Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(19741997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ @
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
7 Σεπτεμβρίου 2020
Προεόρτια της γεννήσεως της Θεοτόκου .
Σζοντος μάρτυρος.
Σελήνη 20ήμερων !Ανατολή ήλίου 7.00-Δύσις 745
ΑΙΚΗ Καλοκαιρία μέ βορείους ίσχυρούς άνέμους (έως 34β).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόσκαιρες νεφσεις Ανεμοιμεταβλητοί μέτριοι (έως 32β).
Αριθμ. φύλ 41750
Ετος 14ον
Τιμή 1,50ε
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:ΚΡΙΣΙΜΟΝΟΜΙΚΟΘΕΜΑ ΗΤΗΡΗΣΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΤΑΞΕΩΣ
ΌΑρειος Πάγος κρίνει άν θά όνομάζονται
<τουρκικοίν οι σύλλογοι στήν Θράκη
νει άν θά ονομ
Κρίσιμη συνεδοίασις σέ δύομήνες-Μτά τις Πρέστες καί τήν <μακεδονκή μειονότητν τρα και κτουρΜκή>;
ΕΝΑ άκόμη κάγκάθι πού άφορά στις
έλληνοτουρκικές σχέσεις στό μέτρο πο
Άγκυρα τό άνάγει άπαραδέκτως σέ διμερές
θέμα, συνιστα ή διελουστίνδα πού έχει άνακύψει μέ την έμμονή σωματείων της μουσουλμανικής μειονότητος τής Θράκης να
αυτοαποκαλούνται κτουρκικν. Μέ άπτε
ροστόχο νά έπικρατήσει ή έντύπωσις , και
μάλιστα μέ τήν βούλα της έλληνικής δι
καιοσύνης , δτι στήν Θράκη ζεϊμειονότη
τα κέθνική τουρκικήν . Άν αυτό συμβεί, τό
έπόμενο βήμα θά είναι ή έγερσις ζητήμα τος αυτοδιαθέσεως και αυτονομίας . "Ήδη
αυτές τίς ήμέρες, άκραίοι τής μειονότητος Συνεδρίασις τής όλομελείας του Αρίου
άναρτουν στίς σελίδες τους στό Facebook Πάγου
την πράσινη σημαία τού βραχύβιου αύτόνομου κρατιδίου της Δυτικής Θράκης, που
ίδρύθηκε τόν Σεπτέμβριο του 1913 στήν
δρεινή Οργάνη τής Ροδότης. Πρός έπίρρωσιν!Ήδη, έπίσης, δύπουργός ΒΕωτε
ρικν τής Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου έγκαλεί άνοικτά τήν Ελλάδα γιά την
μή κάναγνριση τουρκικν σωματείων,
παρά τήν άντίθετη άπόφαση του Εύρωπαϊκου Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων . Η μακροχρόνια έκκρεμότης που
πράγματι ύπάρχει για τήν άναγνριση ή
μή αυτν τν σωματείων , έπειτα άπό την
άρνηση της έλληνικής δικαιοσύνης νά τά
άναγνωρίσει ς τουρκικ, πρόκειται νά
έπανέλθει στήν άτζέντα διότι:
Ησημαία τής βραχυβίου Δυτικής Θράκης, την όποία
θυμήθηκαν οί Τούρκοι
N ΗΠρόεδρος του
Αρείου Πάγου Αγγελική
Άλειφεροπούλου
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σαράντα μίλια άπό
τό Καστελλόριζο
Ο τελευταίος μπολσεβίκος
"Εργα Πολιτισμού
στήν μετα-λιγνιτική
Δυτική Μακεδονία
πη τής κοινωνικής οίκονομίας της άγορας και του
