Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918). α
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
14Σεπτεμβρίου 2020
"Υψωσις του Τιμίου Σταυρού
Σελήνη 27ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.06-Δύσις 734
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μπωφόρ. (22-31β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μπωφόρ. (18-29β.).
Αριθμ. φύλ . 41756
Ετος 14Αον
Τιμή 1,50ε
ΠΡΟΣΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕΤΑ ΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΙΣ
Ανακωχή μέ την Τουρκία
Μέτωπα σέ κοινωνία-οίκονομία
Κυριάκος Μητσοτάκης: Εύρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σέ δικαιοσύνη, έργασία, παιδεία, Ένοπλες Δυνάμεις
Νέος νόμος για συνδικάτα-Έπίκουροι βοηθοί δικαστές-Αξιολόγησς έπαιδευτικν τό 2021-Νέος χάρτης ΑΙ
θούν τά προνόμια του ν.1268/82, ή σχεδιαζομένη άξιολόγησις δασκάλων καθηγητν τό
2021, ή τοποθέτησις έπικούρων βοηθν δικαστν μέ θητεία δίπλα στούς τακτικούς δι
καστές (άντιδρούν οί ένσεις τους ) σέ συν
πολιτισμού (ένταξις σέ μέτρο άναστολής δυασμό μέ τόν διάλογο γιά τά ταρωχημένα
δικαιματα της αγορας έργασίας του περα σμένου αίναν , μέ τό νέο ράριο έργασίας στόν ίδιωτικό τομέα, τό νέο κεφαλαιοποιητικό άσφαλιστικό καί μέ τις (ίδιωτικές)
μονάδες χρονίων παθήσεων και ήμερησίας νοσηλείας στήν ύγεία , άποτελούν ένα
Συνέχεια στήν σελ. 3
ξιούχους (καταβολή άναδρομικν σέ δύο
δόσεις έως τόν Δεκέμβριο), μέ την μεσαία
τάξη (κατάργησις είσφοράς άλληλεγγύης
για ίδιωτικό τομέαμείωσις άσφαλιστικν
είσφορν στό 36 , μέ τούς άνθρπους του
Τό γεγονός ότι ό Πρωθυπουργός άνοι ΤΙΣΠΡΟTΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ του γιά τό προσεχές 12μηνο παρουσίασε κατά την διήμε - ξε έν μέσω πανδημίας άσφαλιστικό , έργαρη έμφάνισή του στην ΔΕΘΟ Πρωθυπουρ - σιακό, συνδικαλιστικό, έκπαιδευτικό άκό γός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτν ή άπόπειρά του νά άρχι - οσύνης και τν Ενόπλων Δυνάμεων δείχνει
σει διάλογος μέ τήν Τουρκία στε να πέσει πς προτεραιότης του κυρίου Μητσοτάκ
ή έντασις στό Αίγαίο καί να άφιερωθεί σέ
αυτό πού ό ίδιος θεωρεί μείζονες μεταρρυθ- κατεστημένες δυνάμεις στό έσωτερικό και
μίσεις στήν οίκονομία . Στό ίδιο πλαίσιο ή όχι στό έξωτερικό. Αναζητεί μέσω ένός
προσπάθεια νά διαχειρισθεί τό προσφυγικό μέ τό νέο κέντρο ταυτοποιήσεως στήν κωχή μέ την Τουρκία για νά άνοίξει χωρίς
Λέσβο πού θά λειτουργήσει μέ τήν βοή- περισπασμούς μέτωπα στήν κοινωνία και
θεια τής Ε (οί ροές έμειθησαν συμφ- τήν οίκονομία. Γιά νά τό έπιτύχει μάλιστα
νως πρός τήν Frontex κατά 64%).
μη και ζήτημα άναδιοργανσεως της δικαισυμβάσεων) και μέ τούς άνδρες τν Ενό πλων Δυνάμεων (προσλήψεις πού δηγούν
σέ βελτίωση διαθεσιμοτήτων) .
