Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

31oC, 21:00

24oC - Υγρασία 24%-84% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:21 - Δύση ηλίου: 19:48

€0.80

Ç ó÷ïëéêÞ æùÞ óôá ÷ñüíéá ôïõ êïñïíïúïý

Όταν ο ορθολογισμός συγκρούεται με τις καθιερωμένες συμπεριφορές σχεδόν όλων των παραγόντων της δημόσιας ζωής, τότε η κοινή λογική διέρχεται τις δυσκολότερες ώρες της. Ότι ζούμε υπό το καθεστώς μιας ζοφερής ίωσης, το ξέρουμε τουλάχιστον οκτώ μήνες τώρα. Όπως και ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, το ξέραμε. Τις αυξημένες υποχρεώσεις υγειονομικής διαχείρισης αυτής της κατάστασης, τις γνωρίζαμε
επίσης. Όμως υπάρχει κάτι που εμποδίζει την αναπόφευκτη σύνδεση αυτών των δεδομένων μεταξύ τους και έτσι την εκπόνηση σχεδίου. 3»

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5197

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

×ôõðïêÜñäéá óôï èñáíßï

ÓÅÐÅ, ÅËÌÅ êáé
¸íùóç Óõëëüãùí
ÃïíÝùí & Êçäåìüíùí
äéáìáñôõñÞèçêáí
óôï Äçìáñ÷åßï
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Τροποποιούμε τις
συμβάσεις μερικής απασχόλησης
των καθαριστριών σε πλήρους για
να καλύψουμε τις ανάγκες των
σχολείων μας», τόνισε η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας στη συνάντηση με εκπαιδευτικούς και γονεις
στο Μαράσλειο.
Σελίδα 5»

Ôï ðñþôï
êïõäïýíé ôçò
COVID åðï÷Þò

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί φορώντας τις μάσκες τους προσπάθησαν με το... καλημέρα να εναρμονιστούν -όχι πλέον απλώς στο σχολικό περιβάλλον μετά τις καλοκαιρινές διακοπές- στα νέα δεδομένα, που επιτάσσει η «Covid19 εποχή».

«ÅéêïíéêÞ»
öÝôïò ç World
Travel Market

6»

ÌéêñÞ áíÜó÷åóç
êñïõóìÜôùí
óôçí Åõñþðç,
ðñïåôïéìáóßá
ãéá ôïí ×åéìþíá

Ïëïêëçñþèçêå
ï 8ïò Êüñéóóïò
áãþíáò äñüìïõ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα