Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ
Τετάρτη
9 Σεπτεμβρίου 2020
Ιωακείμκαι Αννης τν θεοπατόρων, Σεβηριανου μάρτ.
Σελήνη 22ήμερων ! νατολή ήλου 7.02-Δύσις 742.
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι βορειοανατολικοί ξως 7 μπωφόρ (19338)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, Ανεμοι άνατολικοί έως 4 μπωφόρ. (19-30β ).
Αριθμ. φύλ. 41752
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
MΕΤΑΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΥ ΑΠΗΥΘΥΝΕ<ΑΥΣΙΗΡΗΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΤΟΝΑΡΕΙΟΠΑΓΟΠΑΤΟΥΣΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Βρμικο παιχνίδι κατά
τό Εύρωπαϊκό Δικαστήριο για τό
Έλλάδος άπό
Φαρμακονήσι
ιδι κατα
-Έτομάζεται νά έκδσει καταδικαστικές άποφάσεις για τόμεταναστευτικό, ένοχύοντας τήν τουρή προπαγάνδα
-Περιοδεία του Προέδρου του Δικαστηρίου Spano στήν Τουρκία-ΟΕρντογάν τόν άναγόρευσε σέ διδάκτορα!
Ο1ή κδιαιτησίαν είναι στημένη σέ Τουρκίας στήν έπικείμενη Σύνοδο Κοπολιτικό έπίπεδο στά έλληνοτουρκι- ρυφής της ΕΕ.
κά είναι ήλίου φαεινότερον: ό Γενικός
Γραμματεύς του ΝΑΤΟ άνακοιννει
συμφωνία ήγετν για έναρξη διαλόγου γίσουμε είναι ότι σέ αυτόν τόν άγνα γιά
μεταξύ Αθηνν καί Αγκυρας , πού υπαρ- νάστριμωχτεί έν τέλει ή Ελλάδα και όχι
χει μόνο στήν φαντασία του . ΌΎπα - ή Τουρκία στά σχοινιά, θά λάμβαναν μέ
τος Εκπρόσωπος της ΕΕ Μπορρέλλ δί
δει ρεσιτάλ φίλοτουρκισμού μπροστά
σέ άνοικτά μικρόφωνα. Η Καγκελλάρι- καίου . Χθές άποκαλύψαμε τήν μ
ος Μέρκελ ζητά νά στηριχθεί ή Ελλά- παρέμβαση που έγινε μέ καύστηρή σύδα μόνο κσέ αύτά πού έχει δίκιο. Ίταλία και Μάλτα δίδουν άγνα δρόμου για Σύμβούλιο των Υπουργν τωνχ
νά μήν έπιβληθούν κυρσεις κατά της μελν τοϋ Συμβουλίου της Εύρπης,
στε νά άναγνωριστούν οί μειονοτικοί ρας Όπως προκύπτει άπό τίς άνακοινσεις πού είναι άναρτημένες στήν ίστοσελίδα του , το άμέσως προσεχές διάστηματό Δικαστήριο πρόκειται νά έκδσει
άπόφαση έπί της προσφυγής πού κατέθεσαν παράνομοι μετανάστες άλλά καί
συγγενείς τεθνετων μεταναστν έναντίον της Ελληνικής Δημοκρατίας γιά
έπεισόδιο πού έγινε στό Φαρμακονήσι τόν Ιανουάριο τού 2014 έπί κυβερνήσεως Σαμαρά . Οι Τουρκοι δουλέμποροι
έγκατέλειψαν τότε δεκάδες μετανάστες
άβοήθητους νά ναυαγήσουν στήν θάλασ
< Χάρμαν! Αύτό πού δέν μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ και νά ύπολοσύλλογοι τής Θράκης μέ τήν έπωνυμία
ατουρκικός. Είς έφαρμογήν παλαιότερης άπόφασης του Εύρωπαϊκού Δικα στηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .
Σήμερα ή Εστία) προχωρά σέ δύο
νέες άποκαλύψεις . Το Εύρωπαϊκό Δ καστήριο Άνθρωπίνων Δικαιωμάτωνθεσμό πού ή Τουρκία έχει έγγεγραμμένο στά παλαιότερα τν ύποδημάτων
της-έρχεται νά παρέμβει στήν πιό κρίσιμη καμπή των έλληνοτουρκικν σχέσεων και να έκδσει άποφάσεις πού θά
δικαινουν την προπαγάνδα τής Αγκυρος
και διεθνείς όργανισμοί πού κπροάγουν την δημοκρατία και τό κράτος δι στασην πρός τόν Αρειο Πάγο άπό τό
Συνέχεια σήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μυστικές
διαπραγματεύσεις
Αίγύπτου-Τουρχίας
για την ΑΟΖ!
