Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
: ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918).
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
10 Σεπτεμβρίου 2020.
Μηνοδρας Μητροδρας, Νυμφοδρας των μαρτύρων
Σελήνης Τελευταίο Τέταρτο ! Ανατολή ήλίου 706-Δύσις 740
ΑΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι βορειοανατολικοί ξως 6 μπωφόρ (2333β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι μεταβλητοί ως 4μπωφόρ. (19-30β)
Αριθμ. φύλ. 41753
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΦΩΤΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ: ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Ήπιό μεγάλη ρα είναι τρα
Η πιό
Ο Ελληνισμός άντέξει!
πρέπει νά
ΜΚΟ άπειλεί άνοικτά δτι <μετά τήν Μόρια θά πέσει καί ήΛέσβος>
+ΕΥΠ στήν σύσκεψη στό Μαξίμου - Πιάoίκονομία σέ πόλεμο όμιλείό Σκυλακάκης
ΠΑΡΑΜΟΝΗ της μεταβάσεως Μητσοτά - άεροφωτογραφίες πού τράβηξαν τά τουρκι
κη στήν Κορσική για τήν ύπογραφή συμ
φωνίας άμυντικής συνεργασίας μέ τόν Πρό- ενεμήθησαν μέσω του γνωστου τουρκικού
εδρο τής Γαλλίας Εμμανυέλ Μακρόν και
τήν έπομένη τν δηλσεων Ερντογάν , ότι
κoί έλληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι μισοτελειωμένες και ότι οί ήγεσίες Ελλάδος-Γαλλίας είναι απεινασμένερ , συμβαί
νουν τά έξής:
Ήπαρουσία άλλως τε τού άρχηγού τής νάστες. Τά πρόσφατα δημοσιεύματα πο
ΕΥΠ Παναγιτη Κοντολέοντα καί του ύπεστήριζαν-βάσει άπορρήτων έκθέσε
άρχηγού ΓΕΕΘΑ Κων σταντίνου Φλρου στήν χθεσινή σύσκεψη πού συνεκάλεσε δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στό Μέγαρο Μαξίμου, έπιβεβαινουν ότι ή πυρκαίά στήν Μόρια άφορά και
τις έλληνοτουρκικές σχέσεις. Όχι τό με .
ταναστευτικό μόνον. Μέ την άπομάκρυν-νωνίες τν έλληνικν περιπόλων στό ποση 3.500 μεταναστν άπό την δομή άδειάζει το νησί και οί δουλέμποροι έτοιμάζονται να μας στείλουν νέα κύματα. Νέα
κά drones πού πέταξαν πάνω άπό τόνησί διStand by e Lesvos
5ρες , 9
μηχανισμου σέ δυτικά μέσα ένημερσεως ,
τά όποια μέ τό άζημίωτο συκοφαντούν κάθε φορά πού θά τούς δοθεί ή εύκαιρία την
Έλλάδα . Τό περιεχόμενο της άναρτήσεως τής ΜΚο, τά μέλη τής όποίας δέν έχουν
άκόμη συλληφθεί , δέν χρειάζεται περαιων- ότι ή MIT όργάνωσε και παλαιότερα
έπεισόδια πού έκαναν Αφγανοί στήν Μόρια μέ την βοήθεια 70 μαχητν του ISIS
φαίνεται πς έν τέλει πατούν στήν πραγματικότητα . Τήν ίδια ρα στόν Εβρο oί
Τούρκοι κάνουν παρεμβολές στίς έπικοιBye bye Morie are saying these refugφ0s.
Everyhing s om fre and poople trayto eccepe
So soon we wll heve 13.000 hoeless
rciugees on tis island whose belonφngs are
buned.
. Ξεσπά φωτιά στήν δομή φιλοξενί - τέρω άνάλυση . Οι πρόσφυγες και οι μεταας μεταναστν στήν Μόρια και ταυτόχρο- νάστες συνιστουν , μέ τήν έργαλειοποίησή
να στό διαδίκτυο κάνει την έμφάνιση της
άνάρτησις τής ύποπτης ΜΚO Stand by φική άκεραιότητα τής χρας. Η συνέχισι
Me Lesvos του περιέχει την έξης άπειλή: τής παραμονής τους τόσο στήν Ελλάδα όσο
After Moria Lesvos will go down. Moria
fnished. Moria destroyed. Τήν ίδια ρα νιστά μείζον ζήτημα έθνικής άσφαλείας .
τάμι προκειμένου νά διευκολύνουν τος
δουλεμπόρους νά περνουν άπέναντι με
τανάστες . Όπως έπίσης έγνσθη, τά μεha Moria Lesvos wil go down.Morie fnfsh.
