Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 5- Κυριακή 6
Σεπτεμβρίου 2020
Ζαχαρίου του προφήτου
πατρός Ιωάννου του Προδρόμου
Σελήνη 18 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 659-Δύσις 7.48,
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιοία. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 7 μπωφόρ (22-32β)
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μπωφόρ (20-28β)
Αριθμ. φύλ .41749
Έτος 144ον
Τιμή 1,5ε
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣΠΑΡΗΤΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΙΑ
17.000 προσλήψεις γιά τήν Αμυνα
1ς για τη
είς βάθος πενταετίας
Μέ 12 νέα πλοία καίμέ 18 μαχητικά ένιοχύονται οί Ένοπλες Δυνάμεις-άνακοιννει ό Μητοοτάκης στήν ΔΕΘ
ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τό δποίο βρί - τσοτάκης πρόκειται να έξαγγείλει άπό
σκεται στό Κέντρο τν Αθηνν , έντυ- την Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης
πωσιάσθηκαν προχθές όταν είδαν νά
κυκλοφορεί στούς διαδρόμους τής
ύπηρεσίας τους μια γνριμη <φι- κές δαπάνες τής χρας και για τόν λόγούρα: δ Άρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλρος. Ο έπίκεφαλής τν
Ενόπλων Δυνάμεν μαςοι όποίες μας
κάνουν αύτόν τόν καιρό ύπερήφανους
για την σθεναρή άντίσταση πού προβάλλουν άπέναντι στήν Τουρκία στό
Αίγαίο- ήταν έκει για σοβαρό λόγο :
έπρόκειτο να συσκεφθεί μέ τόν άναπληρωτή ,Ύπουργό Οικονομικν Θε
όδωρο Σκυλακάκη για τούς . άριθμούς.
ως, ό μέσος όρος ήλικίας τν μονίμων έδόθη έπί άρχηγίας Εύάγγελου Αποάξιωματικν που ύπηρετούν σήμερα στολάκη ήταν ή κατάργησις της έκπαι
σέ αυτές ηύξήθη σέ 40-45 έτν (διακρί δεύσεως , ή άμεσος άποστολή τν
νεται διά γυμνού όφθαλμού στίς στρα τιωτικές παρελάσεις) , ένω οί διαθεσι- μονή τους έκει για έννέα μήνες μέχρι
μότητες του Στρατού-είδικς στήν με- τής απολύσεως τους.Ετσι ηύξήθησαν
θόριο-έμειθησαν δραματικά .
Τό έτος 2009 ή τότε κυβέρνησις μέ
ΑΓΕΕΘΑ τόν στρατηγό Γράψα παρε Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη
στρατευμένων στά σύνορα και ή παραένα έκτακτο έξοπλιστικό πρόγραμμα
πού θά καλύπτει τις αύξημένες άμυντικάπως οί διαθεσιμότητες Ο άρχηγός
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλρος γνω .
γο αυτό έδωσε έντολή στόν Υπουργό
του νά συζητήσει μέ τόν Αρχηγό ΓΕ.
ΕΘΑ όλες τις λεπτομέρειες . Η συνάντησις κατέληξε σέ ένα έντυπωσιακό
άποτέλεσμα. Οί 'ΕλληνικέςΕνοπλες
Δυνάμεις θα ένισχυθούν μετά άπό χρόνια τόσο σέ έξοπλισμούς, άλλά τό βα
σικτερο σέ έμψυχο δυναμικό . Μετά
τάκαταστροφικά χρόνια τν μνημονίωντό προσωπικό τους έμειθη ραγδαί
ΑΓΕΕΘΑ τόν στρατηγό Γράνα παρέ - ριξει άριστα ότι ανή διαθεσιμότης του
δωσε διαθεσιμότητα τής τάξεως του
75% σέ αυτήν πού τήν διεδέχθη. Με τά τά μνημόνια και τίς αύστηρές άπαγορεύσεις προσλήψεων -μέτρο άπό
τό όποίο δυστυχς δέν έξηρέθησαν οί t με τον Θεόδωρο Σκυλακάκη έξησφάΕνοπλες Δυνάμεις-τό ποσοστό αύτό
έπεσε κατακόρυφα . Καί ή λύσις πού
εύρίσκετο στά έπίπεδα του 2010 θά
είχε άκόμη περισσότερες δυνατότητες
στόν έπιτελικό σχεδιασμό πού κάνει
στό Αίγαίο "Έτσι στήν συνάντησή του
λισε τήν πίστωση για 17000 προσλήΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Βεβήλωσαν
τόν Καραϊσκάκη!
Ό διάλογος Καραμανλή-Μπούς τό 1991