Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolhξ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου l www.anato lh.com
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
18:393
Σελίδες4, και 10
Φιλικά Παιχνίδια προετοιμασίας
Ντοκιμαντεργια τη Μαντάμ Ορτάνs
για πις ομάδες μας των εθνικον κατηγοριν
Το ΣΧΟΟΑΠ διαφοροποιεί
την κατάσταση στο Ν. Λασιθίου
28-30 Μαϊου
η Αγροτική ΕκθεσηΤ
στην Ιεράπετρα
Σελίδα 9
Οηpοβληματσμός για την κατόργηση των Παρεχκλίσεων σπη δύμηση
- Μεγάλη πυρκαγιά
στον Ξερόκαμπο
Σητείας
για την εξέλιξη , αλλά και Υπουργό Κωστή Χατζη - δικτύου
να περιμένει λίγο πιο συ - δάκη, καθς και το κοινό.
γκεκριμένη πρακτική α- υπόμημα που υπόγρα - βίαιη αλλαγή επιχειρείΡεπορτάζ
Μια τέτοια απότομη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Το ΣΧΟΟΑΠ επαρκεί νταποκριση του υποup - ψαν τα δύο Τμήματα του ται , εν η Πολιτεία δεν
για να αντμετωπιστεί δι αφορετικά το Λασίθι σε
ότι αφορά το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο . Αύτό
προκύπτει από την τη.
λεδιάσκεψη που είχαν ο
Πρόεδρος του Τμήματος
Ανατολικής Κρήτης του
Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας Μιχάλης Χω .
ραφάς και ο Δημήτρης
Οικονόμου Υφυπουργός
Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος
Ηταν πολύ θετικός υπάρξει χρόνος προσαρ - πευθύνεται στο γραφείο
γενικά, αλλά εκείνο που μογής για την εφαρμογή του Πρωθυπουργο .
έχει σημασία είναι πως του νέου νομοσχεδίου .
ξεκαθάρισε Πως ο υπο . Εναι δε σημαντικό πως ο σχετικές
κείμενος χωροταξικός
σχεδιασμός διαφοροποιεί κατανοεί την ανάγκη να
ην, κατασταση για την υπάρξουν αλλαγές στο τάργηση της διάσπαφ - μηση. Αυτος θεωρουμε
έχει ακόμα εκπληρσει
βασικές προϋποθέσεις
της οργάνωσης του εξωαστικού χρου όπως η
σύνταξη δασικν χαρτ
η ολοκλήρωση του κτη
ματολογίου, η χάραξη ζνης παραλίας και κυρίως
προσφορά οικονομικής
πολεοδομημένης γης, δ
δομένου ότι οι επεκτά .
σεις των σχεδίων Πόλης
αργούν βασανιστικά να
ολοκληρωθον.
Παράλληλα σε πολύ
μεγάλο αριθμό Δήμων .
χει εκπονηθεί ΣΧΟΟΑΠ ή
rΠE επιφέροντας σοβα Σελίδα 1
Εντυπωσιακό θέαμα .
στα αφρισμένα
κύματα
γού στο αίτημα για να ΤΕΕ στην Κρήτη και α Σελίδα 12
Οπως τονίζεται στις
επιστολές ,
κ οικονόμου φάνηκε να μέσα από το νέο νουο . ρότατους , περιορισμούς
σχέδιο επέρχεται η κα - στην εκτός σχεδίου δ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ " ΦΛΕΜΑ " ατόργησητων παροκ νiονομοσχύδιο για κάτης δόμησης όπου εκά
ότι είναι ο επιστημονικός
κλίσεων , εξήγησε ο .
Χωραφάς
Προφανς και μοιάζει
λογικό να ισχύει μια τέ - και μπορουν να υnaρξουν οκτησιν και είναι ελάχιτοια προσέγγιση η οποία
βέβαια δεν αποτυπνε.
ται στο νομοσχέδιο . Ό.
μως , με δεδομένο πως
το Υπουργείο Παρουσί . Παρασκευής ο κ . Χωρα.
ασε ήδη τις προθέσεις φάς είχε συνάντηση με
του για τα τοπικά πολε - τον Περιφερειάρχη Κρή .
οδομικά σχέδια και την της Στ . Αρναουτάκη και
ανάγκη να αλλάξουν σε το Δήμαρχο Ηρακλείου
όλη τη χρα, προβλημα - Βασίλη Λαμπρινό. Και ο
τίζει . Διότι με σαφήνεια δύο στήριξαν τα αιτή έχει ξεκαθαρίσει πως κι
εκεί Πou υπάρχουν ΣΧο - μελητηρίου , με τον Περ ΟΑΠ (μόλις στο 10% της φερειάρχη να κάνει δη
χρας ) θα αλλάξουν . Αλ - λσεις για παράταση της
λωστε τα συγκεκριμένα διαβούλευσης για μεγα Σχέδια προβλέπουν ανα - λύτερο χρονικό διάστημα .
θερηση στην πενταετία , Ο κ. Χωραφάς Παρέδωσε
noυ έχει Περάσει και για στον Δήμαρχο και τον
τα τοπικά ΣΧΟΟΑΠ του Περιφερειάρχη σχετικό
Λασιθίου .
Εναι λογικό λοιπόν ο σταλεί στο αρμόδιο Yκ Χωραφάς να είναι - noυργείο Περιβάλλοντος
κανοποιημένος καταρχήν και Ενέργειας και Τον
Ποιa ητήματα που δεν στην Κρήτη nou uπόρ τρόπος επίτευξης του ε έχουν διατυπωθεί σωστά χει κατακερματισμός ιδι . πθυμητού περιορισμού
Βιολογικής Καλλιέργειας
Σας ενημερνουμε ότι και φέτος
δεχόμαστε παραγγελίες
για καθαρισμένα φραγκόσυκα
έτοιμα προς βρση
του περιβαλλοντικού a .
Ποτυπματος όχλησης
του τοπίου , που πιστεύ
παρανοήσεις.
ριπτσεις ΥηΣτην Περιφέρεια
Κρήτης
Νωρίτερα , το πρωί της
στες οι
πέδων με πρόσωπο μεγαλύτερο των 45μ επ του ουμε ότι θέλετε να επ αναγνωρισμένου οδικού
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδ
| Για να απαλλαγείτε
από ανεπιθύμητους
επισκέπτες..
ματα του Τεχνικού Επί
- ΑΠΟΛΥΜΑΝΙΕΙΣ
- ΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΕΗE ΠΤΗΝΩΝ
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHIΗ ΟΙΜΟΝ
ΠΡΟΙΟΝΤ ΔΗΜΟΙΑΙ YΓΕΙΑ
. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ
Μπορείτε επίσης να τα πάρετε ακαθάριστα
αλλά με οφσιρεμένα τα σγκάθιο.
Παραδίδονται στο χρο μας σε εργάσιμες ρες
Τηλ. 2841022.864
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΗ ΗΣΗ ΨΥΛΛΩΝ
- ΑΠΟΘΗΗ ΦΙΔΙΩΝ
-ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΝ
υπόμνημα nou έχει ήδη
Δίνουμε λύση
στο πρόβλημά σας!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα