Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αριθμ. φύλ. 41759
Ετος 144ον
Τμή 1,50ε .
Πέμπτη
Σοφίας και των τριων θυγατέρων Πίστεως, Αγάπης Ελπίδος
Νέα Σελήνη| Ανατολή ήλίου 709-Δύσις 7.30
ΑΓΙΚΗ Σποραδικές βροχές Ανεμοι έος5 μπωφόρ. 21-31β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφοσεις Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ (1330β)
17Σεπτεμβρίου 2020
Ό Πλάτων
καί ό Αριστοτέλης
<μέλην της
Γαλλικής Εθνοσυνελεύσεως!
Πίνακας τοϋ Ραφαήλ μέ τήν Σχολή τν Αθηνν άπεκαλύφθη χθές στό Κοινοβούλιο
Σχολή τν Άθηνν Αντίγραφο
του πίνακος αυτού , σέ ταπισερί διαστάσεων τεσσάρων έπί έννέα μέτρων, κοσμεϊ πλέον τήν Εθνοσυνέλευση τής Γαλλίας. Σε κεντρική θέση. Επάνω άπό τά έδρανα
του προεδρείου. Οι έργασίες συΠΑΛΛΕΤΑΙ και έκεί πλέον ή
καρδιά της αίωνίου Ελλάδος . Τής
Έλλάδος τού πνεύματος του πολιτισμού και της φιλοσοφίας: Μπορεί να είναι έκτός τν στενν γεωγραφικνόρίων του έλληνικού
Κράτους . Είναι όμως μιά ήχ των
λόγων του Περικλέους πού θέλει
τούς έπιφανείς άνδρες να κατοικούν σέ όλη την γή . Στήν αίθουσα της δλομελείας της Γαλλικής
Εθνοσυνελεύσεως δεσπόζουν και
πάλι οί μορφές του Πλάτωνος και
του Αριστοτέλους . Οί δύο μεγάλοι
διανοητές, πνευματικοί άρχηγ τες τν αίνων , μαζί μέ άλλες μορ φές της άρχαιότητος, τόν Ήράκλειτο, τόν Εύκλείδη καί τούς μαθητές τους, άποτυπνονται στόν
διάσημο πίνακα του Ραφαήλ . Τήν
θηκαν, και ό Πλάτων , δ Αριστοτέ
λης καί οι άλλοι μεγάλοι τής έλληνικής άρχαιότητος ξαναπήραν τές
θέσεις τους.
Είναι αυτή μία άναγνρισις του
φωτοβόλου άστέρος τού έλληνι
κού πνεύματος , τό όποίο έξακολουθεί νά είναι ζωοδότης για τήν σημερινή Εύρπη. Μία άναγνρισις
D ΟΠλάτων
ΕΗΣχολή τν Άθηνν δεσπόζει στήν αίθουσα τής Εθνοσυνελεύσεως τής Γαλλίας ΕΌΑριστοτέλης
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Capital controls
στήν Τουρκία
κβλέπειν ή Μοody's
Άσκηση άληθείας για τό Καστελλόριζο
Τό νέο lοckdown
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ τν άναγνωστν μας για τό Κα- καί ή όποία δέν έχει άκόμη όριοθετηθεί Σύμφω στελλόριζο πέφτουν βροχήν καθημερινά . Δικαι- ναμέ τή Σύμβαση τν Ηνωμένων Εθνν για το δί
ολογημένα. Αγωνισυν τί θά συμβεί Εχει εηήρειακαiοτης Θάλαυσας,έπρόκατογιάμονομερητράκαι πόση; Θά άνακηρύξουμε κοινή ΑΟΖ μέ τήν Κύ-ξη κατά παράβαση του διεθνους δικαίου.w
προ; Τί άκριβς έπιδικουμε έμείς; Τioί Τουρκοι:
Αντί άπαντήσεως πού μοίραία θά είχε και έντονα
στοιχεία ύποκειμενικότητας, προτίμησα νά συλλέ
ξω τίς πλέον πρόσφατες δηλσεις των πρωταγωνιστν, νά σας τίς παραθέσω , καί νά έξαγάγει ό
καθένας τά συμπεράσματά του . Απροκατάληπτα,
Διαβάστε προσεκτικά τό κείμενο που άκολουθεί.
Οι διατυπσεις και οί άποχρσεις πού θά διακρίνετε στό ύφος των τοποθετήσεων είναι μία πολύτιμη άσκηση μέ προορισμό τήν άναζήτηση της
άλήθειας. Απαιτητική και προκλητική άσκηση βεβαίως. Άλλά μήν τά θέλουμε καί όλα στό πιάτον. Τουρκίας στήν άνοιχτή θάλασσα καί στίς δικές της
Είναι εύαίσθητη ή καμπή πού διερχόμεθα . Καλή θαλάσσιες ζωνες, διεκδικντας 40.000 τετραγων άνάγνωση!
κρίνει τήν ύφεση
και το έλΜειμμα
ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 13 τουρκικν
τραπεζν προχρησε ή Mοodys , σε
μία κίνηση πού ήταν άναμενομένη μετά τήν ύποβάθμιση τής τουρκικής οίκονομίας πρίν άπό λίγες ήμέρες. Ωστόσο
στήν έκθεση πού συνοδεύει την άπόφαση έχουν μεγάλο ένδιαφέρον οί λόγοι τούς δποίους έπικαλείται ό οίκος γιά
νά διατηρήσει τήν άρνητική κατάταξη
τν τραπεζν. Όπως άναφέρει , οί ροοπτικές των μακροπροθέσμων καταθέ
σεων και των όμολόγων όλων τν τουρκικν τραπεζν πού καλύπτονται άπό
τόν οίκο, παραμένουν άρνητικές για ένα
βασικό λόγο . Αύτός είναι ο κίνδυνος νά
βισει ή χρα μιά κρίση του ίσοζυγίου
Συνέχεια στήν σελ.5
Κυριάκος Μητσοτάκης , Πρωθυπουργός
άρθρο στούς Τimes, τήν FAZ
καί τήν cLe Mondew (9.9.2020 )
Τεράστια άπόκλισις
άπό τούς στόχους
του Προύπολογισμού
Τουρκίας. είναι ή άπόπειρα πραγματοποίησης παράνομων έρευνν άπό τό τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος τό Onuc Reis πάνω άπό έλληνική υφαλοκρηπίδα.ν
Νίκος Δένδιας , συνέδριο Economist (16-9-2020)
Σύμπτωμα αύτης της παραβατικότητας της
(σελ. 2 )
Δέν μπορεί να άποκοπεί ή πρόσβαση της
Η βοναπαρτική
στιγμή, α
του Α. Π. Δημόπουλου *
κάχιλιόμετρα ύφαλοκρημίδας γιά ένα μικρό νησί
δπως τό Μέις ή Καστελλόριζο πού είναι μόνο 2χΚαί φέτος τό καλοκαίρι, άντιδρντας στην λιόμετρα μακριά άπό τήν Τουρκία καί 580 άπό την
ύπογραφή μιας μακροχρόνιας, νόμιμης καί δι- έλληνική ήπειρωτική χρα . Κανένας νόμος ή λοεθνς άναγνωρισμένης συμφωνίας οριοθέτησης γική, ούτε μιά βασική αίσθηση δικαίου δέν θά έπέθαλασσίων συνόρων μεταξύ Έλλάδας και Αίγοπτου, ό Πρόεδρος Ερντογάν έστειλε το πολεμικό
ναυτικό του για νά στηρίξει μιά προσπάθεια έξερεύνησης κοιτασμάτων φυσικού άερίου σε περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στήν όποία τόσο ή τήμεγαλύτερη σχετική άκτογραμμή στήν περιοχή,
Έλλάδα δσο καί ή Τουρκία διεκδικούν δικαιματα
ΜΕ τόν διεθνή Τύπο νά παρουσιάζει
τόν Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel
Macron έτοιμο νά άντιπαρατεθεϊ, μέ
λόγια και έργα , στήν έπιθετικότητα
της Τουρκίας, το πρτο σίγουρα συμπέρασμα είναι πόσο εύκολα άλλάζουν όλα στήν πολιτική, Γιατί φυσι
κά, δύο μόλις μήνες μετά τήν έκλογή του τό 2017 , ο Macron ήρθε σέ
άνοχτή ρήξη μέ την ήγεσία των γαλ
λικν ένόπλων δυνάμεων , μέ τόν τότε
Άρχηγό τους Pierre de Villiers νά παραι τείται, λόγω της άπόφασης του Προέδρου για περικοπές του προϋπολογισμού στό σκέλος τον άμυντικν
Το Τάνγκο συναντά
τό Φλαμένκο στό Ηρδειο
τρεπε ένα άντίθετο έπιχείρημα .
Επιπλέον, άπόπειρες πρός τήν κατεύθυνση
του άποκλεισμού μιας χρας όπως ή Τουρκία -μέ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Επεισόδιο
Μητσοτάκης: Πολύ σύντομα
μπορεί νά άρχίσει ό διάλογος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ντ. Μπακογιάννη-Ράμα
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ του ότι πολύ σύντομα μπορεί νά
άρχίσει δ διάλογος μέ τήν Τουρκία έξέφρασε όκ Μητσοτάκης. Ηρωτήθη σέ συζήτηση μέ τόν διευθυντή του
Economist άν έχει συνομλήσει μέ τόν Ερντογάν . ζοχι
δέν έχω μιλήσεν άπήντησε, προσέθεσε στόσο : Οί
σύμβουλοί μας όμως είναι σέ έπικοινωνία , cκάτι πού
είναι σημαντικόν. Αν συνεχίσουμε αυτή τή διαδικασία
είτα ξεκάθαρα ότι είμαι άνοικτός νάξεκινήσουμε τίς διε
ρευνητικές συνομιλίες πολύ σύντομων κατέληξε ό ίδιος .