είναι ή σύγκρουσις καιή ρήξις μέ όποιες
δύσκολου και έπικίνδυνου διαλόγου άναΌπως διεφάνη άπό τις τοποθετήσεις του
στήν ΔΕΘ ,ό Πρωθυπουργός έπιθυμεί τήν
σύγκρουση μέ τά συνδικάτα . Ονέος συνδι
καλιστικός νόμος μέ τόν όποίο θάκαταργηαύτό οίκοδομεί συμμαχίες μέ τούς συντατου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Εύέλικτο ράριο
στόν ίδιωτικό τομέα
Θυσία τό Καστελλόριζο
Τό σχέδιο γιά την άμυνα
. Αγορά 18 Rafale -Θητεία
άπό τά 18-15000ποοσλήψεις
ΔΟΜΙΚΕΣ άλλαγές στήν άγορά έργασίας, μέ κεντρικό άξονα συμφνως πρός
πληροφορίες τήν προθηση της ευελιξί ας στόν χρόνο άλλά καί στόν τόπο έργα
σίας , προβλέπει τό κυβερνητικό σχέδιο
γιά τά έργασιακά, γιά τό δποιο έκανε άναφορά ό Πρωθυπουργός άπό την Θεσσαλονίκη , Μπούσουλας) για τό σύνολο
τν άλλαγν θά είναι είσηγήσεις τού Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του πορίσματος τής Επιτροπής Πισσαρίδη άλλά και
τό Βθνικό σχέδιο Μεταρρυθμίσεων και
στόχος είναι, δπως τόνισε όκ. Μητσοτά
κης , νά καταργηθούν παρωχημένες , ρυθμίσεις του περασμένου αίνος , νά καθι ερωθούν νέα δικαιματα, πού διασφαλί
ζουν τό μέλλον της έργασίας και νά δημιουργηθούν νέες θέσεις άπασχολήσεως
Η ΔΙΕΘΝΗΣΕκθεση δέν διεξήχθη φέτος λόγω κο- Ερντογάν έδωσε άμέσως έντολή νά άποσυρθεί τό
ρωνοiου, άλλά ή Θεσσαλονίκη δέν έχασε-ούτε τήν Ορούτς Ρές στήν Ατάλεια, Άλλά έως φθάσουμε.
αίγλη της ούτε τήν λάμψη της . ο Πρωθυπουργός στήν άποκλιμάκωση καίγιά να γυρίσει ο ήλιος χρειάνοιξε στήν συμπρωτεύουσα-ς είθισται-τά χαρ - άστηκε δουλειά-παρασκηνίου-πολύ.
τιά του καί για τά έξωτερικά καί γιά τά έσωτερικά μέ
ίδιαιτέρως εύκρινη τρόπο . Το πρόβλημα για έναν ήταν τό άρθρο του Πρωθυπουργού στόν διεθνή Τύάμύητο στούς κδικες της πολιτικής έπικοινωνίας
είναι το έξης: Εξαιρετικά δύσκολο νά διακρίνει κανείς μέσα στό πέλαγος τον άπαντήσεων ένός πολι- χή) και ή τόλμη του νάχαρακτηρίσει τήν θαλάσσια πετικου ήγέτη, κατά τήν διάρκεια τριν ρων συνέ- ριοχή νοτίως του Καστελορρίζου όχι έλληνική άλλά
ντευξης καί μίας ριαίας όμιλίας , τίς τέσσερεις-πέ- μή όριοθετημένην και μάλιστα περιοχή διεκδικούντε άτάκες πού συνθέτουν την μεγάλη είκόνα .
Η καθοριστική κίνηση για τήν άποκλιμάκωση
πο . Εκει τέθηκαν οί βάσεις . Η άναφορά του σέ κδιαφ Η1
Φορές (καί στήν άγγλική και στήν γερμανική έκδοΛεπτομέρειες στήν σελ. 3
μενη, καθς Ελλάδα καί Τουρκία διεκδικούν δι Ας είμαστε όμως είλικρινείς: Στήν Θεσσαλονίκη καιματα , άνοιξε τόν δρόμο γιά τίς διερευνητικές.
