Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑP, ΦΥΛΛΟΥ 27621
Συνεχείς ζυμσεις
στο Ταμείο
Ανάκαμψης για
συντομότερα
αποτελέσματα
Βελτίωση της Παγκόσμιας
οικονομίας
.βλέπειv το ΔΝΤ
Οι προοπτικές για την παγκόσμια
Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδι κασίας υποβολής , έγκρισης και χρηματοδότησης των εθνικν προγραμμάτων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΠΑA) ,
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης,
κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
(ΕΕΣ) , Οι προτάσεις γίνονται με γνωμοδότηση που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το ΕΕΣ σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Ταμείο Ανάκαμψης.
Το ΕΕΣ σημε ινει ότι κη γνμη περιορίζεται μεν στην πρόταση της Εω 3
Επιτροπής , λαμβάνει δε υπόοικονομία είναι λιγότερο ζοφερές σήμεQα σε σχέση με τον Μάιο δήλωσε η γενι κή διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) , Κρισταλίνα Γκε οργκίεβα , μιλντας σε εκδήλωση για τη
χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην εποχή της COVID-19 και μετά από αυτή .
Βλέπουμε σημάδια ανάκαμψης στην
παγκόσμια οικονομίαw δήλωσε η επικε
φαλής του Ταμείου , προσθέτοντας: Οι
προοπτικές για μία σειρά αναπτυγμένων
οικονομιν είναι ελαφρά λιγότερο αρ
νητικές από ό,τι προβλέπαμε . Η Κίνα έ .
χει περάσει τα δύσκολα και ανακάμπτει
λίγο ταχύτερα από το αναμενό μενο,
Η Γκεοργκίεβα τόνισε, ωστόσο, ότι
παραμένουν κίνδυνοι για αναπτυσσόμενες χρες και αναδυόμενες αγορές, οι ο
ποίες χρειάζονται ακόμη
στήριξη και βοήθεια για
ΟΛΘ: Στην τελική
ευθεία ο
διαγωνισμός για
την 6η προβλήτα
του λιμανιού
ΣΕΛΛΑ )
Συνύπαρξη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Στο τελικό στάδιο εισέρχεται ο διαγωνισμός για την επέχταση της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ,
καθς εγκρίθηκε από το διοικητικό συμ
βούλιο του Οργανισμού Λιμένος (ΟΛΟ
Α.Ε. ) η πρόσκληση υποβολής προσφορν
για το δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου.
Σύμφωνα με τη διαδικασία, στο δεύτερο
και τελικό στάδιο, τα εξι ΣΕΝΛΑ
σχήματα , που είχαν επιλεΣτο νέο χωροταξικό-Πολεοδομικό νομο σχέδιο
<Το χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο είναι μια μεγάλη και οριζόντια
τομή , τόσο για την ανάπτυξη όσο και για
το περιβάλλονν, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης ύστερα από τηλεδιάσκεψη με
τις περιβαλλοντικές οργανσεις , στο
πλαίσιο των τακτικν διμηνι αίων συναντήσεων που έχει καθιερσει.
Κατά τη συζήτηση για το χωροταξικόπολεοδομικό νομοσχέδιο, ο κ. Χατζηδάκης
υπογράμμισε τον διττό στόχο που επιχει ρείται προκειμένου να επιτευχθεί βισι
μη ανάπτυξη: Προθηση των επενδύσεων ,
στήριξη της ιδιοκτησίας και του κατασκευαστικού κλάδου από τη μία , χωρίς να
αγνοείται η περιβαλλοντική διάσταση απ
την άλλη- κπολύ περισσότερο που όλες
τις τελευταίες δεκαετίες , έχουν γίνει με
ανοχή της Πολιτείας περιβαλλοντικά και
πολεοδομικά εγκλήματα . Εγκλήματα τα ο
ποία τελικά , πέραν όλων των άλλων επιπτσεων , περιορίζουν και την αξία της
περιουσίας . Διότι άλλη αξία έχει μια περιουσία όταν όλα προχωρούν εντός σχεδί
ου και όπως γίνεται σε προηγμένες ευρωπαϊκές χρες, και άλλη αξία , πολύ μικρό τερη, όταν έχουμε πολεοδομική αναρχία .
Και εάν θέλεις να είσαι σύγχρονος ευρωπαίος πολιτικός , κάτι πρέπει να κάνεις.
Δεν μπορεί να μένεις αδρανήςν.
Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χα
τζηδάκης , δεν έχουμε σκοπό να μπούμε
ως ταύροι εν υαλοπωλείο και να ακυρσουμε την αξία της περιουσίας των ανθρπων . Αντίθετα: είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ιδέες και προτάσεις, που θα
βελτινουν το νομοσχέδιο και θα το κάνουν πιο δίκαιο . Αλλά από την άλλη
πλευρά , όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μια εξαί ρεση στην Ευρπη και δεν μπορεί να έχει
κανένα μέλλον , όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και ανα- ΝΑ
Σχεδόν 15% των θανάτων σχετίζονται
με την περιβαλλοντική ρύπαν ση
Θεωρία για άτυπο
εμβόλιο από τη
χρήση μάσκας
Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, 13% των θα νάτων συνδέονται με τη ρύπανση, ανα φέρει έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περι
βάλλοντος (ΑΕ ) , σύμφωνα με την οποία η τρέχουσα υγειονομική χρίση είναι έ να σινιάλο που πρέπει να επιταχύνει τη
συνειδητοποίηση της σχέσης ανάμεσα
στο περιβάλλον και την υγεία .
<Η εμφάνιση αυτν των ζωονοσογόνων
παραγόντων ( όπως στην περίπτωση της
Covid-19 ) συνδέεται με την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και με τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τα
ζα στο διατροφικό σύστημαν , υποστηρίζεται στη μελέτη , στην οποία υπογραμμ
ζεται πως οι Ευρωπαίοι είναι διαρχς εχτεθειμένοι σε περιβαλλοντικούς κινδύνους : ατμοσφαιρική ρύπανση- η οποία παρόλο που έχει σαφς μειωθεί , παραμένει
ο πρτος παράγοντας θνησιμότητας-, ηχη
τική ρύπαν ση και ρύπανση από χη μικά
προϊόντα .
Στις 27 χρες της ΕΕ και στο Ηνωμένο
Βασίλειο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεα , 630.000 θάνατοι μπορούσαν να αποδοθούν άμεσα ή έμμεσα το
2012 στη ρύπανση του περιβάλλοντος , αναφέρεται στην έκθεση, η οποία αποκαλύπει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη
δυτική και την ανατολική Ευρπη και ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο.
Ετσι πρτη έρχεται η
Εν όλος ο κόσμος περιμένει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για
το νέο κορονοϊό, δύο Αμερικανοί επιστήμονες παρου σίασαν μια νέα απρόσμενηκαι αναπόδεικτη προς το παρόν- θεωρία
ότι οι μάσκες μπορούν να λειτουργήσουν
και ως άτυπο κεμβόλιον , καθς εκθέτουν
όσους τις φορούν σε λίγο μεν αλλά αρκετο ιό , στε σε μερικούς τουλάχιστον ανθρπους να πυροδοτείται μια προστατευτική αντίδραση του ανοσοποιητικού
συστήματος τους .
Εφόσον αυτό ισχύει χαι η χρήση της μά
σκας είναι γενικευμένη , υποτίθεται ότι
θα αυξάνεται η ανοσία στον πληθυσμό , θα
περιορίζεται σταδιακά η εξάπλωση του
ιού SARS-CoV-2 και η σοβαρότητα της νο σου Covid-19 , εν ολοένα
περισσότεροι άνθρωποι (έ - ΝΑ
ΣΕΤΙΑ 3
www.dimoprasion.σi

Τελευταία νέα από την εφημερίδα