Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
Κοδημερινή οκονομική είδική Cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7168
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
DaκτΟΙκΟ Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙI
Ποιοι ενπάσσονται
στο πρόγραμμα
- Μέχρι Πότε θα υποβάλλονται αιτήσειs
Κινούμαι
nλεκτρικά:
5.000 αιτήσειs
σε μόλιs
15 ημέρες
Έως τις 21 Σεπτεμ- διαδικτυακή ηλεκτρο
βρίου 2020 μπορούν νική πλατφόρμα με
επχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση στην ηλε κτρονική πλατφόρμα Αρχής Δημοσίων Εσότης ΑΑΔΕ myBusi .
nessSupport προκει
μένου
συμμετάσχουν
πρόγραμμα της επστρεπτέας προκαταβοτίτλο "myBusinessSup.
port της Ανεξάρτητης
Πλησιάζουν τις 5.000
οι αιτήσεις για επιδότηση αγοράς ηλεκτρι.
κού οχήματος (1x ,
ποδηλάτου, δικύκλου/
τρικύκλου) που έχουν
υποβληθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του
προγράμματος Κ- αναφέρεται σε σχετική χείρήσεις Ύδρευσης
νούμαι Ηλεκτρικά .
Όπως επσημαίνει το
συνέχεια στην 11
δων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι
επιχείρήσεις οι οποίες
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19:
α) Οι Δημοτικές Επ στο
νομίμως ,
ανεξαρτήτως Κωδικού
ται να υπο βάλλουν εκ δήλωση ένδιαφέρονατομικές
τας (ΚΑΔ) με εξαίρεση επιχειρή σεις που δεν
απασχολούσαν κανένα
εργαζόμενο με σχέση
εξαρτημένης εργασίας
κατά την 1η Αυγούεργαζόμενο με σχέση στου 2020 και δεν δια εξαρτημένης εργασίας θέτουν , φορολογική
ταμειακή μηχανή εφό τουργούν
απόφαση των υπουρ.
γείων Οικονομικν , (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργα.
Ανάπτυξης και Επενδύ- νισμοί Λιμένων.
σεων στο ΦΕΚ . Αναλυτικά, στην εν λόγω
απόφαση αναφέρονται
μεταξύ άλλων τα εξής:
δι δικαιούχοι
1. Για τη λήψη ενοχ
σης με τη μορφή
στρεπτέ ας
Προκαταβολής
βάλλουν εκδήλωση εν
διαφέροντος
Αποχέτευσης
Αριθμού Δραστηριότη
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής τις ακόλουθες:
μορφής , συμπεριλαμ .
βανομένων των ατομ
κν , καθς και μη
κερδοσκοπικές επιχει
ρήσεις υοκείμενες σε
ΦΠΑ, οι οποίες έχουν
την έδρα τους ή μόνιμη
στην Ελλάδα και λει
αα) Ατομικές επιχει .
ρήσεις που δεν απακανένα
Απλειεs
σχολούσαν
για εμπόριο,
τουρισμό,
μεταφορές
το β' τρίμηνο
κατά την 1η Αυγού.
στου 2020 και δεν διαθέτουν , φορολογική
υπο) είτε έχουν ενεργό
κύριο ΚΑΔ στις
συνέχεια στην 10
εγκατάσταση
ταμειακή μηχανή,
Κατ' εξαίρεση δύνανΕράπαξ
Τι θα γίνει με τιs
προκαταβολές
Ο γενικός κλάδος
που περιλαμβάνει το
εμπόριο , τις μεταφορές και τον τουρισμό
(ως προς το σκέλος
των υπηρεσιν παροχής καταλύματος και
εστίασης ) παρουσίασε
τη μεγαλύτερη ευαι.
σθησία στην υγειονο
συνέχεια στην 2
- Πότε θα δοθούν
Σελίδα 9