Δούρειος ίππος τά άτομικά δικαιματα
Συγχνευσις τής
Είσαγγελίας Διαφθοράς
καί τής Είσαγγελίας
Oίκονομικού Εγγλήματος
ΤΟΥΡΚΙΑκαι Αίγυπτος διαβουλεύονται
έδ και καιρό, μέ στόχο την ύπογραφή
μιας νέας συμφωνίας σέ έπίπεδο πληροφοριν , κάτι τό όποίο είχε άναφερθε τό
σο άπό τόν Πρόεδρο Ερντογάν όσο και
άπό τόν ΥΠΕΕ Τσαβούσογλου , σύμφω να μέ την τουρκική φιλοκυβερνητική
έφημερίδα Γένι Σαφάων Ό Άντιναύαρ.
χος έά. Α.D. Kutluk τόνισε σέ δηλόσεις
του ότιμιά ένδεχόμενη συμφωνία μεταξύ
Τουρκίας- Αίγύπτου θά άνοίξει μιά νέα
σελίδα στήν περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, ύπογραμμίζοντας ότι είναι
γνωστό πός οί δύο χρες συνομιλουν γιά
ΤΑ φτα αύτή τήν στιγμή βρίσκονται πάνω άπό το υίοθετηθουν άπό τις ήγεσίες της άντιπολίτευσης,
Καστελλόρριζο . Δικαιολογημένα Η σκέψημας θά άναγνωρίσουν έπισήμως στήν Αγκυρα δικαίωμα.
βρίσκεται διαρκος έκει Στούς άκριτες μας . Στούς συγκυριαρχίας στήν Θράκη! Καίπάλι δέν θάγράψω
άνδρες καί τίς γυναϊκες του Πολεμικού μας Ναυ - λεπτομέρειες. Ελπίζω πς θά έπικρατήσει στό τέτικού . Άλλά την ίδια ρα, έπίθεση άπό τους Τούρ- λος ή λογική. Καί άν δέν έπικρατήσει, έδω είμαστε .
κοους δέχεται και ή Θράκη. Στό παρασκήνιο. Μέ έπι - Δέν είναι πάντως ρα νά δσουμε την είκόνα σπαθετικές κινήσεις πού κάνει ή Αγκυρα ταυτόχρονα ρασσόμενου Εθνους (γι' αυτό δέν άποκαλύπτω διστήν Αθήνα, τίς Βρυξέλλες και τό Στρασβούργο. Σέ
διάφορα έπίπε δα. Καί τίς όποιες για τήν ρα έπι - νάγράψει ποτέ τό όνομά μου ό τουρκικός τύπος, άς
φυλάσσομαι νά άποκαλύψω . Θά έρθει ή στιγμή, Τίς είναιγιά να μέ καταγγείλει "Οχι γιά να μέ έξυμνήσει .
κινήσεις αύτές τις γνωρίζουν άπό τήν πρτη στιγ μή, και όχι μόνο δέν άντιδρουν άλλά τις άνέχονται όμωςζητ συγγνμη πού δέν μπορ νά γράψω
κιόλας κορυφαίες άθηναϊκές πολιτικές και νομικές περισσότερα- πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τρία θέπροσωπικότητες . Γιατί δέν άντιδρουν; Γιατί τίς άνέχονται; Γιατί σιωπουν; Είναι λυπηρό! Γιατί συνδέουν νά άναγνωριστουν ς στουρκικοίν κάποιοι σύλλογοι
τήν έπίτευξη τον εύρωπαϊκν θεσμικν φιλοδοξιν στήν Θράκη . Οι συνήθεις φιλελεύθεροι τν Αθηνων
τους και τήν άνάληψη άξιωμάτων μέ τις μείζονες προβάλλουν τό έπιχείρημα ότι ή Ελλάς πρέπει άμέύποχωρήσεις στά ζητήματα της Θράκης. Όποιος σως νά άναγνωρίσει τό δικαίωμα μουσουλμάνων να
δεχθεί παρασκηνιακς τά αίτήματα των Τούρκων ίδρύουν σωματεία μέ τήν έπωνυμία τουρκικόν. Το
στήν Άθήνα , έχει καλές πιθανότητες προαγωγής ζητουν στό όνομα της έλευθερίας του συνεταιρίζεστό Στρασβουργο. Τό γράφω όσο πιό κομψά γίνεται.
