Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΠΙΚ ΚΟΙΝΟΙΗΤΑ ΚΑΙ VΠΟΥΡΓΕΟ ΑΩΝΙΟΥΑ
ΑΝΘΑ ΑΠΟΩΣΟΥΝ
ΑΜΕΤΡΑΠΑΤΟΝ ΚΟΡΩΝοίο
στα Σκολεία Το mpto.
Το μεγάο ξητoύμενο
τεί στην εxnai . κουδούν, θα κτυπήσει είναι nς θa μηορέοουν
δευτική κον την Δευτέρα και με εντο . α μαπτές να εφαρμο εtv θα anoδ oouv τα την ομαλή επιστροφή ο μικρότερης nio
μέτρα για τον Κορωνοϊό των naδν στα θρανα . νε στη σε
Κάλεσμα σε όλες τις Πολιτικές δυνάμεις
Να υποστηρίξουν
την υποχρεωτική χρήση της μάσκας
Αnnύθυνε ο Πρωθυπουργός
ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΜΩΡΕ;
(0 Θάνατος του Αλεξιπτωτιστή!)
μεις να υnοστηρίξουν καθεμία στο a.
κροστήριό της βασικές επoγές noυ
Πoο μωρέ τργoντα , nou στην ειδικότητά τους
ωτική χρήση της μόσκος, annueuνε ο
nou με tnoτa δεν άνοντα
Πoo, τpγονται μωρέ για το όυ to naδa ouτό
αnό το pήμα της Βοu ς.
τργονται μωρ
σνέχεoστη σελ. Επύρου Κίκερη
ΑΠΑΥΤΗΣΙΣ
"Σημεντικό
έργο"..
. Στους νθρnou oγa μεταξύ τους , Το , ς του tτερομορφικού
μερικοί καρακτήρες διο συμβαίνει κα να τα ζύrouς xρωματοοωμα μετά την amόφαση του Δημάρχου-Προ κλειστικά anό τον na - μοτων των αροενικν,
τέρα στο αρσενικό του εκτός ano το ύyος Χ nou εδρόζονται στην
naιδ , Πού οφείnετa Υτων φυλετκν Χpo διοφοραή nspon του
ουτό :
An: Onως ανοφέρο να μέρος των χρωμστοματοομάτων . Μόνο t .x puματοοματος
με ο μηχανισμός κλn , oυμάτων υτν εμφο - μοφniος κά, εμφαή .
ρονομικότητας του φυ . νξε
hou στον όνοpωno εί
, εν το touv την ενόμενη Χ
μεγοηύτρο μέρος τους σύνδεση και ουτά nou
ματοσματος εμφαν .
ζουν την Λενoμενη Y.
6δρου Νκου Γεopγάκου για την nρομήθεια χιλιάδων φυτν , δέντρων και
Είνα ψονερό όυ το
των 23 tευνν χρωμα - νονίδια nou εδροζονται σύνδεση .