συστήματος, όΤσόμσκιν όπως μου άρέσει νά τόν κράτους πρόνοιας Μεγαλσαμε στηρίζοντας μέ
Ο ΘΥΜΟΣΟΦΟΣ γέρων , Νέστωρ του πολιτικού μας
Παίζουν μέ τα νευοα μας,
μέ άρματα καί μετανάστες
άποκαλω, ήταν βυθισμένος στήν πολυθρόνα του
πάθος τίς συμμαχίες μας στό ΝΑΤΟ, Παρά τά κου|
καί διάβαζε έφημερίδα . Άκριβέστερα ήταν κρυμ - σούρια του , καίμέ το εύρωπαϊκό όνειρο της ένωσης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πού έφεραν το
ΚΟρούτς Ρεtφ νά εύρίσκεται σέ άπόστα ση λίγων δεκάδων (περίπου 40 ) μιλίων
άπό τό Καστελλόριζο, ύπήρξαν χθές τό
βράδυ άπό τό Υπουργείο Εθνικής Αμύτων έθνν, πού μας έμφύσησε ό Κωνσταντνος ΚαΌταν τίς έκλεισε και άποκαλύφθηκε τό πρόσωπό ραμανλής. Αν φθάσαμε έως έδω μετά άπό διακότου , είδα συννεφιά στό βλέμμα του . Χαμηλό βαρο- σια χρόνια έλευθερίας , σέ αύτό τό φείλουμε άλλωμετρικό. Συνήθως ρωτα σκωπτικά Τίνέα μας φέρ- στε Έχουμε 2020 καίή ένταξή μας στήν ΕΟκέγινε
νεις, νεαρέν, συνήθως του άπαντω -Νεαρ ; Μεγα - τό 1980 Σπρωξιά σαράντα έτων μας έδωσε ό Μακεμένος πίσω άπό τίς σελίδες της έφημερίδας μας!
Η θέσις του τουρκικού έρευνητιδν. . Σταμάτησα για λίγο . Γιά συνέχισε μέ παρόλνουμε, κύριε Πρόεδρε! και μετά άρχίζουμε τό
κού φαινόταν στήν ίστοσελίδα Μarine
Traffic νά κινείται βορειοανατολικς .
Όλα, όμως, συγκλίνουν πρός την έκτί μηση ότι ό Ερντογάν έπιδικει νά έξω θήσει στά άκρα την Ελλάδα, μέ διάφο ρες μεθοδεύσεις πού άποβλέπουν στήν
πρόκληση έπεισοδίου είτε στό Αίγαϊο |
είτε στόν Εβρο . Ταυτοχρόνως, θέλει νά
κολύμπι στά βαθιά της έπικαιρότητας . Καμιά φορά τρυνε, Νομίζω, έπίσης, ότι οι έπιλογές αυτές όρι(σελ. 7)
σαν καί τήν παράταξή μας, ή όποία έπέζησε μετά τό
1922, ότανό Βενιζέλος προσπάθησε νά της φορτσει τήν μικρασιατική καταστροφή, περιπέτεια
Αυτή τή φορά δέν είχε κέφιούτε γιά τό ένα ούτε για στήν όποία έβαλε ό ίδιος τόν τόπο , παροτρυνόμενος άπό τίς μεγάλες δυνάμεις τής έποχής . Ή πανεαρέ, ποιοί είναι οί βασικοί πυλνες της ίδεολογί - ράταξή μας άπό το 1958 όρίστηκε άπό τήν αύτονοας τής παράταξής μας; Ποιά ή άντίληψή μας γιά τόν μία της άπό τούς συμμάχους καί άπό τήν άνεξαρκόσμο , τήν Ελλάδα , τούς οίκείους μας; ρτησε . τησία της έναντι της έκάστοτε διαπλοκής . ΜέσκοΔέν καταλάβαινα που τό πήγαινε άλλά άποφάσισα τεινά διαλείμματα βεβαίως, άλλά πάντως πατντας
νά <παίξω>. Καί άρχισα . Υπουργέμου, για τόν κό- σταθερά στίς γραμμές πούχάραξαν ό Γούναρης το
σμο τάξέρετε! Εμείς μεγαλσαμε άγαπωντας τήν 1922 ό Τσαλδάρης μέ τόΛαϊκό Κόμμα το 1949 καί
και της ίστορίας , της όποίας ο Νέστωρ μας άποτελειζωντανό θρύλο .
