και γαστρονομ.
ος anoκαλύπτονταr
δρομές τον ηρτο n Το υnοuρ
αυτοκινητοδρόμων
nou neτουργεί , ου .
ντηpεί και διακειρίζεται
είχε διευκρινίσει τις mρoηγούμενες
ημέρες Πως σε Περίπτωση κρουσμά
των θα κλείνει μόνο το μήμα όnου
εpφανίστηκε το κρούσμα.