Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: SOS για καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ uA:
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.319
SOS για καθυστερήσεις
στο Ταμείο Ανάκαμψης
0 φόβος του λουκέτουν
κυριεύει 1 στις 3 εταιρείες
Καμπανάκω για τις επιπτσεις του κορονοίού
στις επιχειρήσεις χτυπά n ΓΣΕΒΕΕ, με τον
Πρόεδρό της Γιργο Καββαθά να σημεινει
Πως μία στις τρεις επιχειρήσεις εκφράζει
φόβους γα το ενδεχόμενο διακοπής της
δραστηριότητάς της το επόμενο εξάμηνο . Η
εικόνα καταστροφής στις μικρές επιχειρήσεις
της χρας μετά το Πρτο, δραματικό εξάμηνο
του 2020 αποτυπνεται στην εξαμηνιαία
έρευνα του IMΕ ΓΣΕΒEE, Που δόθηκε χθες στη
δημοσιότητα . σελ . 9
ΕΕΣ: Διαπιστνει γραφειοκρατία-Προβλέπει εκταμιεύσεις στο β' εξάμηνο του 2021
των εκταμιεύσεων , στο Πλαίσιο της
γνωμοδότmσης Που ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο. Όπως σημεινει της. Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι η ταυτόχρονη κατο ΕΕΣ , το Ταμείο Ανάκαμψης θα τάριση των ΠΑΑ, των επιχειρησιακν Προγραμμάτων
διαθέσει τα επόμενα χρόνια Πάνω
από 600 δισ. ευρ μέσω επιχορη - Μεταρρυθμίσεων (ΕΠM ) μπορεί να αποτελέσει πρό
γήσεων και δανείων- για την αντι
θα είναι πιθανόν χρονοβόρα, όπως και η χρηματο
δότησή τους, Προτείνοντας μέτρα για την επιτάχυνσή
Χρονοβόρες και γραφειοκρατικές
χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) τις διαδικασίες
υποβολής , έγκρισης και χρηματο
δότησης των εθνικν προγραμμάτων
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
(ΠΑΑ), στο Πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι οι Πρτες εγκρίσεις αναμέ μετπιση του αντίκτυπου του κορονοίού , εν στα
νονται στο β εξάμηνο του 2021. Ταυτόχρονα με τηV
κριτική, το ΕΕΣ υποβάλλει Προτάσεις για την επιτά- Πρωτοβουλία Επόμενη Γενιά-Ε.Ε.λ. Το ΕΣ τονίζει γισμού , στε να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη
χυνση των διαδικασιν λήψης των αποφάσεων και
ΥΠΟΙΚ στο Eurogroup
Προς αναζήτηση
δημοσιονομικής
ελευθερίας
για το νέο ΕΣΠΑ και των Εθνικν Προγραμμάτων
κληση για τα κράτη μέλη και εισηγούνται τmν εφαρ
μογή απλουστευμένων διαδικασιν. Τονίζουν επίσης
την ανάγκη κατάλληλης καθοδήγησης και συντο750 δισ. ανέρχονται οι πόροι Που θα δοθούν με την
Τι αναμένει ο Πρωθυπουργός
από Γαλλία και ΝΑΤΟ σελ. 2
ότι η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των ΠΑΑ με άλλες Πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε. σελ.5
Κστας Καραμανλής
Ανάσχεση της ανεργίας
με ψαλίδισμαν βαρν
Υπουργός ΥΠοδομν
Προωθείται
Πακέτο έργων
Αναστολές συμβάσεων - ΣυνΕργασίαν
Σκάνδαλο Folli Follie
Νέα ακαύσιμαν στη μητέρα των
μαχν , Που δεν είναι Πλέον άλλη
από την ανάσχεση της αύξησης
της ανεργίας, ρίχνει η κυβέρνηση
Ρόλοκλειδί στο οπλοστάσιο των
για νέες Προολήψεις ταυτόχρονα
με την Περιφρούρηση των υπαρ
χουσνθέσεων εργασίας. Γι' αυτό
και μαζί μετm μείωση των εισφο
ρν, Προωθείται η Παράταση τουλάχιστον έως το τέλος του έτους
των μέτρων Που εφαρμόστηκαν
μέσα στην καραντίνα, δηλαδή οι
αναστολές συμβάσεων και ο μη.
χανισμός ΣυνΕργασία , εν στο
τραπέζι πέφτουν και νέα μέτρα
στήριξης για εποχικούς και άλ
λους εργαζόμενους , όΠως και
ευρύ Πρόγραμμα επιδοτήσεων
των εργοδοτικν εισφορν για
νέες Προσλήψεις . σελ. 4
ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ
Φωτά στm Μόρια
Σε κατάσταση έκταικτης ανάγκης η Λέσβος
Συναγερμός στην Αττική
μέτρων Που ετοιμάζεται να θέσει
άμεσα σε εφαρμογή το οικονομικό
επιτελείο κατέχει το μίγμα μεί.
