Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
|Σεπτεμβρίου
Κουμερινή οικονομική εδική εgημερίδα Διακηρύξων Δημοηρσιν)
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7160
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή: 1.00
Νέα ήθη
Συντάξεις: Ποιοι Προλαβαίνουν
την έξοδο στα 60 έωs το2021
και τι Ποσά θα λάβουν
και έθιμα
στιs τράπεζεs:
Για Ποιεs
συναλλαγέs
καταργείται
το γκισέ
τερη γιατί μένει στα .
θερή η εθνική σύνταξη.
Η αύξηση αφορά
όσους
Σύνταξη πλήρη στα
60 και πρόωρη στα 55
προλαβαίνουν να Πάρουν για το 2020 και το
2021 εκατοντάδες χ
λιάδες Παλαιοί ασφαλι - έχοντας συμπληρσει
σμένοι που έχουν 30 και άνω έτη ασφάλι έναρξη,
| πριν από το 1993 ή και
| πριν από το 1983 (αν με τους νέους και βελπρόκειται για Δημόαποχωρούν
ασφάλισης σης , καθς η σύνταξή
τους θα υπολογιστεί
Ο κορονοϊός έφερε
νέα ήθη και έθιμα στα σιο ).
γκισέ των τραπεζν
με πολλές συναλλα γές να γίνονται αποκλειστικά και μόνο
από τα ATM και όχι σκέλος της ανταποδομέσα στα καταστή- τικής σύνταξης σε no ματα.
Τα ποσά που θα πάρουν με τη συνταξιοδότηση α
αυξημένα ως προς το
τιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης
που ισχύουν με το
νόμο 4670/2020 από τα
είναι 30 έτη και πάνω . Για
συνταξιοδότηση μέχρι
τα 30 έτη ασφάλισης
παραμένουν σε ισχύ
με τον νέο νόμο οι Πα- τις προϋποθέσεις μπο - εξάμηνο ή και έτος
λαιοί συντελεστές του
το 2020, θα πάρει νέο
όριο ηλικίας που ανά.
λογα με το Ταμείο και
δεν προλάβουν να θε .
μελισουν δικαίωμα
ίσως φορτωθούν ένα
σοστά 2% ως κι
16,8% .
Προσοχή: Η αύξηση νόμου 4387/2016.
περνάει μόνο στο κομ .
μάτι της λεγόμενης συνταξιοδότηση των
ανταποδοτικής σύντα.
ξης εν η εθνική σύνταξη μένει σταθερή
μετά το 2022 .
Σύνταξη από 55 ως 60
με αίτηση το 2020συνέχεια στην 11
ρείνα είναι στα 60-61.
Για αρκετές κατηγοΤο όριο ηλικίας για τη ρίες , όπως τις μη τέρες
e- ΕΦΚΑ:
ι αλλάζει στα
ειδοποιητήρια
ασφαλιστικν | στα 384 ευρ . Αυτό
εισφορν των
μη μισθωτν
με ανήλικο , τα όρια 2021
Αίτηση για σύνταξη
από το Δημόσιο μπορούν να υποβάλουν οι
έχουν αλλαγές με εξής κατηγορίες:
1. Ανδρες με 25ετία
ως το 2010 για μει .
ωμένη σύνταξη οποτε
συνέχεια στην 10
ασφαλισμένων καθορί ηλικίας ξεκινούν από
ζεται από την ηλικία 55 ετν.
συμπληρνουν
Τα όρια ηλικίας θα
σημαίνει ότι στο σύ.
νολο (εθνική +ανταποδοτική σύνταξη ) η
αύξηση θα είναι μικρό- αλλά τα συμπληρνει
μετά τον Αυγουστο
του 2015. Για παρά - βάση τη ρήτρα για το
δειγμα , ασφαλισμένος προσδόκιμο ζωής που
Του θα έβγαινε στα 58 , ξεκινά να εφαρμόζεται
από το 2021 και όσοι
Τελεσίγραφο;
έξι μηνν
5 σε κόκκινα.
δάνεια
Ενιαία ειδοποιητήρια
ασφαλιστικν εισφορν κύριας , επικουρικής ασφάλισης και
εφάπαξ rαροχής σε
μη μισθωτούς ασφαλι
σμένους θα εκδίδει
για πρτη φορά και
από εδ και εις το
εξής , ο e.ΕΦΚΑ,Οπως
αναφέρεται σε σχε
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9