Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δbT, Ειτς -Lbueumς B ΕΑ tir o40 1κiη ( αγό mΜρoή 1213 Εεποhiw 20
ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΝΩΝ
Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΝΕΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Χρος μετοξύ υτν κα.
Αρης Τσελίκος
τεί tδ και xpo
να nάγo σίτnuα των δημο - Μoοοκομείου στην Πρέβεζα nn - γανο τους ενmμερoα
τν . Μόγω αριστερν κομ
ματικν αγυnuoεων , ουστυκς η Πρέpεζα tχοoε pia ουτη τv nεpio0o
είva ξηvά στο τpon0 κα naς 0α δοβούν κονδύλα ο .
Το θέμα ονέγερoης νέου γeίος , κάλεσε τους Δου vέχεια στη σεν
Αnό την Κορσικ γέφυρα ανθρnw και noaιτσμν στη Μεσόγειο
Ο Εμ. Μακρόν επανήλθε δυναμικά
στην υποστήριξη Ελλάδας και Κύπρου
| w0ος σε εxoo aρκην poτν
της Τουρκος , uοθετνtος στο ούν0Δυστυχς
για τον Τούρκο Πρόεδρο
Μεγάλη φαίνεται ότι είναι η ενό .
χληση της Τουρκίαις αno τη στήρ .
ξη που peίχαν στην Ελλάδα και
φoνόμενα της Αστρο - τοιος έντοσης nnεκτρ . ντκά Ότσν τεhκά η διο riς και του Κεραυνού, κν nεδίwν , στε να ο - φορά δυναμικού μετοξύ
μετα8υ εκατ. ουμαο να του tδόφους nou vς βόσης του νέφους
δων noου noyoκρύ - βρίοκοντοι κάτω ano κα του eοκού φορtου
σταλλοι καλa0 ) , nou ούννεφο και η ευφάνειά του εδόφους υnεpβεί .
υοουρεύοντα στα κα
του εδόφους να φοpυ - να όρο -10.εκατομμυ
καλείται
κάτα η αντίσταση του ο .
τομα με τελκό anoτt , poς είνα ένος δεκτp iνετa aγγμος με ο
τa στην κορυφή του νe , δίοδο του nλεκτρικού θήpα μήκους xλioμέ
φους και οpνmοκό στην ρεύματος . Οτον ο αέρος tpων . Πρόκετα γα τον
την Κύπρο οι συμμετέχοντες στη
σύνοδο της Κοροικής.
νον nελριo nuκνωτή ότον είνα υγρός η αντ -