Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 ).
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 12- Κυρακή 13
Σεπτεμβρίου 2020
Πρό της Υψσεως, Απόδοσις του γενεσίου.
της Θεοτόκου
Σελήνη 25 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 705-Δύσις 737
ΑΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6μποφόρ (2233β)
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι μεταβλητοί ξως 4 μπωφόρ (2032β)
Αριθμ. φύλ. 4175
Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
ΕΠΕΠΕΙΗΑΣΚΗΣΙΣΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΠΡΙΝΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΜΕΣΥΜΦΩΝΑΜΟΝΟΜΕΡΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το Ορούτς Ρέις είσέβαλε καί
στήν όριοθετημένη
ΑΟΖ μέ Αίγυπτο!
Καί έτομάζεται νά άμφοβητήσει τό δικαίωμά μας για έπέχταση χωρικν ύδάτων στά 12 μλια στό Καστελλόριζο
ονέκτημα στόν Ερντογάν: ή νά έπιβάλει
την άτζέντα του διαλόγο , όπως τήν έπι
ν θυμεί , ή να συνεχίσει και να κλιμακσει
τήν κρίση στό Αίγαΐο μέ άγνωστα άποτελέσματα . Μέχρι τό δρόση μο τής 24ης
σεων προσθέτοντας τήν φράση (μπορεί 25ης Σεπτεμβρίου κατά τό όποιο είναι βέβαιον ότι δ Ερντογάν θά κάνει ένα διάλκυρσεων ίσως είναι προβληματικός. Δι- λειμμα στίς παραβιάσεις του και θά δσει
<μιά εύκαιρία στό διάλογοο (άφου έχει κάνει τά κδικάν του) , ή Ελλάς έχει ένα παρά
θυρο εύκαιρίας γιά νά άσκήσει τά κυριαρχικά της δικαιματα γιά έπέκταση στά 12
μίλια: Στό Τόνιο, στήν Κρήτη (νότια) , άκό
μη και μεταξύ 26ου καί 28ου μεσημβρινού .
Συνέχεια στήν σελ .3
νεται θά ληφθούν άν συνεχίσει το καθεστς Ερντογάν τήν έπίθεσή του έναντίον
δύο μελν της Εύρωπαϊκής Ενσεως. Εάν
και Ίσπανοί-Ιταλοί έχουν παρέμβει στ
Μέ την νέα Navtex πού θά έκδοθεί είναι κείμενα τού Συμβουλίου Γενικν ΥποθέΣΗΜΕΡΑ έκπνέει ή ίσχύουσα τουρκική Navtex καί έν όψει της συγκλήσεως τής όριοθετημένης μέ την Αίγνπτο έλλη- νες ζωές Το έπιχείρησε άλλά δέν τό όλο
της Συνόδου Κορυφής τής ΕΕ τής 24ης νικής AΟΖ. Είσέβαλε σέ αυτήν προσεκτι κλήρωσε φθάνοντας 45 ναυτικά μίλια-κατ
Σεπτεμβρίου, είσερχόνμεθα στίς 12 πλέ - κά, την πάτησεν, έπλευσε έλάχιστα ναυον κρίσιμες ήμέρες της έλληνοτουρκικής τικά μίλια έντός αύτής και έξήλθε. Τό προκρίσεως . Τότε θά κριθούν τά πάντα . Το ηγούμενο όμως τό δημιούργησε χωρίς να βέβαιον ότι ή Τουρκία θά άποπειραθεί νά
έρευνητικό σκάφος Ορούτς Ρέις πλέοντας , ύπάρξει ή παραμικρή αντίδρασις Ο νέ- άμφισβητήσει τά 12 μίλια στό Αίγαΐο και
όπως κατήγγειλε δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έπί μή όριοθετη μέ - κή εύθεία πρός τήν Σύνοδο Κορυφής τής
νης περιοχής παρεβίασε κατά τήν Ελλάδα τήν Σύμβαση για τό Δίκαιο της Θαλάσ- α
σης. Κατά την Τουρκία θεμελίωσε τις δι - καιματος γιά αύξηση τν χωρικν μας
εκδικήσεις του , καθς έπλευσε σέ αύτό
πού οί Τουρκοι θεωρούν κτουρκική ύφαση τον πορειν του στόν χάρτη, και έντός κηστά διεθνή ύδατα παίζοντας μέ άνθρπι
άλλους και 29-έξω άπό τό Καστελλόριζο .
