Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Ανέλαβε καθήκοντα
νέα αναισθησιολόγος
στο Νοσοκομείο Μολάων >σελ7| στη Λακωνία> σελ. 8
Εnί τάπητος ο προγραμματισμός ρος Ensembles
έναρξης των σχολείων
Η μεγάλη συναυλία στο χωριό
| Που γεννήθηκε > σελ.11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 11 ΣεπτεμΒρίου 2020 | Ετος 251 Αριθμός 5952 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.e-mail info @lakonikos.grwww.lakonikos.gr
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
Φάκελος
από την αρχή
Πάνω από 1 δισ.
για τη ΣΔΙΤ
Πελοποννήσου
Δεν έλαβε απόφαση
το κκομπόδεμα) των Λακνων
Δεν κατέληξε σε aπόφοση
ως ηρος το θέμα της ΣΔΙΤ για
το έργο της κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων
στην Περιφέρειο Πελοπονήσου, το Περιφερειακό Συμ
Βούλιο, κατά τη συνεδρίαση
της Δευτέρας 7/9 μέσω τηλε διάσκεψης Η συζήτηση του
εν λόγω θέματος-nou διήρ
κεσε δύο και ηλέον ρες
ήρθε στο σμα μετά την εξέλιξη Πou σημειθηκε ως
Προς την πληρότητα του ορχικού φακέλου του έργου , τον
οnοίον η ελληνική Πολιτεία
θα υnοβάλλει εκ νέου Προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατά τη συνεδρίαση, ο ηεριφερειάρχης Π. Νίκας προέθη
σε ανακοινσεις , ύστερα αnό
έγγραφο της Ευρωnoϊκής
Επιτροπής με το οnoο aπει λήθηκε με απόρριψηη συγχρηματοδότηση του έργου . Ο
nεριφερειάρχης , ο onoίος
εξέφρασε την ηenoίθnση nuς
δεν τίθεται κίνδυνος για το
έργο, ανοφέρθηκε στη διαδικασία noυ θα ακολουθηθεί ,
Δεύτερος στην Πελοπόνwησο ο νομός σε μ.ο . καταθέσεων
Αύξηση κατά 669 εκαι ευρ νής αναστολής καταΒολής δ - αφορά σε στεγαστικά δάνεια
nαρoυσίασαν , τον Ιούλιο του σεων , λόγω κορονωίού , ανέρχε - ύψους 8,694 δισ. ευρ , δάνεια ταβολής της συνολικής χρηματο2020, οι κατοθέσεις των νοικοκυ- ται σε 19,762 δισ. ευρ .
ριν και των ιδιωτικν μη κερδοσκοπικν ιδρυμάτων , έναντ στουχεία των τεσσάρων συστημι - 1.733 διο ευρ , δάνεια προς ηρonγoύμενο μήνο , εν η μην ούξησης κατά 50 εκατ, ευρ τον
nρoηγούμενο μήνα , σύμφωνα με Ιουλίου, το συνολικό υπόλοιπο αγρότες και ατομικές επικειρή- 3,192 δισ. ευρ , έναντι θετικής
τα στοικεία της Τραπέζας της Ελ- των δανείων nou έχουν υnαxθεί σεις 1.439 δισ. ευρ και λοπά καθαρής ροής 3,713 διο . ευρ
λόδος, εν τα δάνεια nου έχουν σε καθεστς Προσωρινής ανα - δόνεια Προς νοικοκυριά 3 εκατ τον προnγούμενο μήνα .
υπαχθεί σε καθεστς Προσωρι - στολής καταΒολής δόσεων ευρ.
Τον lούλιο ο ετήσιος ρυθμός μετο
Προς ΜΧΕ ύψους 7,872 δια. δότησης της εγχριος οικονομίας
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το ευρ, καταναλωτικό δάνεια αυξήθηκε σε 8,2% anό 6,0% τον
κν τρoπεζν μέχρι το τέλος ελεύθερους
επαγγελματίες , αία καθαρή ρon ήταν θετική κατά
ουνέχεια οελ 8
Πεπραγμένα ενός έτους
στον Δ. Μονεμβασίας
Προκειμένου ο σχεδιασμός να
περόσει σε φάση υλοηοίησης
Όπως σημείωσε , το Υποupγείο Ανάπτυξης θα καταθέσει
τον σχετικό φάκελο στην ΕυΩωnαϊκή Ενωση , όχι τροποnoημένο, αλλά καταρτισμένο
την αρχή σε νέα Βάση,
επισημαίνοντας nως
υnουργείο θα καταβάλλει το
κόστος στην εταιρία nou θα
υλοηοήσει τις noρanάνω ερ Τον απολογισμό έργων κατέγραψε ο αντιδήμαρχος Στ. Χριστάκος
Τις Παρεμβάσεις noυ έχουν
υλοποιηθεί ή δρομολογούνται .
έναν χρόνο anό την έναρξη της
νέας θητείας της Δημοτικής
Αρχής Μονεμβοσίας , nαρουσίασε ο αντιδήμαρχος κ. Στού τον ορισμό μου με σπόφαση
του δημάρχου ως αντιδήμαρχος Μονεμβασίας , θα nαρου σιάσουμε
κυριότερα σημεία δράσης της
δημοτικής αρχής Οπως γνωρί .
ζουμε στον τομέα της Αυτοδιοί .
κησης τα Πάντα κρίνονται εκ
του αnοτελέσματος και οι δρά σεις είναι nροϊόν συλλογικής
εργασίας
συνοπτικά
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΟΑΣΙΑΣ
γασίες, Στον φάκελο αυτό θα
υπόρχουν κοι οι αnαντήσεις
στα ερωτήματα Πou έχει θέσει
η Ευρωnσίκή Ενωση- , υnoγρόμμισε ο περιφερειάρχης
Χριστάκος
επισημαίνει , αμε την συμπλήρωση ενός έτους από την εγκα τάσταση της δημοτικής αρχής
Περιόδου 2019-2023 , υnό τον
δήμαρχο Ηρακλή Τριχείλη και
Big Brother,
Bar ..
51lakonikOs.gr
μια καταιγίδα
a-Πάθειας
και α-vonσίας ελ 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα