Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕΝ ΠΕΙΟΟΥΝΟΥΣ
17 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΙΣΩ Ο ΣΥΡΙΖΑ
t nophatες της δικές κνήσεις και πωpeς
αξωματικής a . neνικό.
Πορά την δύοκολη κα
τάσταση του κολοκα .
nείθουν δύο κρίσεων nou τρ . δεν μειθηκε . Ευγ.
χουν τουτόχρονα , μα .
τους nohίtες και για το
Λoγo aυτό δεν μηορεί θνηκή και μια υγειονομι . noupyoς διστηρεί ένα
να σηκσε κεφάλι στις κn . δείχνουν να εμn- onμαντικό nonrκό δημοσκοήσεις . Η δια στεύονται τν ωpέpνn - φoλαι καθς ννωρίζe
φορά napαμένει κοοτική σn , nου ti tvo onμo . αnoδοή της toξεως του
με 17 μονάδες niouο νοκό onόeεμα εnτυίος 52,3%. Πono υψηλn . ov
ΣΥΡΙΖΑ. Η Κυβέρνηση ano το noς αντμετησε άβουμε υn 76ψη τι mpo δεν νιθει να anneίta , την nεpομένη άνοί5η βAήματ κnenKε να δια.
Eκι την άνεση να κνη mv κpίon στον Εβρο και χεριστεί στον ένα χφόνο.
0εί με βόση τον σκεδιοΟι Πρτες δημοσκοπήσεις, μετά το καλοκαίρι
Προκαλούν Πανικό στο ΣΥΡΙΖΑ
Υπό κατάρρευση ο Αλ. Τσίπρας
Συνάντηση
του Κ. Mητσοτάκη
| με τον Εμ. Μακρόν
στην Κορσική )
navικό npκαλούν στο ΣΥΡΖΑ οι npτες δημοσκο
ς noetτι onό το oύvoho twν ερευν , tol
| κνoουν ακόpη nepοοότερο τα nooοστά του .
Tη μελέτη θα την πετάξετε
στα σκουπίδια;
η θα γίνει με ovo το σντριβάν
στην Πλατεia Ανδρούτσου.
Εi Δημαρχίας Χρ. Μiη ολοκλη .
Επέλεξα μερικά to the Bi Ques - Ερωτήματα".
ερωτήματα και tions" nou εκδό - Πρόκειται ασφα .
τις απαντήσεις θηκε το 2018 anό λς για περιλήτις εκδόσεις Βan - ψεις των εκτενν
απολύτως
Που δίνει σε αυτά
ο Πλέον κατάλλη. tam ooks και εν και
λος , ο κορυφαίος συνεχεία στην ελ - τεκμηριωμένων
αστροφυσικός α . ληνική
είμνη στος το 2019 αno τις δίνει ο μεγάλος
Stephen Hawk - Εκδόσεις Πατά αυτός επιστήμο
ing . Προέρχονται κη, με τitλο "Σύ . νας στο βιβλίο
anό το βιβλίο του ντομες ΑΠαντή . του .
γλσσα απαντήσεων nou
ρθηκε μελέτη για την αντικατάστασή
του με όνα νέο σύγχρονο και καλαίσθη.
το σντριβάνι nou θα πληρoί τις moΤρίμα ο Χίχάης Λυκάς! Brief Answers oeις στα Μεγάλα pw σ