Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Νεκρός 75χρονος
κολυμβητής
στην Πλύτρα > σελ. 7
Η πλατεία Σαϊνόπουλου
δεν έχει , ακόμα, αρθεί στο ύψος από τη r Εθνική
| των Προσδοκιν > σελ. 8.
Αποσύρθηκε
ο ΠΣ Η Σπάρτην > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 9 ΣπτεμΒρίου 2020 Ετος 25-l Αριθμός 5950 | Τιμή φύλου 0.506
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr www.lakonikos.gr
Έναρξη αιτήσεων για νέα δράση χρηματοδότησης
θερμοκοιτίδα αέξυπνου
επχειρείνστην Πελοπόννησο
θωρακίζουν
Πυροσβεστικά
τα Κύθηρα
σε βάρος
της Λακωνίας
Καταγγελία της Ενωσης
ΥΠαλλήλων ΠΣ
Σε μια σοβαρή καταγγελία
Προέβη η Ένωση Υηαλλήλων
Πυροσβεστικού
[ΕΥΠΣ) Ν. Λακωνίας , nou npoκαλεί εύλογη ανησuχίoως Προς
την επχειρησιακή ικανόητα της
Πυροσθεστικής για την αντιμετπιση nθανού συμΒάντος
Πuρκαγός στη Λακωνία , ΠεριοΧές της οnoίας nαpoυoιάζουν
υψηλό και nολύ υψηλό κίνδυνο
Πupκαγιός σήμερα Τετάρτη 9/9.
σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστοσίας
Σύμφωνα με την ΕΥΠΣ τς με
σημβρινές ρες της Τρίτης 8/9
στάλθηκε στις υnnρεσίες τυ
Σματος η un'
4285 ,702.1808-09-2020 δια Σματος
οριθμ.
Οι κλάδοι Που ενισχύονται και οι υπηρεσίες του Προγράμματος
Εκδόθηκε στα ηλαίσια του συνθήκες καθιστούν επτα - ξης σχεδισσμένο νο επιταχύνει μοτικότητας , η onoία δύναται
Επιχειρησιακού Προγράμμα - κτική την ανάγκη ενεργοπο - την ανάπτυξη και την επιτυχία να λειτουργήσει ως μοχλός
τος (ΕΠ Πελοποννήσου 2014- ησης
2020 η Πρόσκληση με τίλο πρωτοΒουλιν στη Βάση της πτόμενων επιχειρήσεων, πα- ρεα .
- Δημιουργία θερμοκοιτίδων καινοτομίας και της αξιοποί- ρέχοντας
Νέων Εnιχειρήσεων στην Πε - ησης των συγκριτικν ηλεονε - επιχειρηματίες Πρόσβοση σε της δρόσης 50 επιχειρήσεις , με
ριφέρεια Πελοηοννήσου..
Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του Εn Πελοπονήσου , η ίδρυση θερμοκοιτίδων , ως τον τρόπο συτό , επιδικεται
rοι σύγχρονες οικονομικές εργαλείο οικονομικής ανάπτυ - τόνωση της τοηικής επιχειρητογή του Ενιοίου Συντονιστικού
Κέντρου Επικειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ ,
δυνάμει της υn ' αριθμ.
37019/24-0-2020 διαταγής του
Αρχηγού ΠΣ , nροκειμένου να
τεθούν σε γενική και μερική
εnιφυλακή έξ Περιφερειακές
Πυροσβεστικές
ΠΕΠΥΔ) ανά την επικράτειο και
εννέο Διοικήσεις Πυροσβεστι κν Υnηρεσιν Νομν
[ΔΙΠΥΝ , ομοίως Όηως τονίζει
η Ενωση , η ανωτέρω διαταγή
επιχειρηματικν νεοτδρυθεισν και εκκολο-ανάπτυξης για όλη την Περιφέ στους
νέους Στόχος να ενισχυθούν μέσω
κτημότων της Περιφέρειας" .
Σκοπός της πρόσκλησης είναι υποστηρικτικές υπηρεσίες Με μόσια δαπάνη να ανέρχεται στα
Πόρους και σε μια σειρά από τη συγκρηματοδοτούμενη δηΔιοικήσεις
3.000.000 ευρ.
συνέχεια σελ 9
Γηροκομείο Σπάρτης α0ι Άγιοι Ανάργυρου
Παραιτήθηκαν από μέλη ΔΣ
οι κκ Λαδοπούλου και Νικολέττου
του κου Αρχηγού εκδόθηκε
Βάση των διαλαμβανομένων
στο άρθρο 6 του Ν 4662/2020
Εθνικός Μηχανισμός Διακείρισης Κρίσεων και Αντιμετηoης Κινδύνων , αναδιάρθρωση
Την nαραίtηon τους υπέβαλαν στις 3 Σεπτεμβρίου, από τις
θέσεις τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος του Γηροκομείου Σπάρτης Οι Αγιοι
Ανάργυρου , οι κυρίες Χριστίνα
μέλη Πou anaιτούνται για την
συγκρότηση σε σμα του ΔΕ
του ιδρύματος, σύμφωνα με
αριθμ.
265534/36396/25 ,10,2019 αnόφαση του αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Λακωνίας και έπειτα από 10
μήνες ενεργούς συμμετοχής
και ηροσφοράς , naρaιτήθηκαν
από τις τιμητικές ουτές θέσεις
συνέχεια οελ . 9
της Γενικής Γραμματείας Πολιικής Προστοσίας αναΒόθμιση
συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής προστασίας , αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατόξεις, καθς επίσης
και του άρθρου 24 του
ΠΔ210/1992 Κωδικοηnoinn
Νικολέπου και Αναστασία Λαδοηούλου .
Οι Προαναφερόμενες είχαν
επιλεγεί ως τα δυο τακτικά
διατάξεων Προεδρικν Διαταγ
μάτων του Κανονισμού Εωτε ρικής
Πυροσθεστικού Σματος.
ΥΠnρεσίας
Β1lakonikOs.gr
Το ιστορικό Βαφειό
(στο χρο και στο χρόνο)
του Βασίλη Βλαχάκου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα