Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
|Σεπτεμβρίου
Κουμερινή οικονομική εδική εgημερίδα Διακηρύξων Δημοηρσιν)
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7159
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Εφάπα :
Τα ποσά
Πρόγραμμα ΓέφυραΠου δίνουν
31 Ταμεία
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων
- Η διαδικασία-οι δικαιούχοι
- Αυξάνεται το ενδιαφέρον των δανειοληπτν
. Οι τράπεζεs στηρίζουν το Πρόγραμμα
50 Το ιδιαίτερα έντονο
ενδιαφέρον των δανει .
Πληρωμές-εξπρές γραμμα ΓΕΦΥΡΑ", το
στα εφάπαξ έρχονται
από τα Ταμεία Πρό μέσω ειδότησης , σε
νοιας με τηχορήγηση δανειολή πτες
προκαταβολής ακόμα πλήττονται από τις οι και του 50% . Οι προ - κονομικές συνέπειες
καταβολές θα χορη.
γούνται μέσα στο
τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αί τησης και σε κάθε
περίπτωση το συντο
συνέχεια στην 11
με αυτά, από τις
3/8/2020 που συμπληοληπτν για το πφό- ρθηκαν οι πρτες 30
ήμέρες λειτουργίας
οποίο παρέχει στήριξη , της πλατφόρμας , ει .
σε αυτή
120.116 φορολογούμε νο, εκ των οποίων οι
100.103 συναίνεσαν
στην άρση του απop ρήτου τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία
τοικία , αποδεικνύουν υποβολής της αίτησης.
Από αυτούς, 51337
προχρησαν στην ορ στική υποβολή της αίσήλθαν
του κοροναϊού
έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρτη κα και
τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας ΔιαΙδιωτικού
τήσεις και δεν είχε εγστοιχα του παλιού προγράμματος επιδότη. κριθεί κρατική επιδό .
δανείων
ν.4605/2019.
Στον πρτο μήνα λει.
τουργίας του Παλιού
πλαισίου , είχαν εισέλχείρισης
Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του
τησης . Οι αριθμοί σης,
τηση σε καμία από
αυτές , εν δεν είχε
κατατεθεί καμία πό .
ταση ρύθμισης δα νείου
πιστωτές .
Η παραπάνω σύγκριση, όπως αναφέρε
ται στην
υπουργείου Οικονομι- αυτοί μάλιστα καταγράφηκαν σε έναν
λειτουργίας της ηλε - αδρανή μήνα , τον ΑύΠρωταγωνι- κν για τον ένα μήνα
στούν
τα ελληνικά
φάρμακα
κτρονικής πλατφόρμας
προγράμματος nou δη.
μοσιοποιήθηκαν στα
μέσα της , εβδομάδας
που μας πέρασε.
γουστο.
Όπως επι σημαίνεται θει στην πλατφόρμα
η επιτυχία του νέου
πλαισίου γίνεται καλύ
τερα αντιληπτή, εάν
συγκριθούν αυτά τα
Ειδικότερα, σύμφωνα νουμερα με τα αντί.
16.220 χρήστες (περίπou το 1Π σε σχέση με
σήμερα ) , αλλά είχαν
καταγραφεί μόλις 4 ανακοίνωση, επβεβαι
οριστικοποιημένες αι
σχετική
συνέχεια στην 10
Κούρεμαν ενοικίων
Τα Ψιλά γράμματα
τns νέαs ρύθμισηs
Η εξαγωγική δυνα
μική και η σημασία
του ελληνικού φαρμάκου για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονο μίας καταδεικνύονται
από την εντυπωσιακή
αύξηση κατά 59,7%
που παρουσίασαν οι
εξαγωγές φαρμάκων
στο πρτο εξάμηνο
του 2020, σε σχέση με
το αντίστοιχο διά
συνέχεια στην 2
και τα προσωρινά
μισθωτήρια
- Τα βήματα για την Προαρετική μείωση
τουλάχιστον 30% των μισθωμάτων
Σελίδα 9