Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
16 Σεπτεμβρίου 2020
Εύφημίας μεγαλομάρτυρος της πανευφήμου
Σελήνη 29ήμερων 1Ανατολή ήλίου708--Δύσις 7.81,
ΑΙΚΗ Καλοκαιρία μέ βορείους ίσχυρούς άνέμους Θερμοκρασία έως 31β .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός μέ μετρίους άνέμους, Θερμοκρασία έως 30β
Αριθμ. φύλ. 41758
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΙΝΑΙΑΤΥΠΟ ΟΡΓΑΝΟ-ΕΙΝΑΙ ΜΠΑ ΕΠΠΛΟΓΗ-ΜΟΝΟ ΠΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Συμβούλιο Άρχηγν , τέλος!
Έπειδή τηρούνται πρακτικάν
καί δέν είναι κουνταγματικς κατοχυρωμένον
<Μικραίνενή Προεδρία έπί Σακελλαροπούλου
είχε έπεκταθεί στά έθνικά θέματα . Τά πρακτικά τν Συμβουλίων
Πολιτικν Άρχηγν παραμένουν Μητσοτάκη στήν ΔΕ , είσερχόέως και σήμερα άπόρρητα . Ακόμη
και αυτά πού διεξήχθησαν την δε καετία του 1990.Οί πρωταγωνιστές ει ταχέως πρός το χρονοντούλαπο
τους έχουν άποδεσμεύσει άποσπά
σματα (ΟΚ.. Καραμανλής μέσω τν
Άρχείων του, δ Κ. Μητσοτάκης μέ σωτν άφηγήσεν του), ποτέ δμως
τό σύνολό τους . Άν καί πειρασμοί
ύπήρξαν πλείστοι . Όπως λοιπόν τική καί έπρεπε νά καθίσει στό
προκύπτει άπό την προϊστορία το
άτυπου αύτου θεσμού-άτυπο είναι
και τό Eurogroup, μήν τό ξεχνάμεδένύπήρξε ποτέ κρίσιμη έθνική κα
μτή πού νά μήν συνεδρίασε τό Συμβούλιο τν Πολιτικν Άρχηγν.
Ως φαίνεται από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Ο ΘΕΣΜΟΣ του Συμβουλίου Πο - πριακό , είτε για τό Μακεδονικό
λιτικν Αρχηγν καθιερθηκε είτε γιά τό προσφυγικό , είτε (τό
έπί Προεδρίας Κωνσταντίνου Κα - 2015) για την παραμονή της Ελλάραμανλή τό 1991, όταν άνέκυψε τό
Σκοπιανό .Ήταν τόσο μεγάλο και .
τόσο ίστορικό τό έθνικό διακύβευμα, στε δ τότε Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άξιοποιντας τό κύρος λόπουλος. Σέύβριδική μορφή Συμτου έπέβαλε και καθιέρωσε την. βούλιο συνεκάλεσε και ό Χρήστος
λειτουργία ένός άτυπου πράγματι Σαρτζετάκης στό γραφείο του τό
όργάνου , στό όποιο μέ την συμμε τοχή όλων τν άρχηγν κομμάτων νητικν έντολν γιά την συγκρότου Κοινοβουλίου έσυζητούντο έφ τηση Οίκουμενικής Κυβερνήσεως
έξης και έλαμβάντο άποφάσεις για μέ έπίκεφαλής τόν Ξενοφντα Zo τά έθνικά θέματα . Καί όχι μόνο . Τό
Συμβούλιο συνεκάλεσαν κατά καιρούς και οί διάδοχοι του Κωνσταντίνου Καραμανλή-όσες φορές διαφαίνεται ότι ή συζήτησις είχε
παρέστη άνάγκη- είτε για τό Κυ - διεξαχθεί έφ δλης της ύλης καί
μεθα σέ μίανέα έποχή Τό Συμβούλιο τν Πολιτικν Αρχηγν όδεύ-.
δος στό Εύρ.
Οτελευταος Πρόεδρος πού τό
συνεκάλεσε ήταν ό Προκόπης Παυτής ίστορίας. Μέ δυσκολία έκρυψε ό Πρωθυπουργός τήν δυσφορία του άπό τήν έμπειρία τής συμμετοχής του σε αυτό τό 2016, έποχή πού ή Βουλή ήταν έπτακομμα1990 κατά τήν διάρκεια τν διερευλτα. Από τά πρακτικά της συσκέψεως τν τεσσάρων (Μητσοτάκης
Παπανδρέου, Κύρκος, Φλωράκης)
ίδιο τραπέζι διαλόγου μέ τόν Πάνο
Καμμένο καί τόν Βασίλη Λεβέντη.
