Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράάφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
332 NΕΟΤ ΦΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΧΟΝΤΑΙΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΗ
,ους 352 φι τητές εισύγονται οτο
Τμήμα Λογιστικής Πρe
τν onοuδαστν nου a κι ουν καo, ο αριθμός σε σχίση με
μία Εμnορικού Ναυ
αναμένονται φέτος να
έρθουν στην Πρεβεζα no .
στην Ακοδημία Εμορ .
γα να φοιτήσουν στο
Τμήμα Λογιστικής φopiες οι 265 νέοι φο .
ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΗ
8εκάθαρο μήνμα του Πρωθυπουργού στην Τουρεία
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΙΩΡΑΙΑ!
|Έταματούν οι προκθήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις
"Μοφoρμή τη Νουμαία του Ακτίου 2/9/51n 1
Μια ομορφιa της φοσης εκεί , στου Ιoνίου τmν άκρη
στην αυρα της τη δροσερή , τις θάλαοος τη χάρn !
Oλα εκεί 6na εκεί σ' αυτό το nεργan
Αμση ήταν η αάντηση της
Ελλάδες στις δηλσεις Τουβούpούοε την χρα μος ότι δεν θAει διάλογο με την Τουρκία
& thipn επιχειρηισιακή
ετοιμότητα .
Θετικό
Αl. Η ακτινοβο - εξαιρετικά ευα ίαθηλία δρα επί των μα . τοι στην ακτινοβο
Ως γνωστόν, οι
βιολογικές επ
πτσεις των ακτι . κρομορίων ,
νοβολιν είναι Προκαλντας διάβλαβερές για τον oποση των ολυπε, διo a μπορeί να θαάνθρωπο. Παρ'ό - nτιδικν αλυσίδων νατσει το κύτταρο
λα αυτά οι ακτινο - των πρωτενικων όταν κατευθυνθεί
βολίες χρησιμο - μακρομορίων και
noιούντα για την διοχωριοντας ην θανάτωση του κυτκαταπολέμηση 1στόνη anό τα νου.
διαφόρων
το γεγονός
ότι το Πα .
νεπιστη.
.χ. ένα σωματ .
μιακό Νo
σοκομείο
Ιωαννίνων,
στον Πυρήνα , εν η
ταροπλάσματος a nαιτef 32 .000 ουμαΝοσοκομείο αναφοράς για τον Κορωνοίό σε όλη την Ήπειρο , πpoτοιμάζετα εντατικά για την αντιμε .
μορ . κλείνικά οξέα στα
καρκίνου . νουκλεοπρωτείνικά
τση του 2ου κύματος της Πων.
αυτό;
των κυτάρων είναι wτα στη σε
δημίας .
pχα στη σελ