Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
8 Σεπτεμβρίου 2020
Τόγενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ήμων Θεοτόκου
Σελήνη 21 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 701-Δύσις 744
ΑΙΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μπωφόρ (22-35β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοδύτικοί έως 4μπωφόρ (18-32β)
Αριθμ, φύλ. 41751
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΠΑΙΧΝΙΔΙΤΩΝΤΟΥΡΚΩΝΣΤΟ ΟΡΙΟΤΩΝ 6 ΜΙΛΙΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝΜΑΣΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
9 Αύγούστου-9 Σεπτεμβρίου: 30 ήμέρες
προσβολής υριαρχίας
τής έθνικής μας κ
Εως πότε άνοχή στήν παραβίαση της ύφαλοκρητίδος μας άπό τό Όρούς Ρεtς Όρα άποφάσεων
ΗΤΑΝ καί τότε Αύγουστος , Γιά την άκρίβεια 6 Αύγούστου του 1976., ΗΑγκυρα, δύο
μόλις χρόνια μετά τόν Αττίλα , έθεσε αίφνι
διαστικά σέ κίνηση τό παιχνίδι τν διεκδικήσεων στό έλληνικό άρχιπέλαγος , στέλ
νοντας τό όδρογραφικό πλοιο Χόρω, αυτό
που άργότερα όνομάσθηκε Σισμίκ ly , για
a. έρευνες στήν καρδιά του Αίγαίου . Δυτικά
κατής Χίου.Οί μεγαλοϊδεατισμοί για άνάπτυξη στήν Ανατολική Μεσόγειο δέν είχαν
άκόμη διαμορφωθεί. Η Τουρκία έκείνη
τήν έποχή κοίταζεν μόνο πρός τό Αίγαΐο .
Είχαν, βεβαίως, προηγηθείοί πρτες έλληνικές έξορύξεις στόν Πρίνο και ύπήρχαν
έλπίδες για μεγαλύτερα κοιτάσματα στήν ήμερν του 1987, δταν τό Σισμίκ έφερε έν τό 1976 έντός μηνός είχε συνεδριάσει κρηπίδας: που τρείς μέρες και που τριάντα
περιοχή, γεγονός πού έρέθιζε τούς Τούρ
πείνά άποφασίσει. Εκτός άπό τις διαφορές μεταξύ 1974, 1987 καί 2020, ύπάρχουν
και δμοιότητες: Για τήν Αγκυρα οί στόχοι
ήσαν πολύ εύρύτεροι άπό τότε! Οι Τουρκοι
διαχρονικς έπιζητουν έπιρροές και κυρι
αρχία. Τά δποια οίκονομικά όφέλη μπορεί
νά είναι παρεπόμενα . Γιά αυτό, δέν έχει νόημα νά καθίσουμε σήμερα σέ ένα τραπέζι
διαπραγματεύσεων μαζί τους. Θά συζητήσουμε κάποιες γραμμές και κάποιες δριοθετήσεις, άλλά άκόμη καί άν συμφωνήσουμε, τά προβλήματα δέν θά έχουν έπιλυθεί.
Απλος θα έχουμε άνοίξει τήν κερκόπορτα
του Αίγαίου και πλέον και της εύρύτερης
καθ ήμας θάλασσαςΟ,τι και άν κερδίσουν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΤό<Ορούς Pei κάνει σήμερα
έρευνες στό Καστελλόριζο
" Τό<Πρί Ρείe ήταν ένα άπό τά
έρευνητικά της Τουρκίας
Η Τό Χόραήδη μετονομασθέν σέ
κους. Ωστόσο, τά δεδομένα από την κρί - διαφέρουν: ή άποκλιμάκωσις ύπήρξε ρα
ση του 1976 άλλά και τήν κρίση τν τριν γδαία. Εφθασε στίς τρείς ήμέρες μάξιμουμ , ρεκόρπαραβιάσεως τής έλληνικής ύφαλορατό Ορούτς Ρείς έχει καταγράψει χρονικό
- στά πρόθυρα του πολέμου τίς δύο χρες ,
τό Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.Σήμε - Dς πότε άνοχή; Ό τολιτικός κόσμος πρέ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Εύρωβουλευτές τής
ΝΔ καταγγέλλουν
τόν Στόλτενμπεργκ!
Οί προμαχνες μας!
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ χρόνος έχει έντελς διαφορετικάά χα- έκβιαστικά τήν άτζέντα ένός διαλόγου, που σέ βάρακτηριστικά άπό τόν πολιτικό καί μιντιακό χρόνο , θος πολιτικου χρόνου θά καταλήξει σε έναν έπΚινείται θεωρητικά πιό άργά, μονάδα μέτρησής του δυνο συμβιβασμό και στήν άνατροπή του στάτους
είναι οί δεκαετίες και όχι τά δευτερόλεπτα, ορίζεται της περιοχής. Μέ διμερή διαπραγμάτευση; Μέ Χάάπό τήν στρατηγική και το σχέδιο, όχι άπό τήν τα - γm; Αγνωστον. Αλλά πρός τά έκει κατευθυνόμαστε .
κτική καί τόν έντυπωσιασμό, ένω ή συμπύκνωσή του
γίνεται άπότομα, ξαφνικά και άπαξ , μέ ένα μεγάλο Προμαχνα" , άπό τον Φεβρουάριο πού μπήκαμε
γεγονός πού όρίζει τίς δεκαετίες . Έν ό πολιτικός στήν τελική εύθεία, σας ύποοχεθήκαμε κάτι που θά
χρόνος έξαντλείται σέ άποφάσεις βραχύβιας διάρ- τηρήσουμε μέχριτέλους: Θά σας λέμε τήν άλήθεια
κειας μεταβαλλόμενες. Σέ αύτό τό σημετο άκριβς μέ όρους ίστορικού και όχι πολιτικού χρόνου . Αυτό
βρισκόμαστε σήμερα, μετά άπό τριάντα συνεχείς πού θά συμβεί θά έχει μόνιμες και καταλυτικές συήμέρες παραμονής του Ορούς Ρείς στήν έλληνική νέπειες στίς ζωές μας τά έπόμενα χρόνια . Δέν θά
υφαλοκρηπίδα και τήν άπόφαση σταθμό γιά μετα- είναι one way ticket, πού λένε καί οί ξένοι.
τροπή της Άγίας Σοφίας σέ τζαμί Στήν συμπύκνωση. Η στρατηγική ύπομονή του Ερντογάν-άπέφυ- της χρονιάς, μέ όλους τούς πρωταγωνιστές στο
γενά άξιοποιήσει τήν χρεωκοπία μας τό 2010- καί ή άνωτερο δυνατό έπίπεδο-πολιτική ήγεσία, στρατιπλήρης έφαρμογή του σχεδίου του νά μετατρέψει ωτική ήγεσία, διπλωματικό σμα- για νά γνωρίζουτήν Τουρκία σέ θαλάσσια ναυτική δύναμη μέ στόχο με , για νά μήν άδικοϋμε, για να μήν κάνουμε δίκη
τήν άναθερηση των συνθηκν, οδηγεί σε μιά στιγ- προθέσεων και, βεβαίως , γιά νά στηρίζουμε τά έθνιμή, που θά δρίσει τά έπόμενα έκατό χρόνια.