Ωστόσο, όπως είναι γνωστό είς τους
παροικούντες τήν Ιερασουλήμ.
δύο είναι οί βασικοί λόγοι τού τό
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Υπαινιγμοί
Πομπέο γιά
άποστοατιωτικοποίηση
Ηέργατική άριστοκρατία
Χρος Πολιτισμού
ή οίκία του Μάνου
Χατζιδάκι στήν Ξάνθη
ΗΕΚΚΛΗΣΙΣ του Αμερικανοϋ υπουρ
γού Εξωτερικν πρός Ελλάδα και Τουρ κία νά έγκαταλείψουν κάθε στρατιωτική
κλιμάκωση και νά έπικεντρωθούν στήν
άναζήτηση διπλωματικής λύσεως συνοδεύθηκε καί άπό μία άναφορά πού προκαλεί έρωτήματα. Πρέπει να μειωθεϊ
τό στρατιωτικό άποτύπωμα παντού και
νά γίνεται προσφυγή σέ διπλωματικά
και όχι στρατιωτικά μέσαν είπε δ Πομπέο, άφήνοντας ύπαινιγμούς περί άποστρατιωτικοποιήσεως τν νησιν . Δέν
άνέμενε κανείς , μετά και άπό τήν άπομά
κρυνση τού Ορούτς Ρέις , ότι οί ΗΠΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΝΟΜΟΣ 1264/82 περί του έκδημοκρατισμοϋ τάχρόνια λόγω της άνεξαρτησίας της άπό τό κόμτου συνδικαλιστικου κινήματος και της άσκησης μα-ό Ψηλός και οί λοιποί άρχηγοί της άφησαν με-των συνδικαλιστικν έλευθεριων ήταν άπό τούς γάλα περιθρια αύτονομίας- έξελίχθηκε σέ κραταιά
πρτους που ψηφίστηκαν όταν τό ΠΑΣΟΚάνέλα- δύναμη μέ συνέπεια τό 2005 ό Κστας Πουπάκης
βε τήν έξουσία τό 1981. Στίς 18 Οκτωβρίου κέρδι - νά έκλεγει Πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Ακόμη θυμουνται
σε τίς έκλογές ο Ανδρέας , 1η Ιουλίου ψηφίστηκε στήν έδρα της όργάνωσης στό Πεδίον του Αρες
ό νόμος, ό όποιος φέρει τίς ύπογραφές του τότε τόν θόρυβο πού έκανε πάνω στό ξύλινο παρκέ τον
'Υπουργού Έργασίας Αποστόλου Κακλαμάνη (έπί γραφείων του δευτέρου όρόφου τό βαρύ βάδισμα
των ήμερν του όποίου καθιερθηκε και ή άδεια του Πουπάκη καί του Σουσλόφ Γραμματέα Φίλιππου
30 ήμερν για τούς έργαζομένους) και του τότε Ταυρή όταν άνέλαβαν τά ήνία άπό τόν Χρήστο Πο'Υπουργου Δικαιοσύνης Στάθη Αλεξανδρη. Ήταν λυζωγόπουλο και τόν Γιάννη Παναγόπουλο.Ήτανή
άπόλυτη προτεραιότητα γιά τό ΠΑΣΟΚ ό έλεγχος έποχή πού ή "δεξιάν ήγεσία εύρέως πέλματος της
των συνδικάτων. Ο νόμος για τούς συνδικαλιστές ΓΣΕΕ άπέσπασε αύξήσεις 11,5 % άπό τόν ΣΕΒ καί
προηγήθηκε άκόμη καί του νόμου πλαίσιο γιά την ότότε Πρόεδρός του Δημήτρης Δασκαλόπουλος
Παιδεία (ν.1268/82) ! Η άνάγνωση των άρθρων του διαμαρτυρόταν στόν Πρωθυπουργό Κστα Καρα
άκόμη και σήμερα μέ τήν άπόσταση του χρόνου μανλή "μάζεψέ τον .Ήταν ή έποχή που ή δεξιά ΔΑάποπνέει τό ίδεολογικό κλιμα τής έποχής: Δημο- ΚΕ έκανε διαδήλωση κατά του δεξιού πρωθυπουρκρατία στούς τόπους έργασία , Επτροπή Προστα- γου ξω άπό τήν ΔΕΘ χωρίς έκεινος νά ένοχλείται.