Μoria destroysd Mots0ungepots thet Mora κύματα έντός τν όποίων όμως μπορεί
residents who are tying to cecape are being
ρushed back and attacked by loels,. .
τους άπό την Άγκυρα, άπειλή για την έδανα περιλαμβάνονται μυστικοί πράκτο- γαφωνα στά τζαμιά της Άδριανουπόλεως
ρες και στρατιτες . Η είσβολή ς φαί - παιανίζουν πολεμικά έμβατήρια.
νεται θά γίνει μέ προκάλυμμα τούς μετακαι είδικτερα στά νησιά του Αίγαίου συΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μητσοτάκης:
Ζήτημα έθνικής
άσφαλείας ή Μόρια
Λυτηρόν θέαμα παρατάξεως
ΌΆρειος Πάγος
ποό τν εύθυνν του
ΚΑΤΑΚΟΠΟΣ άπό τις άπαιτήσεις της ήμέρας άλλά μέ βαρύτητα κάθε λέξης που έκστόμιζε μέ τήν ίδιότητήν έπαγγελματική διαστροφή νά μήν μέ έγκαταλεί- τατου Βουλευτή πρόχθές.
πει ούτε τίς πρωτες μεταμεσονύκτιες ρες , γύρισα
προχθές τό βράδυ τόν δέκτη της τηλεόρασής μου
σέ ένημερωτική έκπομπή περιφερειακού σταθμο
τής Αττικής. Δέν έχουν άπομείνει άλλως τε καί πολ- ρια του νευρικά , γύριζε δεξιά, γύριζε άριστερά, κοιλές έκπομπές αύτου του είδους . Ό διάλογος τελεϊ τουσε προς τήν κάμερα, έψαχνε μιά ματιά έπιδοκ υπό έξορία άπό τόν θαυμαστό μιντιακό μας κόσμο . μασιας για νά πάρει κουράγιο , άναπαμό δέν εύρισκε.
Οί ποικιλνυμες ήγεσίες μας κάνουν ό,τι περναάπό
το χέρι τους, έδω καί χρόνια , άπό τήν έποχή των μικα, γνωριςε κατα βάθος μέσα του πς ύπερασπιμνημονίων , για να μήν σκέπτεται ό κόσμος, Πολι - ςοταν κατι λάθος . Η πολιτική όμως δέν είναι νομι τική έκπομπτή είναι σήμερα οΒig Brotner . Εν παοη τόμίλι. Στήν προκειμένη περίπτωση τά πράγματα
περιπτσει. Στό πάνελ μετείχε νεοκλεγείς Βουλευτής της ΝΔ μαζί μέ όμόλογο Συριζαϊο μέθέμα , ειναι ξεκάθαρα . Από νομικής άπόψεως άκόμη καίαν
τί άλλο, τά έλληνοτουρκικά. Τον πέτυχα στήν βά - τοκυριαρχικό δικαίωμα δέν ταυτίζεται μέ τήν κυρισανο του ά άποπειράται νά έξηγήσει τήν διαφορά αρχια δέν υπάρχει άμφιβολία ότι κυριαρχικό δικαί
ακυριαρχίας" καί ακυριαρχικού δικαιματος" γιά νά
ίσχυριστείϊ ότι έκει πού πλέει τό Ορούτς Ρέις, πά - Χει Κυριαρχικό δικαίωμα στόν άέρα δέν νοείται. Ή
νω άπό τήν ύφαλοκρηπίδα μας, δέν έχουμε κυριαρ - κυριαρχια γεννα τό κυριαρχικό δικαίωμα. Από πολιχία , είναι διεθνή τά ύδατα, άρα δέν τρέχει καί τίπο- τικής αποψεως έπισης τά πράγματα είναι έξαιρετιτε. Δυστυχς , δέν ύποστηρίζει τήν θέση αυτή μό - κα απλά: έάν παρομοιάσουμε τήν ύφαλοκρηπίδα μέ
νον ο συγκεκριμένος, ό όποιος είναι ό υπαρχηγός την αύλή ένός σπιτιού ή τόν δρόμο που περνα άπ '
της νεοδεξιας μετα-αδωνικής συνιστσας των και - εξω, τότε άν έπιτρέπεις σέ κάποιον νά στήσει άντ νούργιων Βουλευτν τής ΝΔ. Το κάνουν καί άλλοι σκηνο έξω άπό τήν είσοδο του σπιτιού σου ή στόν
Βουλευτές της ΝΔ, κάθηγητές πανεπιστημίων καιί δρόμο , τότε δέν θά άργήσει ή μέρα πού θά τόν δείς
με υπερβάλλοντα φανατισμό μάλιστα. Το ίδιαίτε - ναμπουκάρειν μέσα στό ίδιο σου τό σπίτιγια νά
