Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η <Τaυγέτην επιστρέφει
0α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Διακοπές ρεύματος
σε χωριά ΔΕ Φάριδος
και Μυστρά > οελ. 7
Συμβουλές της 1ης ΤΟΜY Σπάρτης
Στεκόμαστε δίηλα στον άνθρωπο στις επάλξεις
Ιμε αυτοκτονικό ιδεασμό σλ 10
> σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 | Ετος 25 Αριθμός 5954 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η σχολική χρονιά στη Λακωνία
Ξεκινάει
η υποβολή αιτήσεων
Σε ιδιαίτερο τόνου
το πρτο κουδούνι
για το ΕΠΟχικό
Βοήθημα του ΟΑΕΔ
Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμ Βρίου και ρα 0800 θα ξεκι νήσει η διαδικασία υnoβολής
ηλεκτρονικν οιτήσεων για
το ειδικό εποχικό Βοήθημα
του ΟΑΕΔ έτους 2020, εν η
υnοβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυηρέτησης Πολιτν
ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου .
Η προθεσμία υnοβολής οιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου και ρα 14:00
Με μέτρα Προστασίας η απρτην των μαθητν
Ηxησε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμ - δευτικής Περιόδου βρήκε μαθη- των κανόνων καθοριότητας και ρωμένου αγιασμού έλαβαν
Βρίου, το ηρτο κουδούνι στις τές , εκηαιδευτικούς και γονείς υγιενής και γενικότερα των μέ χρα σε διαφορετικό ωράριο
σχολικές μονάδες noυ σηματο δότησε την έναρξη της νέας χρο - κατάσταση , καθς συνήθειες όηως έχουν καθοριστεί από τον
νός για χιλιάδες μαθητές σε όλη
την Ελλάδα , οι onoioι επέστρε - δος στις σχολικές αίθουσες και n θηκε στην ενδεδειγμένη χρήση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
Ψαν στις σχολικές αίθουσες , διανομή Βιβλίων , έλαβαν χρα της μάσκας , την οnοίa Πρέπει να την έναρξη του σχολικού έτους,
μετά τις θερινές διακοηές υπό υπό αυξημένα μέτρα Προστοσίας φορούν μαθητές κι εκηnσιδευτ- ξεκίνησε μετά τς 9.00 το Πρωί ή
νέες συνθήκες εξαιτίος της Παv - λόγω του ιού . Η πρτης ημέρα κοί εντός των τάξεων .
δημίας του κορωνοίού.
Η φετινή πρεμιέρα της εκπαι - μέρωση για τηνπιστή εφαρμογή Σπάρτης , οι τελετές του καθιε να αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερη τρων Προστασίας και Πρόληψης αnό εκείνο των ηρoηγούμενων
ετν . Στις περισσότερες των πe ετν όηως ο αγιοσμός , η είσο - EΟΔΥ, εν ιδιαίτερη έμφοση δο - ριπτσεων , η ιεροτελεστία nου
Σημεινετοι ότι φέτος ξεκι νάει η διαδικοσία νωρίτερα
από κάθε άλλη χρονιά.
Η υnoΒολή αιτήσεων γίνεται
ηλεκτρονικά μέσω της Ενt
και μετά τις 11:00 nμ (σε κάποιες
αίας Ψηφιακής Πύλης του
εστιάστηκε στη συζήτηση- ενηΣτις σχολικές μονάδες της nεριπσεις.
συνέχεια σελ 9
Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς ΤΑΧISnet στην ηλε κτρονική
https/www.gov.gr . Συγκε
κριμένα η διαδρομή θα είνα
gov.gr-Εργασία και οσφάΟι περιορισμοί λόγω Πανδημίας οδήγησαν στη ματαίωση του αγνα
κθύμαν του κορωνοϊού
και το cSpartan Race
Το νέο ραντεβού μεταφέρθηκε τον Νοέμβριο του 2021
διεύθυνση
λιση+Ανεργία-Ειδικό
εποχικό Βοήθημα ΟΑΕΔ Δεν
αυτοπρόσωπη
anoτείται
Προσέλευση στα Κέντρα Προθησης
Απασχόλησης
Ηλαίλαπa του κορωνοϊού έχει
επιφέρει δραμοτικές αλλαγές σε
nολλαπλά επίπεδα στη διεθνή
καθημερινότητα . Από την επέ λαση της Πανδημίας , nou εν
Πολλοίς ανατρέπει τον ηρογραμματισμό και τον σχεδιοσμό
σε διάφορες εκφάνσεις της
ζωής, δεν θα μπορούσε να ξε φύγουν οι αθλητικές διοργαν σεις και δραστηριότητες σε Παyκόσμιο, αλλά κι εγχριο στερέ [ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Το ύψος του ειδικού εποχι Το αντίκτυnο του ιού έχει συνέπειες και σε εκδηλσεις,
δρόσεις διοργανσεις nou διενεργούνται άπαξ ή σνά τοκτά
χρονικό διαστήματα στη Σπάρτη
και την υπόλοιηη Λακωνία .
συνέχεια σελ 8
κού Boηθήμοτος κυμαίνεται
anό 508,20ε έως 1.016,40 ε
SPARTAN
και καταβάλλεται εφάπαξ στο
τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμ
Βρίου κάθε έτους
συνέχεια σελ. 7
Β1lakonikos.gr
Πεντακόσια
χιλιόμετρα
του Γργου Ανωγειάτη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα