Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ]ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τρίτη
15 Σεπτεμβρίου 2020
Νικήτα μεγαλομάρτυρος Βησσαρίωνος Λαρίσης
Σελήνη 28ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 7.07-Δύσις 7.33
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία μέ βορείους ίσχυρούς άνέμους, Θερμοκρασία έως 31
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόσκαιρες νεφσεις Θερμοκρασία έως 30β
Αριθμ. φύλ. 41757
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΟΡΙΔΑΤΟΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
Τί σημαίνει νά είναι ή Έλλάς
<προβλέψιμο σύμμαχος του ΝΑΤΟ
Ήάπάντησις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητοσοτάκη στόν Διευθυντή τής Εστίας>
σίας δόπου έκει διεκδικούν δικαιματα ή
ΠΡΙΝ ΑΠΟ έννέα μήνες κατά τήν διάρ- τυπικς σύμμαχός μας Τουρκία , ή όποία
κεια της έπισκέψες του στίς ΗΠΑκαι άγοράζει πυραύλους S400 και ύπονομεύει
πρίν άκόμη μεταβεί στόν Λευκό Οίκο , τήν σταθερότητα στήν περιοχή . Αποφασίπροκειμένου να συναντηθεί μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ, ό Πρωθυπουργός Κυριάκος έρτημα στόν Πρωθυπουργό κατά την δ Μητσοτάκης έξεφνησε μία έξόχως ένδι- άρκεια τής συνεντεύξες του στήν ΔΕ .
αφέρουσα δμιλία σέ όμογενείς στήν Τάμπα τής Φλόριδα . Εκεϊ για πρτη φορά δ
κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι ή Ελάς σουμε δλη. Οκύριος Μητσοτάκης άπαντά
είναι άξιόπιστος και προβλέψιμος έταίρος εύθέως . Άλλά και έμείς παρατηρντας το
έντός του ΝΑΤΟ.) Στούς μήνες πού ήκο- περιβάλλον εύθέως έρωτήσαμεν .Όλος ό
λούθησαν δέν του έδόθη ποτέ ή άφορμή νά
έξηγήσει τί έννοούσε μέ τόν όρο κπροβε - Πρωθυπουργό έχει ς έξής (τά συμπεραΨμορ Ωστόσο ούκ όλίγες φορές οι σύμμαχοί μας δέν συμπεριεφέρθησαν προβλέ Ψιμα έναντι ήμν. Καί βεβαίως δέν συμπεριφέρεται προβλέψιμα έντός του ΝΑΤΟ ή καλησπέρα. Τέτοια ρα πούρωταμε έχουν
τεθεί τά περισσότερα έρωτήματα , όπότε
έπιτρέψτε μου νά κάνω ένα φιλοσοφικοϋ Ελλάδα , ή Κύπρος και ή Τουρκα .
τύπου έρτημα . Τόν Ιανουάριο είχατε έπισκεφτεί τίς Ήνωμένες Πολιτείες καί έκει
κατά τήν διάρκεια μιας όμιλίας σας
δτι ή Ελλάδα είναι δ πιό άξιόπιστος και δ
πιό προβλέψιμος σύμμαχος έντός τοϋ ΝΑΤΟ-ήταν ή έποχή πού πήγατε και είχε ύπογραφείτό τουρκολιβυκόμνημόνιο . Από τότε πέρασαν έννέα μήνες και έχουν συμβεί είδαμε και τόν Πρόεδρο Ερντογάν να άγοδιάφορα πράγματα και κανένας συμμαχος άπρόβλεπτος αύτός, S-400 ρί όποιοι θάμπο
μας δέν χαρακτήρισε αύτό τόμνημόνιο πα
ράνομο . Το είταν προκλητικό , άντιπαρα
γωγικό , κανείς δέν τό είπε παράνομο.Όταν
ήρθε έπίσης τό έρευνητικό , το τουρκικό,
στήν περιοχή μας, οί σύμμαχοί μας είπαν αφορων, οχι έπίδιαφοράς Τόφιλοσοφικό