σίας Συνδικαλιστικν Στελεχν~ κ.λπ. Ήταν ή έποχή που ό Ανδρέας θεωρούσε τόν συνδικαλισμό μα-λιστικό κίνημα , άλλαξε καί τήν ΔΑΚΕ. Οι συνδικα4μέ τήν Αυτοδιοίκηση "βάθρα της Δημοκρατίας . λιστικές ήγεσίες άπαξιθηκαν είτε λόγω των μαξι "Ηθελε νά άπαλλαγεί άπό τήν έποχή Λάσκαρη καί τίς μαλισμν τους (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ), είτε λόγω του συμδιοικήσεις Καρακίτσου στήν ΓΣΕΕ.
(σελ. 7)
Η φωνή
τν νέων
Η έπανάληψη
τής ίστορίας
Ή δεκαετία των μνημονίων άλλαξε τό συνδικα ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
βιβασμού-συνεργασίας τους μέ τήν τρόικα και
του Εύάγγελου Τσούρη*
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης άποφάσισε νάπαί- την κυβέρνηση (ΓΣΕΕ) , είτε λόγω της δικαστικής
ξει στό γήπεδο που όρισε ό Ανδρέας και τό 1985 έμπλοκής τους σέ σκάνδαλα (στελέχη του ΟΤΕ, τ ίδρυσε (μέ τήν συμβολή των Σ Κούβελα , Γ . Δημη-ως συνδικαλιστές-Siemens) , είτε τέλος λόγω τής
τροκάλλη , Δ. Μπεχράκη κ.ά. ) την ΔΑΚΕ ή όποία μέ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ .
ΑΥΤΟ πού κάνει τήν ίστορία τήν
πιό ένδιαφέρουσα κοινωνική έπι
στήμη, είναι άσφαλς το γεγονός
ότι έπαναλαμβάνεται μέσα στούς
αίνες,"Η όξυνση τον έλληνοτουρ κικν σχέσεων , ή διστακτική στάση
της Εύρωπαϊκής Ενωσης (πλήν της
Γαλλίας καί της Αύστρίας) , ή φυσι ογνωμία του Τούρκου Προέδρου
καί των Εύρωπαίων όμολόγων του,
Συνέχεια στήν σελ. 8
. Η άκρόασις μουσικής του Μότσαρτ γιά πιάνο μπορεί νά μεισει τήν συχνότητα τν έπιληπικν κρίσεων, συμφνως πρός παλον έπιστήμοVες. Μελέτη (μετα- ανάλυσι) έγιε άπό τους έρευνητς Του Πανεπιστημίου της Πίζα, Τζιανλούκα Σσο
καί Φεντερίκο Σκα, που έκαναν σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό κλινικής νευροφυσιολογίας Clinical
Neurophysiology . Η συστηματική άνάλυσις και
άξιολόγησις 12 έως τρα έρευνν πάνω στό ζήτημα κατέληξε στό συμπέρασμα, ότι ή άκρόασις του
Μότσαρτ σέ καθημερινή βάση μπορεί νά όδηγήσει σέ σημαντική μείωση Τής άφύσικης έγκεφαλικής
δραστηριότητος καί Τν κρίσεων στούς άσθενείς μέ
έπιληψία. ΉΗ πάθησις είνα άρκετά συχνή, έμφανζομένη σχεδόν στό 1% Τού πληθυσμού παγκοσμ
ω. Οι έπιστήμονες δέν έχουν άκόμη μία σαφή ξή
γηση μέσω ποίων βιολογικν μηχανισμν ή μου.
σική-είδικς του Μότσαρτ- ήρεμεϊ τόν έγκέφαλο
τν Επιλητπτικν.
<Κοινωνικές φούσκες
προτείνει ό Μαγιορκίνης
Γραφείο Προϋπολογισμού:
Ο16κίνδυνοι
ΗΝΕΑ έκρηξης κρουσμάτων, κυρίως στήν Αττική .