: Επιφυλάξεις άπό τόν Aρειο Πάγο
ΜΕΓΑΛΟ ένδιαφέρον έχει ή άπόφα
σις που θά έκδσει σήμερα ό Αρειος
| Πάγος έπί του αίτήματος του ύπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
ευθύνσεις και όνόματα) . Καί πάντως , άν πρόκειται
Μέ την εύκαιρία αύτής της άχαρης συζήτησης
ματα. Το πρτο άφορα στήν έμμονή της Αγκυρας
Από τά
ΚΣεπτεμβοανάν.
του 1955 στό Αίγαίο
Συνέχεια στήν σελ.5
του Θεοφάνη Μαλκίδη
σθαι. Στό όνομα της έλευθερίας της έκφρασης. Στό
όνομα του Εύρωπαϊκου Δικαστηρίου Άνθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Εάν ή Ελλάς ήταν μιά χρα πού γεΤήν ίδια ρα , ή άντιπολίτευση κάθεται πάνω σέ
ένα ρόζ συννεφάκι και συζητά, στό παρασκήνιο έπ
σης, λύσεις άδιανόητες για έσωτερικά ζητήματα ,
όπως ή άνάδειξη θρησκευτικν λειτουργν στήν άνδέν είχε κάποιον γείτονα νά τήν άπειλεϊ διαρκς
Θράκη μέ κάλτη . Λύσεις που άν άκουστουν δημοσίως στίς λεπτομέρειές τους ή άκόμη χειρότερα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η ΕΚΔΙΩΞΗ τν Ελλήνων της Κων σταντινούπολης τόν Σεπτέμβριο
του 1955 άποτελεί μία μελανή στιγ
μή στήν ίστορία της άνθρωπότητας , είναι ή άντίστοιχη Νύχτα των
Κρυστάλλων για τόν Ελληνισμό.
ωγραφικά βρισκόταν στό κέντρο τής Εύρτης καιί
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
μέ πόλεμο, τότε ίσως ναί , το ζήτημα αύτό νά περ Συνέχεια στήν σελ. 3
Δν εύνόησε τά οίκονομικά του Τραμπή παραμονή του στόν Λευκό Οίκο Τό περιοδικό Forbes διαπιστνει ότι ύπχρησε στήν κατάταξη τν έκατομμυριούχων, καθs ή πανδημία έπληξ τάκτίρια γραφείων, τά ξνοδοχεία και τά θέρετρα πού διαθέτει Τήν
πρτη θέση καταλαμβάνει ό διευθύνων σύμβουλος
τής Amazon Τζέφ Μπέζς γιά τρίτη συνεχή χρονιά
έν άκολουθούν ό Μπιλ Γκέτς τής Μicrosoft και ό
ίδρυτής του Facebook, Μάρκ Ζούκερμπεργκ. Ή περιουσία του Μπέζος υπολογίζεται στά 179 δισ. δολ
λάρια, ένω του Τράμπ σέμόνον 2,5. Σημεινετα ότι
ό συνολικός πλούτος τν 400 άνθρπων που περιλαμβάνονται στήν λίστα Forbes αuξήθηκε στό έππεδο ρεκόρτν 3.2 Τρς δολλαρίων.
Της δίωξης των Ελλήνων είχαν
προηγηθεϊ και άλλες διξεις: άπελάσεις, άπαγόρευση έξάσκησης έπαγγελμάτων , κατασχέσεις περιουσιν,
έπεμβάσεις στίς έκλογές των όμογενειακν ίδρυμάτων , παρεμβολή
έμποδίων στή λειτουργία των έκπαιΜέ lockdown
Στό ΝΑΤΟ ή παραβατικότης
άπειλεί ή έστίασις
ΣΕ lockdown καλεί τούς έπιχειρηματίες στόν χρο
της έστιάσεως τό Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτν Εστιάσεως και Διασκεδάσεως
τό διάστημα 16-22 Σεπτεμβρίου. Το σωματείο καταγγέλλει άδιαφορία τν άρμοδίων στά προβλήματα πού
άντιμετωπίζειό κλάδος κατά τήν περίοδο του κορωνοί
ου. Θέτει σειρά αίτημάτων, όπως άπαλλαγή άπό τά δημοτικά τέλη, μείωση τού ΦΠΑ όλλά και τν ένοικίων .
