Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
15 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΏΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12594
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τικερδίζουνεργαζόμενοι. επαγγελματίες εργοδότες από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Μικρή "ανάσα στη μεσαία τάξη
Σταϊκούρας: Δημοσιονομική
ευελιξία και το 2022
"Ελλάδα
(Αυτοπεποίθησης
Χπίζουμε
Νέο Στρατό
αποκτά η χρα
Ενδίχεται να υπάρξα και το 2022 δημοσιονομική uελα για
τα κράτημέλη της Ευρωπακής Ένωσης, καθς οι ευρωπακές εκτιμήσας για την πορεία της ύφεσης δυν οδηγούν στο
συμπέρασμα πως το επόμενο έτος θα υπάρξει επιστροφή της
οικονομίας στα επίπεδα του 2019. Αυτό ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας , εmσημαίνοντας ότι η εu .
υξα ως προς τους δημοσιονομικούς στόχους συναρτάται
από την εξέλη της πανδημίας και για τον συγκεκριμένο λόγο
οιεξαγγελίες του πρωθυπουργού είχαν πεπερασμένο χρον
κό ορίζοντα. Προσδιόρισε δε, ότ η συζήτηση για τα δημοσ.
ονομικά μεγέθη θα πραγματοποιηθεί προς το καλοκαίρι του
2021.Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 38,7 διο.
Ο00υπουργός ανακο
νωσε εμβληματικές απο
φάσεις που όπως είπε πολλα πλασιάζουν την ισχύ , τη λει .
τουργικότητα και την αποτε λεσματικότητα των ελληνικν
όπλων .
Ειδικότερα τα μέτρα αφορούν:
.Η lολεμκή Αεροπορία απο
κτά αμέσως μία μοίρα 18 μα χητιχν εροσκαφν Rafale
με ταντύχρονη αντικατάστα.
ση των παλαιότερων Mime .
*Το Πολεμικό Ναντικό εινεί
αθιά εισοδηματική ανάσα στη μεσαία τάξη δίνει το πακέ Το ελαφρύνσεων, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης . Από τον
Ιανουάριο κιόλας , πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι θα
δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους , εν και οι επιχειρήσεις θα
απαλλαγούν από ένα μεγάλο βάρος ασφαλιστικν εισφορν.
Με μια δέσμη μέτρων 6,8 δις ενισχύονται επιχειρήσεις και νοικοκυριά , προκειμένου να βγουν με όσο το δυνατόν λιγότερες
απλειες από τη κρίση.
Αιχμή του δόρατος είναι η μείωση των ασφαλιστικν εισφο
ρν επιχειρήσεων - εργαζομένων κατά 3 ολόκληρες μονάδες,
όπως επίσης η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους
εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, τους ελεύθερους επαγγελμαΤίες και τους αγρότες .
Είναι η πρτη φορά που ο ιδιωτικός τομέας βλέπουν το κράTος να τους απαλλάσσει από κόστη (μη μισθολογικά) και γι .
γαντιαίες ασφαλιστικές εισφορές που δεν υπάρχουν σε καμία
χρα της Ευρπης.
ΠΟΥ για κορωνοϊο:
Περισσότεροι θάνατοι
στην Ευρπη
τις διαδικασίες για την ένταξη
στον στόλο του 4 νέων Φρεγατν Πολλαπλού Ρόλο .
Εμπλοντίεται συνολικά το
οπλοστάσιο και των τριν
Κλάδων.
Ανοδο του αριθμού των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στην
Ευρπη τον Οκτβριο και τον Νοέμβριο, οι οποίοι θα είναι
επιο δύσκολοι μήνες δσον αφορά την επιδημία αναμένει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείος (ΠΟΥ
Αυτή η άνοδος Του αριθμού Των θανάτων σε ημερήσιο επίπε .
δοθα οφείλεται στην αύηση των κρουσμάτων λόγω της επ νόδου της τπιδημίας στην Ευρπη σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
Πάνω από 28,33 εκατ. κρούσματα Covid19 έχουν καταγρ
φαί σε όλο τον κόσμο και 010.200 άνθρωποι ίχουν χάσει τη
ζωή τους,
οι ΗΠΑ παρσμένουν η πλίσν πληγείσα χρα τόσο σε αριθμό
νεκρν όσο και κρουσμάτων, ακολουθούν Μδία και Βραζα .
.Το δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων ανανενεται με την
πρόσληψη 15.000 ανόρν και
Υυναιχν σε ορ οντα 5ετίας.
. Ενεργοποιείται η Αμυντική
Βιομηχανία .
.Οι Ένοπλες Δυνάμεις εν .
σχύουν την ψηφιακή τους λει
τουργία .
Σελ.2
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήσεις μετά
Tις 20 ΣεΠτεμβρίου
Κατασκευές: Πτση 26,6%
της παραγωνής
Αναστολή πλειστηριασμν
Α' κατοικίας για ευάλωτους
Δείχτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β Μτά την Ελληνική Ενωση Τραπεζν και τις δηλ
τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείχτη του Β τριμήνου 2019, παρουσίασε μεί Στο τρίτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν τα
εxκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Η καθυστέρηση οφεt .
λεται στην απαλλαγή από εφέτος , σύμφωνα με την απόφαση του Πρωθυπουργού , των κατοίχων 26 ακριτικν
και μιχρν ελληνικν νησιν .Μεταξύ των νησιν που
απαλλάσσονται είναι : Φούρνο, Αγιος Ενστράτιος , Οι.
νούσσες , Ψαρά, Αγαθονήσι, Λειφοί, Κάσος, Καστελόρ
ζο, Τήλος , Χάλχη , Νίσυρος, Γαύδος.
ωση 26,6% έναντι αύξησης 6,7% που σημειθηκε κα
τά την αντίστοιχη σύγκριση τον 2019 με το 2018.0 Δε .
χτης Παραγωγής, σε σύριση με τον αντίστουχο δε χτη Α' τριμήνου 2020, παρουσίασε αtξηση 6,6%.
Lσεις του Πρωθυπουργού nα αναστολή πλειστηρ .
ασμν , η Ένωση Εταιρειν Διαχείρισης Απαιτήσεων
από Δάνεια και Πιστσεις (ΕΕΔΑΛ) , ανακοίνωσε ότι
οι εταιρείες μέλη της αποφάσισαν να προβούν σε ανα στολή των πλειστηριασμν που έχουν προγραμματιστεί
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και αφορούν την 1η κα τοικία ενάλωτων οφελετν .