ρον στήν συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι ό νεαρός δέν γνωρίζει Δίκαιο της Θαλάσσης άρα καί την
τα του :
Καί το δεύτερο ίδιαίτερον ήταν ό τρόπος πού
το έκανε . Χωρίς αυτοπεποίθηση. Κουνούσε τά χέ
ΟΗΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣέπιβεβαίωσε μέ
τό χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμά του δτιδ
διπλός έμπρησμός στήν Μόρια δέν ήταν
ένα τυχαίο γεγονός , μία άντίδρασις τν
μεταναστν στά μέτρα κατά του κορωνοΤου. Πρόκειται , όπως ξεκάθαρα είπε, για
ένα θέμα έθνικής άσφαλείας Εχουν πυρ
ποληθείκαι άλλες φορές σκηνές και οικi
σκοι στήν Μόρια, έχουν χάσει την ζωή
τους άνθρωτοι άπό τίς φλόγες και τά μαχαιρματα, όμως οί χθεσινές όργανωμέ
νες , βάσει τν στοιχείων , πυρπολήσεις
του μεγαλυτέρου μέρους τής δομής , είναι
έντελς διαφορετικές . <Η κατάσταση
στήν Μόριαδέν μπορείνά συνεχιστεί γιατί άποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα δημόσιας
του Διονύση Κ Καραχάλιου.
ΜΕ ΤΟ άρθρο 29 του Ν . 4491/2017.
τροποποιήθηκε ή παράγραφος 1 του
άρθρο 758 του Κδικα Πολιτικής Δικονομίας , ή όποία, πλέον, έπιτρέπει,
μετά την έκδοση όριστικής άπόφασης του Εύρωπαϊκου Δικαστηρίου Δικά. Και ή άξιοπρέπεια των χωρν δέν μετράται μέ
Συνέχεια στήν σελ. 6
Ήτυρανία
τής οίκειότητας
ωμα πού νά μήν βασίζεται σέ κυριαρχία, δέν υπάρΣυνέχεια στήν σελ . 3
του Α. Π Δημόπουλου
ΓΙΑ μιά χρα, ή όποία διανύει , λόγω
της έπιθετικότητας της Τουρκίας ,
έναν σχεδόν ύπαρξιακό Σεπτέμβριο,
ή ένασχόληση μέ ένα τηλεοπτικό παι χνίδι άποτελεί σέ κάποιο βαθμό άντικείμενο της κοινωνικής ψυχολογίας .
Έν τούτοις, πέραν τής συγκυρίας ,
ύπάρχουν πολλά νά διδαχθεί κανείς ,
τούλάχιστον μπορέσει νά προσπεράσει τήν άποσπασματική ύστερία.
Καί λέω άποσπασματική, γιατί τό γε γονός , τό όποο έξαφνα μονοπλησε
τό ένδιαφέρον της κοινής γνμης σέ
σχέση μέ το Big Brother (άκόμα και
ό κυβερνητικός έκπρόσωπος παρεΣυνέχεια στήν σελ. 8
Στήν φυλακή οί ίδιοχτήτες
τής Foli Folie
Λεπτομέρειες στήν σελ .4
στό πάρει Στοιχειδες Γουτσον.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Γκάφα τηής Κομμισσιόν
μέτήν Αγία Σοφία
Αρχίζουν οί έργασίες
στό Άχίλλειο Κερχύρας
. θά μπορούσε νά έχει βγεί άπό ταινία έπιστημονικής φαντασίας Όμως εναι πραγματικότης. Το
πρτο ίπτάμενο αύτοκίνητο που όνομάζετα SD03 πραγματοποίησε πτήση περίπου τεσσάρων
λεπτν , Φυσικά δέν είχε παρά μόνον έναν έπιβάτη,
τόν όδηγό του Είναι προϊόν της ίαπωνικής έταιρείας Sky DIriνe Inc, ή όποία φιλοδοξεί ότι σύντομα
θά τά βάλεισέ παραγωγή και θά γίκα κομμάτι Τής
καθημερινής ζωής Πρισσότερες πτήσεις ύπό δια
φορετικές συνθήκεs Βά πραγματοποιηθούν στό μέλλον . Η έταιρεία εύελπιστεί πς Τόόχημα θά μπεί σέ
σειρά παραγωγής τό 2023 Ο CEO Τής έταιρείας,
Tomohiro Fukuzawa, ύποστηρίζα πς όραματίζε
ται μία κοινωνία όπου τά ίπτάμενα αύτοκίνητα θά
είναι προσβάσιμα και έξυπηρετικά μέσα μεταφοράφ.