ΕΝΤΟΝΟ διαξιφισμό είχαν χθές στό συνέδριο τού
Economist ή πρην ύπουργός Εξωτερικν Ντόρα Μπακογιάννη και ό Πρωθυπουργός της Άλβανίας Εντι Ράμα, τόσο γιά τήν καθυστέρηση ύπογραφής
τής συμφωνίας γιά τήν ΑΟΖ όσο και γιά τόν ρόλο του
Έρντογάν στά Βαλκάνια. Ο Ράμα πρότεινε να βρεθεί
λύση στά ζητήματα των θαλασσίων ζωνν κείτε μέ
τήν βοήθεια τρίτων χωρν , είτε προσφεύγοντας στ .
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Οβρεταννικός οίκoς δημοπρασιν Christies
πρόκειται νά βγάλει στό σφυρί στίς άρχές Όκτω
βρίου τόν σκελετό ένός άπό τούς μεγαλύτε
ρους γνωστούς Βασιλικούς Τυραννόσαυρος
rannosauus Rex ) Ό δεινόσαυρος αύτός που
ενα γνωστός μέ τό όνομα Stan έχει ήλικία περπου 67 έκατομμυρίων έτν, πέθανε όταν ήταν πε
ρίπου 20 έτν και άνεκαλύφθη τό 1987 κοντά στό
Μπάφαλο, στήν Νότιο Ντακότα, άπό τόν έρασιΤχνη παλαιοντολόγο Στάν Σάκρισον Τόν έδειξε
Τότε στους έπιστήμονες που δυστιχς Τόν μπέρδε
αw γιά Τρικεράτοπαν δήλωσε ό Τζαίημς Χίσλοπ ,
Επίκεφαλής Επιστήμης και Φυσικής Τστορίας το
Christie's . Απολιθματα τρικράτοπος είναι
κάσυχνά στόν παλαιοντολογικό κόσμο καί έτσιά
όστά δέν συνγκέντρωσαν μεγάλο ένδιαφέρον μέχρι
που ο Σάκρισον τά πήγε στό Ίνστιτούτο Μπλάκ
Χλλ, στήν Νότια Ντακότα τό 1992. Ο1 έρευνηΤές έκει κσυνειδητοποίησαν άρκετά γρήγορα ότι
είχαν στάχέρια τους κάτι ίδιαίτερον τό όποϊο πλέον μπαίνει σέ δημοπρασία.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η δικήσου
φωνή στο
ράδιόφωνο!
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
σχετι Ή Εκκλησία στό πλευρό τν Ελλήνων ναυτικν
Μπορεί ή άποφασιστι - δοξία. Έτσι , Τήν σκυτάλη κή άρτηρία Τής Ελληνικής Χίου , Τής πρωτοπόρου σέ
κή παρέμβαση του καπετάν πήρε ό Μητροπολίτης X - Έμπορικής Ναυτιλίας , Ό
Παναγιτη Τσάκου και του
γυού του Νίκου νά τάραξε τά νεράν και νά συνέβα - τήν μεγάλη ναυτική κοι λεάποφασιστικά στήν πρό - νότητα τής Μητροπόλε-στήν όποία άναφέρει , μετασκαιρη άντιμετπιση του ς του , καθς of Χιτες ξύάλλων τά έξής :
προβλήματος, άλλά ή δυναμική Επαναακάμψη τής πανδημίας δέν έπιτρέπει αίσιοδλο τόν κόσμο στήν έμποELLADR
ου, Ψαρν και Οίνουσσν Μητροπολίτης άπέστειλε ρική ναυτιλία, μέ τά πλοα
καί τούς ναυτικούς της , όλλά
και ό ίδιος ς νίo, ναυπκού,
άπευθυνόμεθα σέ έσάς γιά
να μεταφέρουμε τήν άγωνία τν ναυτικν μας , οι
όποίοι άπό τόν Φεβρουάριο
κ.κ. Μάρκοs, έκφράζοντας πρός τόν ύπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας έπιστολή,
Ένα πειροματικό πράσινο πρότζεκτ σέμία πόλη
Τής Κίνας ύπέσχοντο στούς μελλοντικούς ένοίκους
μιά ζωή σέ ένα κκάθετο δάσοφ μέ περιποιημένους
κήπους σέκάθε μπαλκόνι . Τά 826 διαμερίσματα
στόν δασδη κήπο Τής πόλεως Τσενγκτού έγιναν.
άνάρπαστα , άλλά σύντομα άντί γιά ένα σύγχρονο οίκολογικό παράδεισο, ή πόλις μοιάζει περισ
σότερο μέ τό σκηνικό μετα-αποκαλυπτικής ταινίας
Συντονιστείτε στο
και Αίγνουσιτες έφοπλιστές καί νουτικοί άποτελούν έξοχήν ναυτικής Μητροπό
Τήν μεγαλύτερη και δυναμ - λεως τής πατρίδας μας, Τής
ΚΩςΕπίσκοπος Της κατ
νέο πρόγραμμα!
Συνέχεια στήν σελ.4
17-9-2020 .
9771108701151