Ένέργεια καί όδεύσεις
τν άγωγν
τό άλλο!"Ηθελε ίδεολογική συζήτηση . Δένμοϋ λές
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τόστοίχημα της γεωστρατηγικής
καί τν προϋποθέσεων
άνάπτυξης τν λαν μας
Δύση, πού άλλωστε γεννήθηκε στήν πατρίδα μας
ό Κωνσταντίνος Καραμανλής τό 1958 καί τό 1974.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
του Θεοδ. Θεοδρου*
καί τίς άξίες της. Μεγαλσαμε άγαπντας τήν Άμε- Σκέφτομα, μάλιστα, καμμία φορά ότι ή έλληνική Δερική της άτομικής έπιβράβευσης καί της άξιοκρατί - ξιά είναι ίδιόρρυθμος. Έν θά έπρεπε νά υποτάσσεται στό κεφάλαιο καί στούς κατά καιρούς πάτρωνές
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ τούς χάρτες όδεύσης
ένέργειας πρός τήν Εύρπη, άλλά
και αυτούς που καταγράφουν άγωγούς ύπό κατασκευή ή καί μελλοντικά
προγραμματιζόμενους, βλέπουμε ένα
δαιδαλωδες δίκτυο νά άγκαλιάζει τήν
Εύρπη καί νά είσέρχεται σέ αύτή,
μεταφέροντας ζωογόνο ένέργεια γιά
τήν οίκονομία , τήν άνάπτυξη καί τη
βιοτική μας άναβάθμιση. Σέ αύτό τό
Συνέχεια στήν σελ 3
ας, άνεξαρτήτως φυλής, χρματος, θρησκείας, και
πολεμντας τά Σοβιέτ του ίσοπεδωτισμού καί τής Της, οι ήγεσίες της , μέχρι και οι πλέον πρόσφατες,
Συνέχεια στήν σελ. 3
ίσότητας στήν φτχεια Μεγαλσαμε στήν ΕύρΚαίξαφνικά σέ μία κεντρική λεωφόρο του Τέλ
Αβίβ, άρχισε να βρέχει .. νδική κάνναβη! Την ίδια
στιγμή , ή άναγγελία ότι τό Πράσινο Drone>
στέλνει δωρεάν κάνναβη άπό τους ούρανούς μεαδιδόταν άπό μία όμάδα υπέρ τής νομιμοποιήσεως
τούχασίς στό Ίoρaήλ. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στό
όδόστρωμα, προκειμένου νά μαζέψει ένα ή και περισσότερα άπό τά σακουλάκια μέ τήν ίνδική κάνναβη, άγνοντας τά διερχόμενα αύτοκίνητα Η ίoραηλινή άστυνομία συνέλαβε δύο άτομα που φαίνεται
πς ένορχήστρωσαν τήν ένέργεια αύτή καί χειρίσθηκαν τό Drone πού μοίρασε τά σακουλάκια Οί
άστυνομικοί, έπίσης , σημείωσαν πως κατάφεραν νά
συλλέξουν τά περισσότερα άπό τά σακουλάκια μέ
τό ναρκωτικό που έπεσαν στό έδαφος.
Ανεπαρκή τά μέτρα ,
λέγει τό 52,5% τν πολιτν |
Αναρτνται τά έχκαθαριστικά
του ΕΝΦΙΑ
ΟΙ ΣΥΝΕΕΙΕΣ της παρατεταμένης ύγειονομικής
κρίσεως άλλά και της αύξανομένης έντάσεως στά
έλληνοτουρκικά άρχίζει νά άποτυπνεται και στίς δημοσκοπήσεις, μέ τούς πολίτες νά κτυπούν τά πρωτα καμπανάκια στήν Κυβέρνηση. Γιά πρτη φορά, ή πλει
οψηφία των τολιτν θεωρεί άνεπαρκή τά οίκονομικά μέτρα πού έλαβε τό κυβερνητικό έπιτελείο γιά
τήν άντιμετπιση των έπιπτσεων της πανδημίας.