και οί άνθρωποι βά μπορούν νά άπολαμβάνουν έναν
άσφαλή καί άνετο νέο τρόπο ζωής Σημειωτέον ότι
τό SD-3 είνα ήλεκτρικό .
ΔΕΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο ή άπάντησις πού έδωσε ή
Κομμισσιόν σέ κατεπείγούσα έρτηση εύρωβουλευτν του ΣΥΡΙΖΑ για την βεβήλωση της Αγίας Σοφίας άπό τήν Τουρκία. Αφού κατεδίκασε τήν μετατροτή της έκκλησίας σέ τζαμί , σημείοσε δτι άποδίδει σημασία κστήν διατήρηση τής πολιτιστικής κληρονομιάς
της Κυπριακής Δημοκρατίας . Δηλαδή στίς Βρυξέλλες δέν γνωρίζουν κάν του εύρίσκεται τό μοναδικό
Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΙΣ της όμαλής έκτελέσεως τν προβλεπομένων έργασιν γιά την άποκατάσταση και τήν
άνάδειξη τοϋ Αχιλλείου Κερκύρας είναι τό άντικείμενο
του Μνημονίου Συνεργασίας για τήν άποκατάσταση και
άνάδειξη του έμβληματικού συγκροτήματος , τό όποο
ύπέγραψαν ή ύπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ
να Μενδνη καί δ Διευθύνων Σύμβουλος τής Εταιρείας
Άκινήτων Δημοσίου Α.Ε., Στέφανος Δ. Βλαστός .
Η δικήισου
φωνή στο
ράδιόφωνο!
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ , 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τά κκαλάν τής καραντίνας καί ό Μ Καραγάτσης
e Καί όμω δένήταν ούπε μοντάζούτε προγραμμαΤσμένο. Μιά πεταλούδα εσέβαλe στά καρρέ Τν
φωτογραφιν ένος νεονύμφου ζεγγαριού, στό Μίσιγκαν τν ΗΠΑ. Νύφη και γαμπρός , στήν πιό λαμπερή στιγμή του , πόζαραν για τόν φωτογραφικόφακό της Λορέντα Μαρίμέ φόντο ένα κατατπράσινο τοπίο. 2στόσο, στίς φωτογραφίς πότε στό χέρι
Τής νύφης καί πότε στό χέρι του γαμπρού έμφανίζτα μιά μεγάλη, πανέμορφη πεταλούδα Σύμφωνα μέ
άνάρτηση τής φωτογράφου, ή πεταλούδα ήταν πέ
ρα γιά πέρα άληθινή καιί είσέβαλε στίς λήψεις-πα
ρότι άρμονικά-έντελς άπρόσκλητη.
αίνα, που άφησε φείγοντος φασίστα. Υπέροχο! Τό μ Είχε και τά καλά τη
ή καραντίνα. Ή ταπεινότης άπό τήν ζωή όπατέρας μο) κρόμαγαζ Εχαι ένα μειονέτη- πάνω σέψες μού τς γένησε
μου, άς πούμε, βρήκε τήν άλλά και νά διαβάσω καί νά
εύκαιρία νά ξδιαλέξε τούς
δίσκους βινυλίου, νά ξσκαοτάρειν τά κσίντi, νά τοξνομήσει σωστά τά βιβλία, να Ενα ύπέροχο γραφτό του Μ.
χαρίσει κάποια άπό αύτά Καραγάτοη (Δημήτριος Ρο - έξαίρεσις μερικν άσυνειδή- ραγγείλει ένα ζεγάρι άσπρα
(wρίως τά Ιατρικά βιβλία δόπουλο) που δημοσιεύθητν άρχν του περασμένου
ντας τόν πλάτην. Τς παραELLADR
μα, που κομμιά φορά διχνε ή άνόμνησις ένός έπεισοδίου
μου-τόν καιρό τής κατοχήςμέ κάποιον άσυνείδητο πα
πουτσή τής όδού Σταδίου.
Η yυναίκα μου του έχε παέντοπίσω μερικά ένδιαφέρο- τόν καταναλωτή καί τον δδη
ντα κείμενα.
As μοιραστούμε σήμερα ονέτημα αύτό δέν είνε κανν .
Κάθε άλλο μάλιστα . Άλλά
Συντονιστείτε στο
παπούτσια καί του προπλήτων έμπόρων, που προσπακύπό τόν ίτλο Πς γινα θούν ά κρδίσουν ξαπατνέο Πρόγραμμα!
Συνέχεια στήν σελ.4
10-9-2020