ωσης των ασφαλιστικν εισφορν, Πουθα συνδυαστεί με τη
μείωση της φορολογίας, σε μια
Προσπάθεια να χάσει αισθητά όγ
Koηλεγόμενη φορολογική σφή
να, δηλαδή το αφανές κόστος
της εργασίας. Ο στόχος είναι δ πλός : παροχή επαρκν κινήτρων
AstraZeneca
Στις φλόγες παραδόθηκαν
Κερατέα και Δήμος Σαρωνικού
Σε αναστολή η κλινική
μελέτη για το εμβόλιο
Την Προσωρινή αναστολή της κλινικής μελέτης
φάσης 3 για το εμβόλιο ενάντια στη νόσο
Covid-19 ανακοίνωσεη AstraZeneca, όταν
ένας από τους ασθενείς παρουσίασε σοβαρό
Πρόβλημα, εν αρμόδιοι καθηγητές Ανοσολογίας προειδοποιούν ότι το εμβόλιο δεν θα είναι
έτοιμο εντός του 2020. σελ . 7
σελ.15
Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Πς θα δοθεί
ο Προσωπικός Αριθμός
Στο φως
Την υλοποίηση του Προσωπικού Αριθμού ως
αριθμού υποχρεωτικής επαλήθευσης της
ταυτότητας των φυσικν προσπων στις
συναλλαγές με τους φορείς του Δημοσίου
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νσχ για τον
Κδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Που
κατατέθηκε προς επεξεργασία στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής . σελ. 10
Φάρμακο
η Πανδημία
για κόκκινες
οφειλές
Με μηδενικό
κόστος
ο δανεισμός
του Δημοσίου
μαύρου χρήμα
Προς το Δημόσιο
Έλεγχοι ης ΑΑΔΕ
Έντοκα γραμμάτια
σελ.9
Φρένου σταληξιπρόθεσμα χρέη
Προςτο Δημόσιο έβαλεn έξαρση
της Πανδημίας τον Μάιο, οπότε
και είχαναρχίσει να ξεδιπλνον
ται τα μέτρα της κυβέρνησης
όσον αφορά την αναστολή-με
τάθεση του χρόνου πληρωμής
από τους υπόχρεους φόρων , προ
στίμων αλλά και δόσεων ρυθμί
Πάνω από 7.500 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
και μη Πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλν προς το
Δημόσιο , οι οποίες εντοΠίστηκαν την Περίοδο Ιανουαρίου 2016 Μαΐου 2020 από την ΑΑΔΕ, παραπέμ |Κεφαλαια
φθηκαν και στην Αρχή για την Καταπολέμηση της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριά
τητες για έρευνα ως Προς το αδίκημα του ξεπλύματος
βρόμικουνή μαύρου χρήματος. Το συνολικό Ποσό
το οΠοίο αφορούν οι υποθέσεις αυτές ανέρχεται σε
12,9 δισ. ευρ. σελ . 3
Απόλυτο . μηδέν στο κόστος
δανεισμού της Ελλάδας. Η χθεσυνή δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας εξα σφάλισε στη χρα 812,5 εκατ.
ευρμε μηδενικό επιτόκιο. Ωθηση για τον μηδενισμό του επιτο
κίου έδωσε η Πρόσφατη εξαιρε
τικά επιτυχημένη επανέκδοση
του 10ετούς ομολόγου. σελ. 6
Κωστής Χατζηδάκης
Υn. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Παπαστράτος
ΓΡΑΜΜΗΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 10 ΕΚΑΤ.
ΣΤΗΜΙΚΡΗΛΙΑΝΙΚΗ
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20 ΕΚΑΤ.
ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛΣΤΗΝ 5ETIA
για απεζάρτηση
από τον λιγνίτη
σεων, σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου
  Εντολή παντρέψει έναν Τουρκο με μία Γαλλίδα, πήρε από τον εισαγγελλέα ο δεξιός δήμαρχος στο Σαλόν-σιρ-Σον, στην κεντροανατολική Γαλλία, Ζιλ Πλατρέ, καθώς αρνείτο επίμονα να το πράξει. Ο εισαγγελέας της…Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ.
  Σχολιάζοντας την μαζική συμμετοχή στην πορεία για τη συμπλήρωση 14 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο Guardian σημειώνει και τον πρόσφατο πυροβολισμό από αστυνομικό σε 16χρονο στην Θεσσαλονίκη.…Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά
  Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αργεντινής έκρινε σήμερα την αντιπρόεδρο της χώρας Κριστίνα Κίρσνερ ένοχη για διαφθορά σε μια υπόθεση που σχετίζεται με αναθέσεις δημοσίων έργων στη διάρκεια της προεδρικής θητείας της…Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή
  Ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων…Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας
  Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησε ομάδα 100 με 150 ατόμων στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν…Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