δτι είναι μία περιοχή διεθνούς δικαιοδοΌταν ύπογράψαμε έπίσης τήν συμφωνία μέ την Αίγυπτο-πού είναι και τμημα τική όριοθέτηση-μάθαμε δτι ή Γερμανία
ένοχλήθηκε, δυσφόρησε σφόδρα τούλά
χιστον άπό τις διαρροές πού έγιναν έκείνη
τήνέποχή Καίσέαύτό τό διάστημα έπίσης
Ρo σαμε λοιπόν να θέσουμε τελικς αύτό το
είπατε
Καί ή άπάντησίς του είχε τόσο ένδιαφέρον
στε άποφασίσαμε νά τήν άναδημοσιεύΚΟΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ|
ράζει, νά παραγγέλνει άπό τούς Ρσσους
ΕΣΤΙΑ
ρούν να στραφούν έναντίον μας καί βεβαίνά άντιλαμβάνεται τόν διάλογο μεταξύ
Έλλάδας καί Τουρκίας ς διάλογο έπί διδιάλογος του Διευθυντού τής Εστίας μέ τον
σματα δικά σας):
Μανλης Κοττάκης: Κύριε Πρόεδρε
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μάσκες . μπούρκες
στούς μαθητές
Σχολάζουσες δυνάμεις
Σύμπραξις Ίσραήλ
-άραβικού κόσμο
έναντίον τής Τουρκίας
ΑΝΔΙΑΒΑΖΕΙΣ τις δημοσκοπήσεις και στέκεσαι στήν νός που ένισχύεται άπό κάτι ακόμη; ή κυβέρνη- -ά0αβικού κόσμου
πρόθεση ψήφου, τότε άνακαλύπτεις ένα μαλλον-ση Μητσοτάκη κάνει έναν στοιχειδη προγραμπαράδοξο θέαμα: άποκομίζεις την αίσθηση ότι ό ματισμό έτοιστε οί πολιτες νάγνωρίζουν τί τούς έναντίον της Τουοκίας
πολιτικός χρόνος έχει παγσει. Ότι τό ρολόι έχει ξημερνει αυριο . Δεύτερον , ή δημοσκοπική είκόσταματήσει στόν Ιούλιο του 2019. Το σκόρ μοιάζει να είναι άποτέλεσμα της μιντιακής κυριαρχίας τής
άμετάβλητο . Η ΝΔ βρίσκεται σταθερά στήν περι - ΝΔ πού ύποβαθμίζει τάόποια λάθη γίνονται κατά
οχή του 40% , ό ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί μετεκλογική τήν άσκηση τής έξουσίας σέ ήμερήσια βάση . Ακόκαθίζηση (άπό τό 32% πέφτει στό 20%) έν κανέ - μη και το γεγονός ότι οί σατιρικές έκπομπές τύνα άπό τάλοιπά μικρά κόμματα δέν καρποϋται τήν που Ράδιο Αρβύλα ή Τσαντίρι καταργήθηκαν, δέν
φθορά . Τίσυμβαίνει λοιπόν; Αμετάβλητη κατάστα- είναι τυχαίο .
σις ή μαγική είκόνα ; "ολα έχουν τήν έξήγησή τους.
Η σημερινή κρατούσα είκόνα είναι κατά τήν έπιθερησης ούτε διά της άντιπολίτευσης . Βεβαί άποψή μου προϊόν τριν παραγόντων: πρτον, ως ή πείρα έχει δείξει πς άν ό λαός στρίψειν τά
τής σοβαρής διαχειριστικής έπάρκειας της κεντροδεξιάς, ή όποία έπεισε τούς πολίτες ότι μπορεί νά διεξέρχεται μείζονες κρίσεις (προσφυγι- άποτέλεσμα της θολής είκόνας πού έπικρατεί στό
κό, κορωνοϊός κ.λπ. ) μέ έπαγγελματισμό καί μέ - κόμμα της άξιωματικής άντιπολίτευσης. Εσωτετρο.Ήταν τόση άσχημη ή έμπειρία άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ρικά είναι άσύντακτο, διαιρεμένο και χωρίς τήν
στόν τομέα αύτό, στε ή μίνιμουμ άντιμετπιση άναγκαία συνοχή , πρός τά έξω είναι άδύναμο νά
των έπιπτσεων μιας κρίσης νά κάνει μεγάλη δι - άρθρσει πειστικό φιλολαϊκό λόγο μετά άπό μία