έχει άνησυχήσει έκτός άπό την Κυβέρνηση και τήν
Επιτροπή τν έπιδημιολόγων μέ τόν καθηγητή Γκίκα
Μαγιορκίνη νά προτείνει ς λύση, μεταξύ άλλων , τήν
δημιουργία ακοινωνικής φούσκας . Αύτή θά άφορά
ένα στενό κύκλο συγγενν και φίλων , στε νά περιορισθεί ό εύρύτερος κοινωνικός κύκλος κάθε άτόμου , ΚΝά συναντάμε μόνο φίλους και γνωστούς και
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΣΤΑ 8,73 δισ. εύρ φτάνει ή έπιδείνωσις στά δημοσιονομικά στοιχεία συμφνως πρός τήν έκθεση του
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στήν Βουλή
πού άφοράστό δεύτερο τρίμηνο τού 2020 ένω έκτιμα
πός τό έλλειμμα φτάνει στά 7,7 δισ. εύρ, έναντι πλεονάσματος 1 δισ. εύρ πέρυσι. Τό Γραφείο σημεινει πς σέ άντίθεση μέ τίς προηγούμενες τριμηνιαίες
έκθέσεις , ή Εκθεσις Β Τριμήνου 2020 του Γραφείου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ηδικήσου
φωνή στο
Μέ τις μάσκς προσπου νά είναι άπό τά άποτε
λεσματικτερα μέσα που διαθέτουμε πρό Τό παρόν
γιά τήν άναχαίτιση Τής διασποράς Τούκορωνοϊού
στελέχη τού Τμήματος σχεδιασμού Τής Apple ένωσαν Τις δυνάμεις τους γιά νά φτειάξουν τήν Apple
Face Mask. Μόνον πού ή μάσκααύτή δέν θά άπευθύνεται στό κοινό, άλλά προορίζεται μόνον για Τά
στέλέχη τής έταιρείας καί τό προσωπικό τν κα
ταστημάτων λιανικής της Ή μάσκα διαθέτει τρία
στρματα που θά φιλΤράρουν τά είσερχόμενα καιί
τά έκπνεόμενα σωματίδια καί μπορεί νά πλυθεί καί
νά έπαναχρησιμοποιηθεί ως πέντε φορέ .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήμάσκα, τά σχολεία καί τά γεγονότα
Ευπνάς, λοιπόν , τό πρωί ντήσει σέ δλα και περιμένεις μίλαν, που όταν τόν ρτη- δσαμε τίς προδιαγραφές .
τής Κυριακής στήν Θεσσολο- τiς άντιδράσεις μέ ήρεμία ,
vίκη κι έτοιμάζεσαι γιά τήν άφήνοντας και έναν άναστε - έκλογική νίκη) τί φοβάστε λύτως σαφείς χάθηκαν
κοθιεροωμένη συνέντευξη T- ναγμό άνακουφίσεως, κΠάει τρα, κύριε πρόεδρε, άπάπου . Τελεινεις άργά τό μεσημέρι, μιλάς έπειτα μέ δημοσιογράφους, άκους γνμες , πρτη ήμέρα στό σχολείο
μιλάς καί μέ τά στελέχη σου,
και άπ' δ,τιφαίνετα τά έχεις τις μάσκες-άλεξίπτωτα! Κι
πάει μιά χαρά. Έχεις άπασαν (Επειτα άπό μία μεγάλη ίσως νά μήν ήμασταν άποELLADA
στήν μετάφραση . ΚομμάΤια και σύψαλα! Ότα έχει
ντησε άφοπλιστικά . κΜ , τά
.Ζωντανοί όργανισμοί στά νέφη Τού πλανήτου
Αφροδίτη; Αύτήν τήν έξαιρετική πιθανότητα έξετά
ζουν άστρονόμοι , οί όποίοι ένετόπισαν στήν άτμόσφαιρά της ένα άέριο, τήν ύπαρξη του όποίου δέν
μπόρεσαν νά έξηγήσουν. Πρόκειται γιά Τήν φωσφίνη, ή ύπαρξις Της όποίας στήν Υή υνδέετα μέ τήν
ζωή μικροβίων
Καί έρχεταιή Δευτέρα , Υeγονότα, φίλε μου, τά Y γίνει μιά τέτοια πατάτω ,
που έκδέτει-δυστυχς-τήν
κορυφή τής ξουσίας , ήτο
τόν πρωθυππουργό , τόν
Συντονιστείτε στο
γονότα . .
καί σού κσκόε τό φιάσκο μέ
Καί βγήκε έκείνος δ σεμνός (καί στυφό ) καθηγητής
eei, θυμάσου τον σοφό Μακ- Σύνας νά ψελλίσει δτι κέμες
νέο Πρόγραμμα!
Συνόχεια στήν σελ. 4
16-9-2020
9'771108701144
,., ,