νά ληφθουνν , στόσο δ κατάλογος των
μέτίς παραβιάσεις νά φθάσει στό όριο των
6ναυτικν μιλίων . Είμεθα στήν πιό κρίσιος στόχος τού θέτει ή Τουρκία στήν τελιότι όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες παραμη φάση. Σέ αυτό τό χρονικό διάστημα έως πέμποντες στίς κυρσεις πού έπεβλήθησαν για τίς παραβιάσεις τής ΑΟΖ της Κύ
πρου (ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΗΡΜΟΣΘΗΣΑ ) ,
δ κίνδυνος για τήν Ελλάδα είναι νά άναΗ πρτη έπιλογή της Ελληνικής Δη- κοινωθούν άναιμικές κυρσεις , νά πανηλοκρητίδων . Το Όρούτς Ρέις έπλευσε έπί - χείρησε, σκηνοθετντας ένα ναυάγιο μοκρατίας είναι ή έπένδυσις στίς κυρσεις γυριστούν, άλλά να μήν έφαρμοστου .
έρεύνης καί διασσεως έξω άπό την Χάλ- ς μέσον άποτροπής . Οικυρσεις ς φαί - Μία τέτοια κατάστασις θά δσει νέο πλε
Ε είναι ή έμπρακτος άμφισβή τη σις της
άσκήσεως του έλληνικοϋ κυριαρχικού δι τήν Σύνοδο, άπό τίς άντιδράσεις μας ή μή
θά διαμορφωθεί ύβριδικά ή νέα έπικράτεια. Θά είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη
ύδάτων στά 12 μίλια.
Στήν πρτη φάση της κρίσεως τό έπεσης, όπως προκύπτει άπό τήν άποτύπω του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καστελλόριζο
Ψεκασμένες έλίτ
ο ΚΟΡΩΝΟϊΟΣ άλλαξε μερικές άπό τις βασικές κα- τούς όρθολογιστές άποτελεί γεγονός πρωτόγνωθημερινές μας συνήθειες. Εθεσε σέ άμφισβήτηση ρο στήν Ορθόδοξη Ελλάδα Το ίδιο καί τό θέαμα
τά πιστεύω μας. Επέβαλλε περιορισμούς σέ βασι- τής Αναστάσιμης λειτουργίας χωρίς πιστούς . Δέν
κάδικαιματά μας. Από τόν περασμένο Μάρτιο, πού συζηταμε βεβαίως για τό λουκέτο στά μπάρ και στά
μπήκαμε στήν περιπέτεια έως και σμερα, ή ζωή μας έστιατόρια τήν δωδεκάτη νυκτερινή. Αυτά μόνο
όπως τήν ξέραμε είναι στόν κάέραν. Στήν άρχή , για στήν Γερμανία. Ξεβολευτή καμε λοιπόν δυσφορήνά πάς στό περίπτερο ή γιά νά κάνεις τόν περίπατό σαμε , γκρινιάξαμε, νευριάσαμε , άλλά έν τέλει πει σου έπρεπε νά ζητήσεις άδεια άπό τό κράτος μέ τά θαρχήσαμε και κάναμε μεγάλη διαδρομή έως έδω.
περίφημα sms. Επειτα γιά νά μετακινηθείς άπό πό - Καί σέ μεγάλο βαθμό τά καταφέραμε Η κοινωνία
λησέ πόλη ήθελες είδική άδεια, καί άν.
Απύθμενο τουρκικό
θράσος: Μάς ζητούν
να μήν ένοχλούμε
τό πλοιο τους!
Νέα Navtex κατά Πομπ ο
του Ελευθερίου ΓΣκιαδά.
ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ, όπως δλα δεί-.
χνουν .
