Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Σεπτεμβρίου
Κουμερινή οικονομική εδική εgημερίδα Διακηρύξων Δημοηρσιν)
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.; 7157
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πόθεν Έσχεs 2020:
Ξεκινούν οι δηλσειs,
μέχρι Πότε η Προθεσμία
για υπόχρεουs
Χριστουγέννων
-Πόσα
θα Πάρουν
οι εργαζόμενοι
σε αναστολή
Πόθεν Εσχες 2020: Η
περιουσιακή
σταση των υπόχρεων κτρονικής υποβολής
σε δήλωση Λόθεν
Έσχες κατά την 31-12 2019,
δημοσίου.
Στην εφαρμογή ηλε.
κατά.
www.pothen.gr , οι υπό.
χρεοι θα πρέπει να επ υποβάλλεται λέγουν με προσοχή το
Τι θα περιλαμβάνει η εντός αποκλειστικής έτος αλλά και το είδος
σχετική διάταξη του προθεσμίας τριν (3)
Υπουργείου Εργασίας
Το δρο ΧριστουΥέννων θα καταβληθεί ολόκληρο με φορολογίας εισοδήμααναλογία κράτουςσυνέχεια στην 11
(αρχική. ετήσια ) της
Λιγότερη rραφειοκρατία - Αποτελεσματικός Ελεγχος
μηνν μετά τη λήξη δήλωσης που θέλουν
της προθεσμίας υποβόλής της δήλωσης η εκ παραδρομής επ να υποβάλλουν καθς
αεθεριν,
λανθάσμένου
έτους , πχ. ΔΠΚ 2019
αντί ΔΠΚ 2020 ή η επλογή Αρχικής αντί Ετή
σιας Δήλωσης , δεν
εκπληρνει τη σχετική ημερν από την από .
τους υποχρέωση.
Διευκρινήσεις:
Την ένδειξη Αρχική
Δήλωση 2020 , επιλέγουν οι υπόχρεοι που
για πρτη φορά απο| τος
Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς , ή
ελλιπούς δήλωσης από
ους . Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα
εντός ενενήντα ( 99)
υποβολής της Αρχικής
Δήλωσης.
Την ένδειξη Ετήσια
Δήλωση 2020 , επλέ
κτηση της ιδιότητας γουν οι υπόχρεοι που
αυτής και περιλαμβά. εντός του ελεγχόμε
νου έτους (δήλωση
ΕΝΦΙΑ: Πότε τον υπόχρεο, απoτελεί
ποινικό αδίκημα σύμ φωνα με τις διατάξεις
ανεβαίνουν
τα εκκαθαρι- του άρθρου 6 του
στικά
στο taxisnet
νει τα περιουσιακά
στοιχεία του υπόχρεου
v.3213/03 όπως ισχύει ,
εν θεμελινεται και
η διάπραξη, πειθαρχικού παραπτματος για κτούν την ιδιότητα που
τους υπαλλήλους του
φορολογικού
κατά την ημερομηνία έτους 2019) απέκτηαπόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι
κατά την ημερομηνία
σαν, κατείχαν ή απλε σαν ιδιότητα και στην
τους καθιστά υπόχρεσυνέχεια στην 10
Σύνταξη με
αναγνριση :
πλασματικν
- Ποιουs δημοσίουs
B 7ετο υπαλλήλοus συμφέρει
Έως τις 15 Σεπτεμ .
βρίου αναμένεται να
αναρτηθούν από την
ΑΑΔΕ τα εκκαθαρι .
στικά σημειματα του
ΕΝΦΙΑ, με την πρτη
δόση να πληρνεται
στα τέλη
βρίου.
Σεπτεμμύρια ιδιοκτήτες ακι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9