Το Συμβούλιο τής Εύρπης
πιέζει νά άναγνωρισθεί
τουρχική μειονότης
NΑ άναγνφρίσει δλους τους μειονοτικούς συλλόγους τής Θράκης ς
κτουρκικούς ζητεί μετ' έπιτάσεως άπό τόν Άρειο Πάγο τό Συμβού
λιο 'Υπουργν του Συμβουλίου τής
Εύρπης Πρόκειται για μιά μή παρέμβαση στήν Ελληνική Δικαιοσύνη,
(σελ. 3)
Κατεπείγουσα έρτησις
στόν Μπορρέλλ
ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ δηλσεις πού έκανε
δΓΓ του ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκγιά
νά δικαιολογήσει τήν έχθρική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος,
προκάλεσε την άντίδραση τν εύρωβου
λευτν της ΝΔ Μέ κατεπείγουσα έρτηση πρός τόν"Υπατο Εκπρόσωπο τής
ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Άσφαλείας Ζοζέπ Μπορρέλλ, καταγέλλουν τήν προσπάθεια
του Στόλτενμπεργκ νά δικαιολογήσει
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου άπό
τήν Τουρκίων, Πρόκειται γιά πρωτοβουλία του έπίκεφαλής των εύρωβουλευτν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Πρός έπδυνο συμβιβασμό. Εμείς άπό τόν δικό μας
Όμιλουμε όλο αυτό τό διάστημα, άπό την άρχή
Οχι σέ διάλογο ύπό
καθεστς φόβου
του Ανδρέα Σταλίδη*
κά δίκαια. Πλησιάζει ή στιγμή , πού μέ όρους τελεΑντί της λέξης συμπύκνωση θά μπορούσαμε σιγράφου θά κληθούμε ς χρα νά πουμε τό μενά χρησιμοποιήσουμε και μια άλλη λέξη . Θραύ- γάλο όχι καί νά άντισταθούμε βασιζόμενοι στίς
ση. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στό σημετο θραύσης. δικές μας δυνάμεις ή τό μεγάλο <ναί . Τό μεγάλο
Από σήμερα έως και τήν Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αναίν σέ αύτά που σας άποκαλύπτουμε καθημεριγια τήν Τουρκία στίς 24-25 Σεπτεμβρίου, θά
βουν πολλά , Ο Τουρκος Πρόεδρος, μέ τήν άμέρι - άρα τέλος ή ένωσή μας καί τά κοινά σύνορα μέ τήν
στη βοήθεια του ξένου παράγοντος , διαμορφνει
ΟΤΑΝ ένεργοποιείται για μία άντιδικία τό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
ή έπιδιαιτησία ή έστω διαπραγμάτευση μεταξύ δύο χωρν , και το ζήτημα άφορά σέ όριοθέτηση θαλασσίων
ζωνν, τότε ή προσέγγιση αυτή έχει
τρία στάδια. Πρτον, ή χρήση της μέ σης γραμμηής. Δεύτερον, οι σταθμίσεις
αυτης της μέσης γραμμής άνάλογα
μέ διάφορα κριτήρια , που είτε οιδύο
έμπλεκόμενες χρες είτε ούδέτεροι
θέτουν. Καί τρίτον , ή άξιολόγηση καί ο
έλεγχος τν σταθμίσεων αυτν γιά τό
κατά πόσο όδηγουν σέ μία δίκαιη λύση
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
συμ να: στό ότι τό Καστελλόριζο έχει έλάχιστη έπήρεια,
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ζούσε στούς δρόμους του Λονδίνου ς άστεyos, όταν ξαφνικά άνακάλυψε τόν μαγικό κόσμο
τν βιντεοπαιγνιδιν. Από Τότε έχει γίνει πο
Θ λυεκατομμυριούχο , κάνοντος Τήν άγαπημένη Του
δουλειά. Σ ήλικία 18 έτν, δ Ράναν Χάρτ βρέθηκάστεγος, άφού ή οίκογένειά του έκδιχθηκε άπό
τό σπίτι τους στό Κρόνντον. Σήμερα, περισσότε
ρο άπό 20 χρόνια άργότερα, ό Χάρτείναι ένας παγκοσμίου φήμης gamer, μέέκατοντάδες πρωταθλήματα καί πολλά παγκόσμια ρεκόρ Γκίννες Όπως
δήλωσε ίδιος, Τά βιντεοπαιγνίδια τόν βοήθησαν
νάξεπεράσει τίς δυσκολίες Τής ζωής Ήταν τό ακαταφύγιόν του. Ο Χάρτ μπήκε για πρτη φορά σέ
ένα κατάστημα , όπου μπορούσες νά παίξεις βιντεοπαιγνίδια Τό 1989 σέ ήλικία 10 έτν. Ή μητέρα
του του έδωσε μερικά κέρματα γιά νά παίξει . Οί
κανόνες ήταν προφανείς λέει. κΠροχρα καί προσπάθησε νά νικήσεις όσους περισσότερους κακούς
μπορες, χωρίς νά χάσεις ζωήν. Ο Χάρτξτρελάθηκε άμέσως καί άνακάλυψε τό φυσικό του τλέντο.
Μέσα σέ πέντε χρόνια είχε παίξει σέ ένα τουρνουά
καί μέχρι Τήν ήλικία τν 17 έτν είχε κερδίσει τόν
πρτο του έθνικό τίτλο.
Στήριξις τν ναυτιλιακν
έπιχειρήσεων
ΉΕθνική Λυρκή Σκηνή σέ
γαλλικά καυ βρεταννικά ΜΜΕ
ΤΗΝ ένταξη και τν πληγεισν άπό τόν κορωνοίό ναυτιλιακν έπιχειρήσεων στά μέτρα τά όποία λαμβάνουν
τάκράτη τής ΕΕ, ζητεί δπρόεδρος της Ενσεως Ελλήνων Εφοπλιστν Θεοδ. Βενιάμης στήν εισήγησή του
στήν έτήσια έκθεση της ΕEΕ.Όπρόεδρος άναφέρει με .
ταξύ άλλων τά άκόλουθα: Και ή ναυτιλία έπλήγη άπό
τόν κλονισμό της παγκόσμιας οίκονομίας και του έμπορίου λόγω τής πανδημίας , μέ αποτέλεσμα τήν μεγάλη.
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ σημαντικν Μέσων Μαζικής Ενη- Ν
μερσεως προκάλεσαν οί καλοκαιρινές καλλιτεχνικές
δραστηριότητες της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής καί ή έπιστροφή της στήν ένεργό δράση με τά την πανδημία. Σέ συνέχεια
Συνέχεια στήν σελ. 5
Ηδικήσου
φνή στο
ράδιόφωνο!
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μτορείόγκρίζος λύκο> νά γίνει χορτοφάγος
. Πρί τό ένα έκατομμύριο λίρες έκτιμάτα Τό κάστρο Πενκόντ στό Χλαμαρτίν Της νοτίου Οίαλλίας ,
πού δημοπρατείται αυπές Τις ήμέρες Δέν είναι γνοστό ούτε γιά τήν ίστορία του ούτε γιά Τήν ίδιαίτε
ρη άρχιτεκτονική Του. Είναι γνωστπό, διότι έκεί τό
2016 ένας 54χρονος έκατομμυριούχος στραγγάλισε την 25χρονη φίλη του Ο δράστης έκτίει έκτοτε
ποινή καθείρξεως 25 έτν, χωρίς νά είναι γνωστό
άν διατηρεί τήν κυριότητα του κάστρου . Καί μπορεί ή ίστορία τής δολοφονίας νά έπηρεάζει όρνητι
κά τήν άξία του, όμως τό άκίνητο συνοδεύεται και
άπό άδεια έργασιν άποκαταστάσεω , ή όποία
χρονολογείται άπό τόν 16ο αίνα .
Άμδέ Αν έξαιρέσει κανείς
τη έχει γνση του τί σημαί- τήν Γαλλία, τήν Αύστρία καί
ένα μεγάλο μέρος της πολιύπερασπισθεί-παντί τρό - τικής ήγεσίας τής Ίταλίας
πω- τά συμφέροντα τν (όχι, φυσικά, τήν ύβριδική
δα, είσβάλλει στόν ζωτικό έταίρων της καί ά προστα- σημερινή της κυβέρνηση) ,
νομικής Κοινότητος. Πλήρs θαλάσσιο χρο της, ύβρί - τεύσει τά άνατολικά σύνορα ή Εύρπη δείχνει νά έχι
Πάμε, μέ άπλές γραμμέ , νική Τουρκία, χρα ή όποία κή Ένωσις , καθς ή ΕύρELLADFΑ
νά σχηματίσουμε τό πρό - ούδεμία σχέση έχει κα δέν
βλημα που άντιμετωπίζει μπορείνά έχε-μέ τήν Εύρ σήμερα ή χρα μας . Είμαστε μιά χρα , ίδρυτικό μέ - λιτισμό , άπειλεί τήν Ελλάλος τής Ευρωπαϊκής Οίκονα Τουρκίω, Ασφαλς, νά
τη και τόν εύρωπαϊκό ποΣυντονιστείτε στο
άσπασθεί τήν άποψη έκεί
νου του ψοφοδεούς καί κολμέλος, άπό τό 2001 και μ - ζε Έλληνες και Κυπρίους μέ της Ελλάδοos, καθς αυτά
άπαράδετες φράσεις . Τί α
καί κάμποσο καιρό , ή γιτο- Επρεπε νά κάνει ή Ευρωπα - λα- σύνορα τής Εύρτης
νέο πρόγραμμα!
λος τής Εύρωζνης . Έδ
άποτελούν- χωρίs άμφιβοΣυνέχεια στήν σελ. 4
8-9-2020