είναι ή έπιβολή κυρσεων πρός
τήν Τουρκία, ή όποία όχι μόνον άρνείται
να συμμορφωθεί άλλά έμφανίζεται ς
μας δέν διαλύθηκε . Ή έλευθερία ύποχρησε άναΗ Ελλάς είχε διαιρεθεί σέ καντόνια. Η μετάβα- Υκαστικως για ένα άγαθό ύπέρτερο . Τήν προστασία
ση στήν Εκκλησία για νά προσκυνήσεις και νά προ- Της ανθρωπινης ζωής , Παρά ταυτα όμως καθ ' όλη
σευχηθείς κατέστη μεζον ίδεολογικό θέμα . Η Θεία την διαρκεια της άδιανόητης αύτής κρίσης που τεΚοινωνία άνακηρύχθηκε άπό τήν Αθεο Αριστερά ς ντωνει καθημερινά τά νεύρα μας καί πολλαπλασιάόνούμερο ένα κίνδυνος μετάδοσης του ίου. Καί τέ - ει ηoη υπαρκτές έντάσεις σέ οίκογένειες και έπιΣυνέχεια στήν σελ.4
Σελίδες
τής Εστίας
Υραμμένες μέ αίμα
καί δάκουα
χειρήσεις , ύπάρχει ένα ίσχυρό , ίσχυρότατο τμήμα
λος ή μάσκα: ή ύποχρεωτική άπόκρυψη των χαρα κτηριστικν του προσπου μας. Δέν ήταν και δέν της κοινωνίας που δυσπιστεϊ, δυσφορει , δέν του
είναι εύκολες άσκήσεις όλες αύτές. Οι καταστάσεις αρεσει η επιβολή και έχει στό νου του τήν άνυπαπού ζήσαμε και ζουμε είναι πρωτόγνωρες γιά τον Κοη Η φωτογραφία μέ τήν μεσήλικα που πατά τήν
δυτικό άνθρωπο. Οί περιορισμοί στίς μετακινήσεις μάσκα θεωρείται τό σήμα κατατεθέν αυτής της άντι είναι ίσως γνριμες σέ λαούς πού ζουν κάτω άπό συστημικότητος. Κατ' άλλους , κορυφαία άπόδειξη
τήν μπότα μιας δικτατορίας άλλά δχι σέ λαούς έλεύ- οτιοί ψεκασμένοι σέ αύτή τήν χρα είναι χιλιάδες.
Ήπροσέγγισή μου είναι διαφορετική σέ αυτό το
σημείων τού σματος είναι είκόνα γνριμη γιά τις θέμα . Θεωρ πς άντίνάχλευάζουμε αύτούς τούς
άνθρπους, ς άγράμματους , ς κοινωνικά κατα κάθια και ς τάχα τό μονίμως καθυστερήμένο κομ Συνέχεια στήν σελ. 4
(σελ.3)
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
θερους. Η κάλυψη του προσπου καί των γυμνων
του Τίτου Το. Χθανασιάδη
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ της έχθρικής κατοχής
(1941-1944) ή Εστίαν διέκοψε την
έκδοσή της. Οι ίδιοκτήτες της Αχιλ
λέας και Κυρος Κύρου άρνήθηκαν
να δημοσιεύουν τίς Ψεύτικες είδήσεις των κατακτητν και τν ντόπιων άνδρεικέλων τους , Το προσωπικό της έφημερίδας συναίνεσε, παρότι γνριζε ότι οι οίκογένειές τους θά πεινούσαν , όπως
όντως συνέβη . Μέ τήν πάροδο του
Συνέχεια στήν σελ. 6
ίσλαμικές δημοκρατίες , όχι όμως για δυτικές .
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Η άμφισβήτηση της Θείας Κοινωνίας και ή μετατροπή τής λαβίδας σέ λίθον τού άναθέματος άπό
. Δέν είναι καλή έποχή για τους γαλαζοαίμαΤους . Μετά Τις περιπέτειες
που έχει βάλει τήν ίσπα
νική βασιλική οίκογέεια ό
Χουάν Κάρλος, άναταραχή έπικρατεϊκαι στή βελγική . Η νόθος κόρη τού
βασιλιά Άλβέρτου Τού.
Βελγίου ζητ ίσα δικαιματα καί τίτλους μέ τά νόμιμα παιδιά του πατέρα
της Ή 52χρονη καλλιτέχνις Ντελφίν Μποέλ παραπέμπει την ύπόθεση στό έφετείο τν Βρυξελλν
Ο βασιλιάς Άλβέρτος Ταρεδέχθη τελικά ότι ήτανό
πατέρος της Μποέλ Τόν περασμένο Ιανουάριο μετά
άπό περισσότερο άπό δέα χρόνια Ήμητέρα της ή
βαρόνη Sybille de Selys Longchamps, iσχυρίζται
ότι είχε μια 18χρονη σχέση μέ τόν Αλβέρτο προτού
γίνε βασιλιά, Η θέστις τής Ντελφίν δέν είναι ότι θ
λει ή δέν θέλει νά είναι πριγκίπισσον άνέρερε ό δικηγόρος της Δέν θέλει νά είναι ένα ταιδί μέ έκπτσεις ,
θέλει νά έχει άκριβς τά ίδια δικαιματα, Τίπλους καί
ίδιότητες μέ τά άδέρφια τη έξήγησε Τόσο άπλά!