αφορά . ΗΝΔ στόν πρωτο χρόνο της θητείας της τετραετία μνημονίων . Στά δέ έθνικά θέματα άδυέμπέδωσε στούς πολίτες τήν είκόνα ότι είναι καλύτερο σχήμα άπό τόν ΣΥΡΙΖΑ καί ότι δημιουργεί ται ως συμπληρωματική δύναμη τής ΝΔ. Καί τοϋτο
άσφάλεια και έμπιστοσύνη. Η ΝΔ έμπέδωσε τήν διότι έπιθυμεί νά άποτελεί τόν πάγκον των συμ έντύπωση πς μπορεϊ νά μήν άλλάζει τά πράγμα-μάχων, έναλλακτική δύναμη άντικατάστασης τής
τα άλλά διαχειρίζεται τήν τρέχουσα ζωή των Έλλή-Ν, άν το έπιτρέψουν οι συνθήκες . Η δέ βάση του
νων καί τίς έκκρεμότητές τους καλύτερα. ΓεγοΑνησυχία
για τις γεο οθωμανικές
βλέψεις τού Ερντογάν
ΗΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ) των τελευταί ων ήμερν, ή μάσκα στά σχολεία, φαίνε
ται ότι θά συνεχίσει να μάς άπασχολείκαι
τό έπόμενο διάστημα , άφού οί άρμόδιοι
Φρόντισαν νά δσουν
θητές και τούς δασκάλους κάτι πού προσομοιάζει περισσότερο σέ μπούρκα ή
τσουβάλι παρά σέ ένα άπαραίτητο έφοδιο προστασίας άπό τόν κορωνοϊό . Λίγο
( σελ. 5
"Η έξουσία της ΝΔ δέν φθείρεται ούτε διά της
δωρεάν στούς μακανάλια δέν άρκουν, άλλά τό σύστημα για τήν ρα
αδουλεύειν. Τρίτον, ή δημοσκοπική είκόνα είναι
Μακρόν-Εύρπη
- Ελλάδα
Συνέχεια σήν σελ. 4
του Άγελου Ζαχαρόπουλου *
Ο ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ Μακρόν έγινε Πρόεδρος της Γαλλίας σέ ήλικία 39 έτν.
Πρόεδρος της ίσχυρότερης στρατιω
τικς καί τής μοναδικής πυρηνικής δύναμης μεταξύ των χωρν της ΕΕ. Πολλοίέξέφρασαν τήν δυσπιστία τους λόγω του νεαρού της ήλικίας του. Αύτό
παραπέμπει στό θεατρικό έργο του
Corneille , Le Cidv : Νεαρός, χαρισματικός και τολμηρός, διεκδικούσε την
άνάληψη των καθηκόντων του θεωρουμένων πολύ ύψηλν για τήν ήλικία του . οι πρεσβύτεροι άντέδρασαν κατονομάζοντάς τον φαντασμένο νεαρό (eune presomptueu .
ΠΕΝΝΙΕΣ
νατεί νά άρθρσει και πατριωτικό λόγο . ΕμφανίζεΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τόκομμάτια ένός έγκαταλελειμμένου και βυθισμέ
νου σκάφους στόν ποταμό Χάρλεμ τής Νέας Ύόρ
κης άπεδείχθη ότι άνήκαν στήν τορπιλλάκατο PI
59 του Β αγκοσμίου Πολέμου Ηταν Τό σκάφος
στό όποιο ύπήρξε κυβερνήτης ό άνθυποπλοίαρχος
Τζν Κέννεντυ. Ο μετέπειτα Πρόεδρος τν ΗΠΑ.
Πς βρέθηκ έε Μετά τόν πόλεμο, τό σκάφος παροπλίσθηκ καί άγοράσθηκε άπό ίδιτη, ό όποος
τόμετέτρεψε σε πλοιο άναψυχής πού έκανε κρουα
ζέρες γύρω άπό τήν Νέα Ύόρκη. Το 1969 πήρε φωτιά όπότε καί ληξε όριστικά ή κδεύτερην ζωή του .
Άγοράσθηκ όμως άπό ένα δάσκαλο άγγλικν, τόν
Ρέντμοντ Μπέρκ, ό όποίος τό έπισκεύασε, τό έδεσε
σέ μια προβλήτα του Χάρλεμ και διέμεινε σέ αύτό
γιά μερικά χρόνια Αφού άπέτυχε στήν συνέχεια να
τό πουλήσει, Τό έγκατέλειψε έκεί , όπου σταδιακά
τό σκάφος βυθίσθηκε Βρέθηκε Τό 2017 άλλά μόνον
τόν περασμένο μήνα άναγνωρίσθηκε ς Τό PT-59.
