Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Πεµπτη 10 Σεπτεµβριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3670 Åτοσ 17ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÖÝôïò ôá ó÷ïëéêÜ óáò ÷ôõðÜíå
ôï êïõäïýíé ôïõ óðéôéïý óáò!!

Óôåßëôå ìáò
ôç ó÷ïëéêÞ óáò ëßóôá:

ôçëåöùíéêÜ : 2441022311
ìå email : [email protected]
óôï viber : 6932227717
inbox óôç óåëßäá ìáò óôï
Facebook: Âéâëéïðùëåßï ÓôÜèçò Êáñäίôóá
Ôáëéáäïýñïõ 2, Åìðïñéêü ÊÝíôñï, Êáñäßôóá, 43100

... ìå ðáñÜäïóç óôç ðüñôá óáò.

« Ê ë å ß ä ù ó á í » ì åé þ ó å é ò
öüñùí êáé åéóöïñþí
-Ôá äýï óåíÜñéá ãéá ôçí åéóöïñÜ áëëçëåããýçò
¸ñãï áãñïôéêÞò ïäïðïéßáò
175.000 åõñþ óôç Ä.Å Áñíçò

Ó Å Ë. 5

ÌÞíõìá ÄçìÜñ÷ïõ Ìïõæáêßïõ, ÖÜíç ÓôÜèç
ãéá ôç óõìðëÞñùóç åíüò ÷ñüíïõ èçôåßáò

-«Áíáâáèìßæïõìå ïõóéáóôéêÜ ôéò õðïäïìÝò ðñüóâáóçò»
ôüíéóå ï ÄÞìáñ÷ïò ÓïöÜäùí ê. ÈÜíïò ÓêÜñëïò

Ó ÅË . 7

ÓÅ Ë . 7

ÐñïóöïñÝò óôá
ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI êñåïðùëåßá ÊáñÝëáò ÉÊÅ
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

×áôæçìÞôñïõ 13,
Êáñäßôóá

6976162831
2441401280

[email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

ãéá ÔåôÜñôç 09/09
êáé ÐÝìðôç 10/09/2020

Ìïó÷Üñé øá÷íü.............................. 7,90 € ôï êéëü
(Áðü ÑáøÜíç ËÜñéóáò)
Øá÷íü ÷ïéñéíü åëëÜò...................... 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ÷ïéñéíÝò ÅëëÜò............. 3,79 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò ÅëëÜò................. 4,99 € ôï êéëü
Êáôóßêéá áðü Áëüííçóï.................. 4,49 € ôï êéëü
ÁñíéÜ ãÜëáêôïò ÅëëÜò.................... 5,49 € ôï êéëü
Æõãïýñé áðü Áëüííçóï................... 3,49 € ôï êéëü
Ãßäá áðü Áëüííçóï......................... 2,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêá ÷ùñéÜôéêá...................... 2,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.................................. 2,80 € ôï êéëü

Ê á ô å ñ ß í á Á è. Ê á í ôÝ ë á

Óôá øçôÜ ìáò èá âñåßôå:

Ì áèç ì áôéê üò

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779

Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 5, (ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá, 2ïò üñïöïò), Êáñäßôóá

ÊåìðÜð ÷ïéñéíü.............................. 7,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñüâåéï............................. 8,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü............................ 3 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
ÊïêïñÝôóé...................................... 9,90 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï.................................. 9,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï................... 5 åõñþ ôåìÜ÷éï
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ô.24410 79690, ê.693 2235774

ÖñïíôéóôÞñéï “Üëìá”
email: [email protected]

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα