Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
4Σεπτεμβοίου 2020
Βαβύλα ίερομ. Μωυσέως προφήτου.
Σελήνη 17ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.58-Δύσις 750
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 5 μπωφόρ . (22.33β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μπωφόρ . (19-29β.)
Αριθμ. φύλ .41748
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΜΕΤΟ ΟΡΙΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΘΕΛΕΙΝΑΜΑΣ ΣΥΡΕΙΤΟΝΑΤΟ-ΑΠΟΡΡΙΤΤΕΙΗ ΑΘΗΝΑ
Έκβιασμός για τό Καστελλόριζο:
τό Καστελλόοιζο:
Ναυτικός άποκλεισμός ή μειωμένη έπήρεια
ΉΤουρκία τό άναδεικνύει ς είδικό κεφάλαιο διαπραγματεύσεως για νάμήνάνακηρύξουμε ΑΟΖμέ Κύπρο
ΝΑ ΕΠΒΑΛΛΕΙ τόν έκβιασμό της ματν , διεψεύσθη άμέσως μέ οργή
Τουρκίας ή δποία άπαιτεί τήν έναρ- άπό τήν Αθήνα .
ξη ad hoc διαλόγου γιά τό Καστελ
λόριζο χωρίς νά έχουν άποχωρήσει Πεντάγωνο τις τελευταϊες ρες με
προηγουμένως άπό τήν Άνατολική
Μεσόγειο τά τουρκικά πολεμικά χειρεί ό Πρόεδρος τής Τουρκίας Τακαι έρευνητικά πλοϊα, Ορούτς Ρέις, γίπ Ερντογάν στήν θαλάσσια περιοέπεχείρησε χθές μονομερς ό Γε - χή πέριξ τοϋ Καστελλορίζου συνεχίνικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ Γένς ζεται! Η μετακίνησις του πεδίου της
Στόλτενμπεργκ μετά άπό την έπι -άντιπαραθέσεως άπό τό άπτατο σηκοινωνία Μέρκελ-Ερντογάν καί
Τράμπ -Ερντογάν . (Ό σουλτάνος στό σημείο πού συναντάται μέ την
άπαίτησε νά άποχωρήσουμε πρτοι
έμείς, όπως άπεκάλυψε ή 'Εστία τό
Σάββατο! ) 0 ίσχυρισμός του , πς
άρχίζει διάλογος σέ έπίπεδο διπλω- θερμό έπεισόδιο όπως έκτιμαται άπό
τήν Κυβέρνηση, άλλά την έγερση άπελευθερσεως του άναδεικνύεται
ένός έκβιαστικού διλήμματος άπό τήν άπό την Άγκυρα ός ένα νέο, είδικό ,
Τουρκία : ή ή Ελλάς θά ύποχωρήσει ξεχωριστόκεφάλαιο-πιλότος στην
( και θά τό δηλσει έπισήμως ) άπό τήν ύπό διαμόρφωσιν άτζέντα του έλληπαγία άποψη, δτι τό Καστελλόριζο νοτουρκικού διαλόγου . Και τό αίτηέχει πλήρη έπήρεια καί άρα διαθέτει
ύφαλοκρηπίδα και πλήρη ΑΟΖ,ή οί γκεκριμένο: άποστρατιωτικοποίησις
τουρκικές δυνάμεις θά έπιχειρήσουν και άναγνρισις μειωμένης έπήρειτόν ναυτικό άποκλεισμό του . Καί κατά συνέπεια την άποκοπή του άπό
την ύπόλοιτη χρα Στήν πραγματι κότητα το άκριτικό νησί του Αίγαίου τό όποίο θά έπισκεφθεί τήν άλλη
έβδομάδα ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Αίκατερίνη Σακελλαροπούλου
μέ την εύκαιρία του έορτασμού της
Όσυναγερμός πού έπικρατεί στό
τά την σταδιακή κλιμάκωση πού έπι
μα της γείτονος είναι σαφές και συας. Εξ ούκαί οι πολεμικοί τόνοι άπό
τόν Πρόεδρο Ερντογάν, τόν "Υπουργό Εξωτερικν Τσαβούσογλου καί
πλειάδα άποστράτων που διατυπνουν άποψη κατ, έντολήν της Αγκύρας. Βξ ού και ή στημένη παρέμβασις Στόλτενμπεργκ.
μείο της έλληνικής ύφαλοκρηπίδος
ΑΟΖ τής Κυπριακής Δημοκρατίας
στήν περιοχή γύρω άπό τό σύμπλεγματής Μεγίστης δέν έχει ς στόχο τό.
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ρωσσικά πυρά στήν
περιοχή έρευνν τν
Μπαρμπαρός.
Ορούτς Ρέις
Η Μόσχα καταδικάζει
τήν στάση τής Τουρκίας
Η θράκη δέν είναι Ιράν
Ή πρτη πρόβα
γιά τόν φωτισμό
τής Ακροπόλεως
ΠΕΡΑΣΑΝ είκοσι όλόκληρα χρόνια άπό τότε . Άλλά μοποίησή τους μέ τήν βούλα της έλληνικής πολιτείή ίστορία πού θά σας διηγηθ είναι άπολύτως έπί - ας. Μέσα σέ αύτή τήν άτμόσφαιρα έπισκέφθηκαν
καιρη και σήμερα, γιατί το θέμα της άποτελει ση- λoπόν τήν Κομοτηνή και τήν Ξάνθη δύο Βουλευτές
μείο αίχμής της καυτής άτζέντας του έπικείμενου του Συμβουλίου της Εύρπης, προκειμένου νά συέλληνοτουρκικοϋ διαλόγου. Μέ άνοικτό μάλιστα τό ντάξουν τήν έτήσια έκθεσή τους γιά τά μειονοτικά
ένδεχόμενο άδιανόητων έθνικν ύποχωρήσεων μέ δικαιματα στό πλαίσιο του λεγόμενου monitoring.
τήν σύμπραξη των δύο μεγάλων κομμάτων: τής ΝΔ Επρόκειτο γιά τον Ίταλό Χριστιανοδημοκράτη Κοκαί του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στό ζήτημα της άνά - ντεστάμπιλε καί τόν Μολδαβό σοσιαλιστή Σολονάρι,
δειξης τωνθρησκευτικν λειτουργν της μουσουλμανικής μειονότητας τής Θράκης, των λεγομενων Καβάλας προκατειλημμένοι κατά της Έλλάδος.
Μουφτήδων. Η έκλογή τους μέ κάλητη κατά τά προ-Τούς είχε δοθεί ή εντύπωσις ότι έπισκέπτονται μιά
τυπα του συτικού Ίράν άποτελεί πάγιο στόχο τής υπανάκτυκτη πάμπτωχη περιοχή μέ πολύ έθνοτική
Αγκυρας έδω και τριάντα χρόνια . Εάν οι Τουρκοι ένταση. Ήτανσχεδόν φοβισμένοι. Στήν Ξάνθη τούς
πάρουν καί τίς σφραγίδες του έλληνικού κράτους περίμενε ό τότε Διευθυντής Πολιτικν Ύποθέσεων
στήν Θράκη, άλλο πού δέν θέλουν! Σήμερα λοιπόν του Υπουργείου Εξωτερικν , μετέπειτα πρέσβυς
θά γυρίσω τό ρολόι του χρόνου πίσωστό σωτήριον σέσημαντικά πόστα (τελευταίο του τό Κουβέιτ) Θεέτος 2000. Τότε που ή Ελλάς κατηγγέλλετο άπό τις όδωρος Θεοδρου. Σαλονικιός. Προσωπικός φίλος
Έτήσιες Έκθέσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Σταίητ Ντηπάρμεντ καί του Συμβουλίου Εύρττης δωρου Πάγκαλου το καιρω έκείνφ . Οι δύο Βουλευ
για τό κέγκλημά, της νά μήν κάνει δεκτό το αίτημα τές ρτησαν τόν Θεοδρου διάφορα θέματα μεταάκραίων της μειονότητας για έκλογή του μουφτή ξύ αυτων και έκείνο της έκλογής των Μουφτήδων
άπό τους μουσουλμάνους πιστούς στά τζαμιά.
ΕΝΩ Τουρκία άπεργάζεται περιπλοκές
στήν άνατολική Μεσόγειο, έμπλέκοντας
τήν Ρωσσία στόν πόλεμο των Navtex, ή.
Μόσχα άντέδρασε μέ μίαν άπερίφραστη
δήλωση της έκπροσπου του "Υπουργείου Εξωτερικν Μαρία Ζαχάροβα , ή
δποία χαρακτήρισε προκλητικούς) τούς
ίσχυρισμούς της Αγκύρας, ότι ύπάρχει
συνεργασία τν δύο χωρν στήν άνατο λική Μεσόγειο, Η Ρωσσία δέν άναζητεϊ
δφέλη μέσα άπό διακρατικές διαμάχες ,
Αμφότεροι προσγειθηκαν στό άεροδρόμιο τής
(σελ. 7)
P.Τ. Ερντογάν:
Τόύβριδικό
δημιούργημα
τής διεθνους έλίτ
Συνέχεια στήν σελ.5
του Σταύρου Δήμα καί στενός συνεργάτης του Θεόκαι συνέχισαν τήν ήμέρα τους μέ ραντεβού πού πε ΠΕΝΝΙΕΣ
Η Αγκυρα μέ μιά παρωδία ψηφοφορίας είχε ριελάμβαναν έκπροσπους της μειονότητος άλλά
έκλέξει -μουφτήδες μέ ψηφοφορία διά άνατάσε - καιίτης πλειονότητος. Χριστιανούς καί μουσουλμάως τής χειρός μέ τήν συμμετοχή μόνο άνδρν μέ - νους . Τά μέλη αύτν τν άποστολν συνήθως άνασα στά τεμένη κατά τήν προσευχή της Παρασκευής . χωρουν μετά τήν όλοκλήρωση τν συνεντεύξεων,
Άλλά αύτό δέν της έφθανε . Απαιτουσε τήν νομι Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Εύφορίων Θέλω πάντα
νν άνεβαίνω πιό ψηλά,
θέλω πάντα νά κοιτάω πιό μακριά.
Ξέρω καλά που είμαι τρα
καταμεσης στου Πέλοπα τή χρα!
Ρίζες είναι στή δική μας Τή γενιά
τό πέλαγος καί ή στεριά.
Χορός: Δέν λαχταράς γαλήνη έδω
μές στό λόγγο, στό βουνό;
σύκα, μήλα έδω γλυκά
καί σταφύλια κρεμαστά
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Κατακόρυφη άνοδο σημεινουν οί πωλήσεις φορητν όπλων καί πυρομαχικν στις Ήνωμένες Πολι-πίiς Μία μόνον έταιρεία στήν Αριζόνα άνέρερε αύξηση 125% του κύκλου έργασιν της κατά τό Τέλευταίο
Τρίμηνο. Σέγενικς γρμμές οί Τωλητς είδν αύτοπρο
στασίας έτπισημαίνουν ότι τό 40% Τν πελατν του,
Τής Τλευταίας περιόδου, είναι πρόσωπα που άγοράζουν όπλα γιά πρτη φορά Αποδίδουν τήν κατάσταση αύτή της άγορος άφένς στήν πανδημία, πού δημιουργεί φόβους ότι ίσως ποκληθούν βίαιες άντιδράσεις
σέ αραντίνες και άφ' έτέρου στά έντεινόμενα έπεισόδια
σέ πολλές Πολιτείς Υπάρχουν όμως καί κάποιοι πού
σπεύδουν νά κατοχυρσουν τήν όπλοκατοχή του ,
πρίν άπό Τις έλογές Του Νοεμβρίου, φοβούμενοι ότι
ένδεχομένη νίκη Τν Δημοκροτικν μπορεί νά σημάνι καί έναρξη νομοθετικν περιορισμν στό δικαίωμα
κατοχής όπλων.
Νίκας: Αύξησις μετοχικού
κεφαλαίου έως 10 έχατ.
Ή Μαρίνα Άμπράμοβιτς
ύποδύεταιτην Κάλλας
ΩΔΗ στήν Μαρία Κάλλας είναι ή πρτη όπερα της
έκκεντρικής καλλιτέχνιδος Μαρίνα Αμπράμοβιτς μέ
τίτλο <7 Deaths of Maria Callas (7 Θάνατοι τής Μαρίας Κάλλας ), ή όποία έκανε πρό ήμερν πρεμιέραμετά άπό άναβολή μηνν-στό ίστορικό κτίριο τής
Bayerische Staatsoper, στό Μόναχο. Σέ ένα λυρικό θέ
ατρο τν 2.300 θέσεων, τό όποίο φιλοξενεί πλέον μόνον 200 θεατές σέ κάθε παράσταση, έξ αιτίας τν με
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ του άριθμού των μετοχν και την
Συνέχεια στήν σελ. 6
μέ δικαίωμα προτιμήσεως τν παλαιν μετόχων, άπεφάσισε ή έτησία γενική συνέλευσις της άλλαντοβιομηχανίας Νίκας , Στόχος τν έπί κεφαλής της έταιρείας είναι νά τήν έπαναφέρουν στήν κορυφή του κλάδου ,
όλοκληρνοντας μέ έπιτυχία τό σχέδιο άναδιαρθσε ως και έξυγιάνσεως. Οσον άφορά την διάθεση τν ύπό
Συνέχεια στήν σελ .2
οΗ Μήκαν Μάρκλ και ό πρίγκπας Χάρρυ ύπέγραΨον συμφωνία μέ τό Netilix, γιά τήν παραγωγή δραματοποιημένου ντοκυμανταίρ. Το ζευγάρι έχει ίδρύσει
έταιρεία παρογωγήs ή όποία ύπέγραψε πολυετή συμφωνία συνεργασίας μέ τό Netlix, χωρς όμως νά γνω
στοποιηθούν λεπτομέρειεs, Άκόμη και τό όνομα Τήs
έταιρείας Τν Χάρρυ καί Μέγκαν έχει κρατηθεί μυστικό. Πάντως Τό έσοδό τουκ έτιμάται στά 150 έκατ. δολλάρια περίπου .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όκινηματογράφος ζεί καί ήΜόστροω τό άπέδειξε
Μέ ίδιαίτερη ίκανοποίη- νά παγιωθεί-κατάσταση ξες είναι γιά τό μέλλον τν
ση είδαμε ότι άρχισε-έν μ γύρω άπό τήν Εβδόμη Τ
σω πανδημίας- Τό Φεστιβάλ χνην μός εχε θορυβήσει .
Κινηματογράφου τής Βενετί
αs, η περίφημη και γνωστη ΤΟγράρου, μέ άοκετές χιλιά- τητικν μας χρόνων , άλλά έχaι κλειδσει ή άγορά στις
γιά τήν προσήλωση στήν
ποιότητα κΜόστρο .
Τό σινεμά πεθαίνει, ίσως
και τό θέατρο , άπό τόν κοσκοτεινν αίθουσν , στίς
όποίs Τεράσαμε ένα μεγάλο ρωνοϊόν μάς λένε φλοι, έπαμέρος τν νεανικν καί φοΣυντονιστείτε σε .
Τοντες, έπισημαίνοντες ότι
Δδεκα άστwομικοί της κομητείς Του Κέντ, στήν νοτιοανατολική Αγγλία άντιμετωπίζουν μήνυση διοκτήτου καταστήματος άντικν , στό όποίο προεκάλεσαν ζημις πού ύπολογίζονται σέ 2000 λίρε, κατά Τήν έφοδο που έκαναν νομίζοντας ότι πρόκετα γιά άποθήκη ίνδικής καννάβεως . Τό
άστυνομικό Τμήμα της πόλεως του Άσφορντάπελογήθη γιά
τό λάθος στόνίδοκτήτη του καταστήματος Μπαίησουέλ ζ
Άντίκες, διαβεβαινοντας όττόκόστος τν ζημιν που Τρο
ελήθησαν θάκαταβληθεί ες τό άκpαιον
Φίλοι πιστοί του κνημα
δες χιλιόμετρα στό κινηματογραφικό μας ακοντέρ,
Επιτρέψτε μας νά όμολο - άκούμε τόν τελευταίο καικαι άργότερα, μέχρι σήμε
ρα, άφου τό σινεμά παραμένει στήν κορυφή-μαζί μέ παράδειγμα τήν τοποθέτη
ΗΠΑ καί τήν Κίνο, άναφέ
ροντας ς χαρακτηριστικό
ση (μέχρι πότε;) στό <ψνρόπολλές άπόψε, oι όποis τήν μουσική- τν προτιμήσεν μας ..
ΗΜΕΡΕΣ
γήσουμε ότι αύτή ή ύπό δι Συνέχεια στήν σελ. 4
αμόρφωση -μέ προοπτική κάθε άλλο παρά αίσιόδο4-9-2020
9771108 701151