Λεπτομέρειες στήν σελ2
ΤΗΝ άποχρηση του τουρκικού έρευνητικού Ορούτς
Ρεtgν άπό τήν έλληνική ύφαλοκρητίδα πρόκειται νά
θέσει σήμερα στό ΝΑΤΌή χρα μας . Η διοίκησις του
ΝΑΤΟ, άντιλαμβανόμενη την εύθραυστη κατάσταση
στήν Ανατολική Μεσόγειο, έκανε άποδεκτό τό αίτηματής Ελλάδος να συζητηθεί σήμερα στήν τακτική συνεδρίαση τν μονίμων άντιπροσπων τό φλέγον ζήτημα. Παρόντες θά είναι και οι 30 μόνιμοι άντιπρόσωποι
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
Συνέχεια στήν σελ. 5
Η δίκή σου
φωνή στο
.Η ίστορία τους είχε προκαλέσει σάλο κατά τήν δε
καετία τού )στό Σηάτλ τν ΗΠΑ. Η δασκάλα Μαί ρη Καίη Λετουρν έρωτεύθηκε Τόν μαθητή της Βλλυ
Φουαλάου καί άφού καταδικάοθηκε σέ έπταετή φυλάκιση γιά άποπλάνηση άνηλίκου, Τόν παντρεύτη
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ρισαν. H ίστορία έπανήλθε στήν έπικαιρότητα λόγω
Του θανάτου τής Λετουρν σέ ήλικία 58 έτν άλλά
καί της άποφάσες της νά περιλάβει τόν πρην μαθητή της καί πρην σύζυγο στήν διαθήκη της.
Ό Μπίλ Γκέιτς καί ό Μήτσος άπό τό Τσιρίγο
όποίοι (πρίν κάποιοι άλλοι
νοι τούς άλλους ψεκασμέ πιό... λόγιοι άνακαλύΨουν τόν . άρχισυνωμότη
Μπίλ Γκέιτ) άνακάλυψαν
ότι συνωμότησαν ή Κίνα μέ
τόν Παγκόσμιο Οργανισμό
Βάνουν παρά νά δεχθούν μ Ύγείας , μέ στόχο νά προκληθεί oίκονομική κρίση καί
να τά βρεί σκούρα δ Ντό
στατες άπόψεις, που έφθα- στά παιδιά μας! . Μιμούμεσαν μέχρι τίς συγκεντρσεις
rάλος τουρίστας ύποχρεθηκε νά πληρσει πρόστιμο 1.000 εύρ όταν έπιχείρησε νά πάρει γιά .
σουβενίρ μαζί του δύο κιλά άμμου άπό τήν Σαρδηνία στις άποσκευές του Ήλεική άμμος στό νησίαυτό
τής Ιταλίας προστατεύεται άπό τόν νόμο άκόμη και
μέποινή φυλακίσεως, σέ περίπτωση πού κάποιος έπχειρήσει νά πάρει κάποια ποσότητα μαζί του Έκτρό
σωπος τν ίταλικν άρχν στό νησί δήλωσε: Τό
μπουκάλι κατασχέθηκε καί εύρίσκετα στήν αίθουσα
έπιχειρήσεων όπου κρατούμε τά κατασχεθέντα Στό
πλος Τής κάθε χρονιάς καταλήγουμε μέ πολλά μπου
κάλια άμμου.
Διεθνής έρευνα έντόπισε
περισσότερες άπό 2.600 δι αφορετικές φήμες και θεωρί - χιλιάδων άνθρπων , χωρίς
s συνωμοσίας άνά τόν κόσμο, σχετικά μέ τόν κορωνοtό . Κι έδ που τά λέμε , ή μέ σύνθημα Δέν ύπάρχει
άλλοπρόσαλλη συμπεριφο ρά του Ιού προσφέρθηε όχι
μόνο γιά θεωρίες συνωμοσί- που έχουν όργανσει κίνηας άλλά και γιά χονδροειδέ μα μέ σύνθημα κόχι μάσκες
ELLRDR
προστατευτικά μέτρα , προκεμένου νά διαμαρτυρηθούν
νου oί όποϊοι άρνούνται
τόν έμβολιασμό, ζηλεύοντα ,
άσφαλς , τήν δόξα έκείνων
oί όποίοι προτιμούν νά πεΣυντονιστείτε στο
τάγγιση αίματος!
Αφήστε δέ τους άλλου ,
Βεβαίως , τήν άρχή τήν
έκαναν κάποιοι λόγιοι , οί
νέο Πρόγραμμα!
Συνέχεια στήν σελ. 4
9-9-2020