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ Παρασκευή 1l Σεπτεμβρίου θά
άναρτηθούν τά έκκαθαριστικά πληρωμής του ΕΝΦΙΑ
για 7 έκατομμύρια ίδιοκτήτες. Όσοι δέν είχαν καμμία
άλλαγή στήν περιουσιακή τους κατάσταση, θά διαπιστσουν ότι θά πληρσουν άκριβς τόν ίδιο ΕΝΦΙΑ μέ
αυτόν πού πλήρωσαν τό 2019Όσοι άπέκτησαν ή που "
λησανάκίνητο έντός του 2019, θά δουν τό νέο ποσό του
φόρου πού θά κληθούν νά πληρσουν.
Η δικήσου
φωνή στο
ράδιόφωνο!
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
. Ποιός θά φανταζόταν πς ή έμμονή του Κίμ
Γιόγκ Ούν μέ τήν άσφάλεια φθάνει στό σημείο νά
έχει Τήν προσωπική του τουαλέττα Τήν όποία
παίρνει μαζί του, όπου καί άν ταξιδεύει! Ο Κίμ
δέν έμπιστεύεται καμμία άλλη Τουαλέττα και , μάλιστα παίρνει άρκετές μαζί του στά ταξίδια του
περιλαμβανομένων καί έκείνων πού κάνει μέ την
θωρακισμένη Mercedes του και τά είδικά όχήματα που διαθέτει γιά τις μετακινήσεις του σέ όρεινά
έδάφη ή χιονισμένες περιοχές , Ο λόγος δέν είναι
δτ ό Κίμ φοβάται γιά τήν καθαριότητα στις δη.
μόσιες τουαλέττες , άλλά γιά νά διασφαλίσει ότι
δέν θά πέσουν σέ λάθος χέρια οί σωματικές του
Εκκρίσεις. Μάλιστα, οί σωματοφύλακές του πάντοτε τις άπομακρύνουν μετά άπό κάθε χρήση ,
καθς κπεριέχουν πληροφορίες γιά τήν κατάσταση τής ύγείας τουν . Τά περιττματα περιέχουν
πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν κατάσταση ύγείaς κάθε άτόμου, άρχης γενομένης άπό τό DNΑ,
όρα στήν περίπτωση Του ήγέτη της Βορείου Κορέας είναι ζήτημα έθνικής άσφαλείας.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Καραμανλής Χατζιδάκις, Γκάτσος, χρυσή έτοχή .
Συζητούσαμε χθές στό μένης παραστάσεως πρωτραπέζι γιά τόν Μάνο Χα- τοακούστηκαν στήν έκπο - φαγητό μας, νά άκούσουτζιδάκι , καθς άκούγαμε μπή Τό θέατρο στό μικρό τόν δίσκο άπό τήν παρά- φωνο, Τήν όποία παρουσίσταση Απόψε αύτοσχεδι- αζε στό κρατικό ραδιόφωνο
άζουμε, Τού Πιραντέλο. Τ τε, ξέρετε, τά τραγούδια κα
θιερνονταν μέσα άπό τα νiες ή θεατρικά έργα . Τά γένεια, καθισμένοι στό κυ
τραγούδια τής συγκεκρι - ριακάτικο τραπέζι , περιμέ
μέ την ξαιρετική ήθοποιό
καί τραγουδίστρια Ζωή Φυ
με τήν έκπομπή, ή όποία τούση . Τραγούδια σε στιάποτελούσε τόν καλύτερο χους του Μάνου Χατζίδάκι
και όχι του Νίκου Γκάτσου ,
όπως διάβασα κάπου .
ναμε, άπολαμβάνοντας το
ELLRDR
κάθε μεσημέρι Κυριακής δ.
- Αχιλλέος Μαμάκης .
Θυμάμαι δτι όλη ή οίκοτρόπο προβολής τν θεατρικν δρωμένων , που δέν
ήταν-καί τότε- λίγα . .
Συντονιστείτε στο
Έκα πρωτοακούσαμε τό
Φέρτε μου ένα μαντολίνο
και Ο τοχυδρόμος πέθανε,
Καί άνέτρεξα στό βιβλίο
τής Άγαθής Δημητρούκα ,
Τής συντρόφου του άξεπ D Συνόχεια στήν σελ 4
νέο Πρόγραμμα!
7.9-2020
9771108701120.