Δύο νέα μουσεία
στό στρατόπεδο Π. Μελά
Ποιοί δικαιούνται
έπιστρεπτέα προκαταβολή
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Εως τίς 21 Σεπτεμβρίου θά έχουν οί έπιχειρήσεις γιά νά ύποβάλουν αίτήσεις στήν πλατφόρμα
της ΑΑΔΕ, προκειμένου νά τύχουν φθηνου κρατικού
δανείου, στό πλαίσιο τουτρίτου γύρου της έπιστρεπτέας προκαταβολής . Δικαίωμα αίτήσεως έχουν για πρ τη φορά άτομικές έπιχειρήσεις χωρίς έργαζομένους και
χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή , πού δραστηριοποιούνται σέκλάδους μέ έποχικότητα.
ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ του στρατοπέδου Παύλου Μελα στην
Θεσσαλονίκη σχεδιάζεται νά γίνουν μουσεία . Ένα
μουσείο τν άρχαιοτήτων του μετρό Θεσσαλονίκης
πού άφορα άποκλειστικς τάχιλιάδες κινητά εύρήματα τά ότοία έντοπίσθηκαν κατά τήν διάρκεια τν πο λυετν άνασκαφν τού μετρό , και τό μουσείο του μ
κρασιατικοϋ προσφυγικού έλληνισμού . Η δημιουργία
τν νέων μουσείων και ή πορεία τν μελετν για την
Η δικήσου
φωνή στο
pάδιόφωνο!
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Συνέχεια στήν σελ. 9
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ό Βοναπάρτης ό Καλόμερος καί
ή Κορσική . .
. Χέρι στόν χρυσό τν Τούρκων πολιτν θέλει νά
βάλει ό Ερντογάν προωθντας νέο σχέδιο προκειμένου νά τούς πείσει νά τον έμπιστευτούν Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 3.000 έωs 5000 τόνοι
χρυσού κρυμμένοι κάτω άπό τά στρματα, κάτι
που ίσοδυναμε μέ μία άτντη οίκονομία μέ μέγεθος
άπό 200 έως 300 δισεκατομμύρια δολλάριαν άνέρερε
ή Aye Esen, Διεθύνουύσα Σύμβουλος του Istanbul
Gold Refiney Το Τουρκικό Υπουργείο Oίκονομικν και τό Διυλιστήριο Χουσού Τής Κωνσταντινουπόλεως θά Ετπιτρέψουν σέ έπιλεγμένους κοσμηματοπλες νά συλλέξουν χρυσό άπό πολτες καίνά
Τόν καταθέσουν σέ κρατικές Τράπεζες.
Μαθητής τού Γυνασί - τέρας μου μ τόν συγγενή άλλά δπατέρας μου εχε στήριζε σέ κόνόματα και δι άλλη άποψη και του Ελεγε ευθύνσειο, Άναφερόταν στόν
Κάρολο Βοναπάρτη, πατέρα
του Ναπολέοντος και στήν
πολύ στενή του φιλία μέ τήν
οίκογένεια τής Πανωραίας
Πανρια ) Στερανοπούλου.
( Stefanopoli) , στά χέρια
ELLRDA
ου ήμουν , όταν άκουσα γιά τής μητέρας μου Φίλιππο
πρτη φορά τή μητέρα μου
νά λέε-σέ κάποιο άπό τά γητή και ύποδιευφντή Τής γαλομανίε..
πολλά τραπέζιον που παΒρεττάκο, φιλόλογο καθηδτι καύτά είνοι μανιάτικες με
<ίωνιδείου, άκουσα τόν καΑργότερα, σέ ένα άπό τά
ρέθετε ή οίκογένειά μας σέ θηγητή νά ύποστmpiζε τήν βιβλία του παππού μου , Τοφίλους και συγγενείς-δτι άποψη ότι τό Βοναπάρ - άννου Β. Πατσουράκου, H
της είναι ή ταλική άπόδοση Μάνη και oί Μανιάται , συΣυντονιστείτε στο
κό Ναπολέων ήταν Μανιάτης Αργότερα, σέ μιά του μανιάτικου έπωνύμου νάντησα τήν άποψη αύτή , τής όποίας μάλιστα άφησε
συζήτηση που είχε ό,πανέο Πρόγραμμα!
Καλόμερο uonaparte) , τήν όποία δ συγγραφεύς
Συνέχεια στήν σελ.5
12-09-2020