Άπό ό,τι φαίνεται ή ναυπηγημένη τό 1942 τορπιλλάκατος δέν έχει άκόμη έμετρήσει τόν βίο της
<Κουμπαρά στήν
άσφάλιση άπό τό 2021
Δημοπρατείται τό τάσι
χο Νιx. Μαυροκορδάτου
ΑΜΕΣΑ, άπό τις άρχές του 2021, οί νεοεισειρχόμενοι στήν άγορά έργασίας θά έντάσσονται στό νέο καθεστς πλήρους κεφαλαιοποιήσεως της έπικουρικής
συντάξεως ένω έθελοντικά θά μπορούν νά έντάσσονται στό νέο σύστημα και όσοι άλλοι έργαζόμενοι
τό έπιθυμούν. Οι είσφορές τν νεοασφαλισμένων
μισθωτν δέν θά χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τν σημερινν έπικουρικν συντάξεων , άλλά θά
Συνέχεια στήν σελ.2
ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ τάσι του Νικολάου Μαυροκορδάτου (1670-1730)
μέ τιμή έκτιμήσεως 12.000-14.000
εύρ και ή Προσωπογραφία Μαρίνου Βέγιαν, φιλοτεχνη μένη άπό
τόν Διονύσιο Βέγια μέ τιμή έκτιμήσεως 10.000-15.000 εύρ , ξεχωρί ζουν στήν καθιερωμένη δημοπρασία
Συνέχεια στήν σελ. 5
Ηδικήσου
φωνή στο
ράδιόφωνο!
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Στήν Ελλάδα έγινε γνωστή ς ή μαχητική κ.
Πήλ Της σειράς κΟι έκδικητέν τής δεκαετίας τού
60. Η παρουσία Της όμως στά θέατρα του Ουέστ
Έντ του Λονδίνου ήταν συνεχής Υπήρξε δέ ή μοναδική άπό τά κορίτσια του Τζαίημs Μπόντ πού
τελικά τόν παντρεύτηκε. Αύτό συνέβη στήν ταινία:
ΚΣτήν μυστική ύπηρεσία Τής Αυτής ΜaγαλειότητοS, τήν μοναδική στήν όποία ό διάσημος κατά
σκοπος ένσαρκθηκε άπό Τόν Τζρτζ Λάζενμπυ.
Πρόκειται γιά τήν Βρεταννίδα ήθοποιό Νταιάνα
Ρίγκή δποία άπεβίωσε πρίν άπό λήγες ήμέρες σέ
ήλικία 82 έτν . Είχε τιμηθεί μέ παράσημο της Τάξε
ως τής Βρεταννικής Αύτοκρατορίας (BE) και άπό
τό 1994 τής είχε άπονεμηθεί ό τίτλος τής Dam ,
τό άντίστοιχο του ΤίΤλου του ίπτότου (Sir) γιά
Στά μάρμαρα ή
Έλλάδα άναστενάζε..
Παραδίνομα! Δέν δύνα - μία εύγλωττη άνάρτησή της
μα πλέον νά παρακολουθή- γιά τήν έν λόγω συναυλία:
σω τά συμβαίνοντα γύρω Πάει καύτό ) Άκόμη πΕμου! Γεμάτατά μάρμαρα ου ρισσότερs χιλιάδες φιλομού
Ήρωδείου γιά νά άπολασουν χιλιάδες μουσικόφιλοι στήν Νίκαια (δημοτικό θ τόν Σάκη Ρουβά (τήν κυρία ατρο) γιά νά άπολαύσουν
Θεοδωρίδου , μέ τήν όποία τήν κwρία Νατάσα Θεοδω έχουμε συνεργασθεί, δέν τήν ρίδου (άπλή συνωμυμία μέ
άναφέρω, καθ ότι διάβασα Τήν προαναφερθείσα). Φτου τά μεσάνυχτα , πρέπει
Yos για κτήρηση μέτρων νά φροντίζει νά μήν ύπάρχουν όρθιοι στό κατάστημά
του , πρέπει νά φορούν μάσκα οί σερβιτόροι του (όσοι
τό κστριμωξίδιν έναι άληθή. δέν έχουν άπολυθεί καθς
τά έσοδα εναι σχεδόν μηδε
σικά, δέν μπορεί νά γίνει λόELLADΑ
( άν δσα διαβάσαμε και είδα
με σέ είκόνεs ) σχετικς μέ
τόν άριθμό τν θεατν και
σων στό λαϊκό Κατράκειο.
Συντονιστείτε στο
Καί αύτομάτως έρχομαι στήν θέση ένός Ιδιοκτή- νικά) και όδεύει μέ μαθηματιτ κή άκριβεια πρός τό κλείσιμο
τη μπάρ , δ όποίος πρέπει
νά κλείσει τήν έπιχείρησή
νέο πρόγραμμα!
Συνέχεια στήν σελ. 4
15-9-2020
9771108701137