δ κύριος Μητσοτάκης μίλησε άνοιχτά καί για τίς μεταρρυθμίσεις στήν οίκονομία άλλά και για τά έθνι- ένας προσεκτικός Μητσοτάκης άπέφυγε νά πει ότικάθέματα: κυρίως άπευθύνθηκε στήν Αγκυρα, την δήποτε για τήν πλήρη έτήρεια του Καστελλορίζου
Ούάσιγκτων καί τό Βερολίνο και έπειτα στό έσωτε - ένω κατηγόρησε τήν Τουρκία όχι γιά παραβίαση τον
ρικό κοινό . Γιά νά είμαστε μάλιστα άκριβετς ό δημό- κυριαρχικν μας δικαιωμάτων στήν ύφαλοκρητιδασιος διάλογός του μέ τούς γείτονες άρχισε τήν προηγούμενη Τετάρτη-τήν έπομένη της φωτιάς στήν ένέργειες σέ μή όριοθετημένη περιοχή κατά παράΜόρια-μέτό βαρυσήμαντο άρθρο του στις εύρω- βασή του άρθρου 81 της Σύμβασης γιά τό Δίκαιο τής
παϊκές έφημερίδες και όλοκληρθηκε (στήν πρτη Θάλασσας. Αντιθέτως ό Πρθυπουργός ήταν άρκε
του φάση-έπεται συνέχεια) στό βήμα του Φόρουμ τάξεκάθαρος σέ ό,τι άφορά τις έρευνες νοτίως της
και στήν συνέντευξη της ΔΕΘ. Μετά τήν λήξη της κρήτης στά χωροθετημένα οίκόπεδα. Θά προκηρυόμιλίας του στήν Θεσσαλονίκη στήν όποία ό κύρι - Χθουν σύντομα, άρέσει δέν άρέσει αύτό στόν Ερντοος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αμείζονα διαφορά Υάν και στό τουρκολιβυκό μνημόνιο του .
μέ τήν Τουρκία- (άρα ύπάρχουν καί έλάσσονες ) , ο.
Ήφωνή
τν νέων
Η θέση αύτή συμπληρθηκε χθές στήν ΔΕΘ όπου
1οί έπιζντες
Συνέχεια στήν σελ.2
όπου έγιναν σεισμικές έρευνες-άλλά γιά μονομερείς
της Μαρίας Κορνάρου*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΩΣ ΣΤΗΛΗ της νεότητος δέν μπορουμε παρά νά εύχηθουμε καλή σχολική χρονιά σε όλους τούς νέους και
παιδιά πού έπιστρέφουν στά θρανία ,
σέ όλους τούς γονείς καί παιππουδες
που παρακολουθούν έναγωνίως την
έπιστροφή τους . Η μόρφωση γιά τόν
"Ελληνα είναι άνέκαθεν μεγάλη υπόθεση. Είτε στό έπίπεδο τό έπιστημονικό, άφο0 ή Ελλάδα έχει έξαιρετι
κά υψηλή άναλογία πληθυσμού- πα
νεπιστημιακν , καί του έξωτερικού.
1 Είτε στό έπίπεδο τό μικροαστικό .
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Ο κορωνοϊός δέν κάνει διακρίσεις, Ούτε στους
γαλαζοαίματους, ούτε και στά παιδιά , φυσικά.
Η πριγκήπισσα Λεονόρ, διάδοχος Του ίσπανικου
θρόνου, Τέθηκε σέ καραντίνα καθς συμμαθητής
της βρέθηκε θετικός στήν COVID-19, όπως άνεκοίνωσε ό βασιλικός οίκoς . Ή 14χρονη κόρη τού
βασιλιά Φελίππε θά υποβληθεϊ σέ τέστ γιά κορωνοϊό όπως καί οί ύπόλοιποι μαθητές τής τά
ξεως . Ο βασιλιάς και ή βασίλισσα Λετίθια θά συνεχίσουν νά έκτελούν πρός τό παρόν τά βασιλικάκαθήκοντά τους δήλωσε έκπρόσωπος του βασιλικού οίκου . Όκτ έκατομμύρια παιδιά στήν
Ίσπανία έπέστρεψαν στά σχολεία τους Τήν περασμένη έβδομάδα
Αύστηρές κυρσεις
στούς cύπερδραστήριου9
μετανάστες
Γκαλά όπερας στήν μνήμη
τής Μαρίας Κάλλας
ΑΡΙΕΣ άπό όπερες σπουδαίων συν θετν, τις όποίες ή Μαρία Κάλλας
ΑΚΡΩΣ ήνωχλημένη είναι ή Κυβέρνησις άπό τά ύποκινούμενα σοβαρά έπεισόδια στήν Λέσβο , που έχουν
άναστατσει γιά μία άκόμη φορά τήν ζωή στό νησίκαι
έχουν προκαλέσει διεθνείς άντιδράσεις . Δέν θά έπιτραπεί σέ κανέναν να παραβιάσει τους κανόνες στή χρα μας. Θά ύπάρξουν κυρσεις πρός οσους έμποδίζουν
τούς μετανάστες νά μπούν στήν νέα δομήν προειδοποίηΣυνέχεια στήν σελ.4
κσημάδεψε μέ την φωνή της , πε
ριλαμβάνει τό πρόγραμμα του γκαλά όπερας στήν μνήμη της, πού θά
δοθεί στό Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης , την έπέτειο του θανάτου της , στς 16 Σεπτεμβρίου.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
φωνή στο
ράδιόφωνο!
. Oι Γάλλοι είναι γενικά γκρινιάρηδες . Αύτό
τούλάχιστοον ύποστηρίζει ή δημοσιογράφος τού
BBC, Εμιλι Μονακό, ή όποία μετακόμισε γιά
πρτη φορά στή Γαλλία περισσότερο άπό μία
δεκαετία πρίν. Στήν Γαλλία ύπάρχουν άρκετές
λέξεις για τό ρήμα παραπονούμαι: ύπάρχει
τό , που χρησιμοποιείται γιά τά
συχνά παράπονα, ύπάρχει τό porter plainte
γιά τά πιό έπίσημα παράπονα, καί μετά ύπάρχει
τό κraler, που σημαίνει ότι διαμαρτύρεσαι μό -.
νο γιά νά περάσει ήρα καί νά κοινωνικοποιη
θείς Όπως άναφέρει ή δημοσιογράφος του ΒBC
πρίν άκόμη ζητήσει άδεια παραμονής άπό τις
γαλλικές άρχές, άστειευόταν πς ήξερε μέσα της
ότι ήταν Γαλλίδα, καθς ξυπνούσε μέ μια άνεξέ .
λεγκτη παρόρμηση γιά γκρίνια. Θά κλαψούριζα σέ όποιον μπορούσε νά μέ άκούσει: ή σούπα
ήταν πολύ κρύα , ή σαλάτα πολύ ζεστή, κι ένας
γείτονας ξέχασε νά μέ καλημερίσειν . Ωστόσο τό
νάξέρεις πότε , σέ ποιόν και γιατί πρέπει νά πα
ραπονιέσαι, είναι μία λεπτή τέχνην!
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνεντεύξεις πρωθυπουργν στήν Θεσσαλονίκη
τν δικν μας χρόνων , τότε φικού στρατοπέδου . Πού
που ή συνέντευξη διαρκούσε έκείνες of έποχές πού ψάχνα με τον τρόπο νά συντάξουμε
Ερτηση, ή όποία θά έφερνεσέ δύσκολη θέση τόν δκάστοτε πρωθυπουργό καί θά
βγαζε είδηση . Είλικρινά,
θεωρούσαμε έπιτυχία-καί
τό ίδιο Ισχυεγιά τουs πρoΚατ ' άρχάς μερικές παρατηρήσεις . θά ήταν πολύ
eθλετε άπό συνήθεια, θΕ
λετε άπό έπαγγελματική συ
νέπεια, θέλετε έπειδή παρα - καλύτερα έάν έφ' εξής οί συμένω άθεράπευτα κπολιτικο- νεντεύξεις Τύπου τν πρωποημένο όν, παρακολούη- θυπουργν στήν θεσσαλο
σα όλόκληρη τήν συνέντεξη νίκη νά γίνονται παρουσία
του πρωθυπουργού πρός ένός λογικού άριθμού δημο- νή συνέντευςη μέ έπεισε δτι
τους-όλίγους καί Ίσως Επι- σιογράφων. Ας έπλέγοντα δσο περνούν τά χρόνια, τόλεκτικά προσκληθέντες- δη- μέ άδιάβλητη κλήρωση .
μοσιογράφους .
ELLADR
μέχρι και τρείς ρε , γιάνά
βγούν μιά-δυό είδήσεις , πρέ
Tι νά σταματήσε .
Βεβαίως και ή χθεσιΣυντονιστείτε στο
σο χάνουν τήν ίσχύ τους oί
Άλλά έκείνο τό φαινόμενο δυνάμεις του δημοσιογρανέο Πρόγραμμα!
Συνόεια στήν σελ. 4
14-9-2020 .