Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
|Σεπτεμβρίου
Κύδημερινή οικονομική ειδική εςπμεριδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7166
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρόγραμμα
ένταξns 100.000
ανέργων
στην αγορά
εργασίαs
Πλειστηριασμοί;
Πs μπορούν οι οφειλέτες
ΟE να πετύχουν Πάγωμαν έως
τα τέλη του 2020
Με συνοπτικές και
απλουστευμένες διαδικασίες , μέσω του
πληροφοριακού συστήματος του υπουρ.
γείου
"Εργάνην και μια αί .
τηση από τους εργο - τέλη του τρέχοντος μός τους θα "αγγίξει
δότες
ενδιαφέρονται
προσλάβουν , θα τεθεί
σε εφαρμογή το νέο
πρόγραμμα επιδότη.
σης του συνόλου των
συνέχεια στην 11
-Ανάσα- σε χιλιάδες λετν να είναι θερμήδανειολήπτες δίνει η
απόφαση του πρωθυ| πουργού , κ . Μητσοτάκη να "παγσουν.
οι πλειστηριασμοί πρτης κατοικίας έως τα
οι αιτήσεις έχουν ξεπe
ράσει τις 65.000 έως
σήμερα, με κυβερνητικά στελέχη να εκτι
μούν πως μέχρι τέλη
Σεπτεμβρίου ο αριθΕργα
έτους .
Η κυβέρνηση είναι
σταθερά προσανατολισμένη στην προστασία
της πρτης κατοικίας,
, εν και η Ελληνική ευάλωτους,
Ένωση Τραπεζν ανα κοίνωσε ότι οι τράπετις 200.0ό0-τράπεζες
και servicers απoφάσι σαν να πφοχωρήσουν
σε "πάγωμα- των πλει στηριασμν για τους
ήτοι,
όσους πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτή- για κάθε μέλος του
1. Εισοδηματικά κρτήρια
Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού
δεν μπορεί να υπερβαί - rρτο ανήλικο μέλος ευρ ετησίως, ανεξαρνει τις 7,000 ευρ για
μονοπρόσωπο νοικο πλέον
3.500 ευρ για κάθε
απροστάτευτο τέκνο.
Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 21.000
προσαύξηση
Το 3% του τζίρου ζες, θα δέχονται
κάθε αιολικού
Πάρκου Πnγαίνει ευάλωτα νοικοκυριά ,
στον τοπικό
δήμο και τουs
κατοίκουs του
νοικοκυριού.
Στη μονογονεϊκή οι
κογένεια ορίζεται επιπλέον
3.500 ευρ για το
αιτήματα αναστολής
πλειστηριασμν από
προσαύξηση
για το ίδιο διάστημα.
Στο πλαίσιο αυτό και
ενόσω ήδη "τρέχει" το
πρόγραμμα Γέφυρα ,
με την ανταπόκριση κυριό, προσαυξανό - απροστάτευτοία
από πλευράς των οφειτήτως της σύνθεσης
του νοικοκυριού.
2. Περιουσιακά κριτή
συνέχεια στην 10
του νοικοκυριού.
Στο νοικοκυριό με
τέκνο/α ορίζεται επι Πολλαπλά
μικά οφέλη αποκομί .
ζουν οι περιοχές στις
οποίες εγκαθίστανται
ανεμογεννήτριες σύμ.
φωνα με την κείμενη
νομοθεσία αλλά και
την εμπειρία των τελευταίων χρόνων . Ειδικότερα, το 3% του
τζίρου κάθε αιολικού
πάρκου, πηγαίνει στον
συνέχεια στην 2
Επίδομα γένναsΕπίδομα παιδιού
Εγκρίθηκαν
οι πληρωμές
- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
οικονοΣελίδα 9