Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

€0.80

25oC - Υγρασία 33%-75% - Άνεμοι: B-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:09 - Δύση ηλίου: 20:09

Ãéáôß óôïí éäéþôç ôá óêïõðßäéá;

Οι θιασώτες της ιδιωτικοποίησης επικαλούνται την ψηλότερη απόδοση της
λειτουργίας λόγω ανταγωνισμού, κάτι που παύει να ισχύει ακόμα και ως επίκληση, στις μονοπωλιακές καταστάσεις. Συνήθως διεκτραγωδούν τις αμαρττίες της στρεβλής διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων για να οδηγήσουν έτσι τους συλλογισμούς δια της εις άτοπον απαγωγή στις «εξ’ ορισμού» αρετές του ιδιωτικού. Ακόμα κι έτσι όμως αυτή η μονομανία
δεν δικαιώνεται πάντα. Και τούτο διότι οι αρετές και οι αμαρτίες της λειτουργίας Υπηρεσιών και επιχειρήσεων δεν αποδίδονται αποκλειστικά
και μόνον με το σχήμα του ιδεοληπτικού Ιανού, κατά περίπτωση, όποιο κεφάλι του και να γουστάρει κάποιος. 3>>

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5190

ΣΕΡΙ ΕΚΤΟΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ

«ÊáèáñÞ» ìÝ÷ñé íåùôÝñáò
Äéáôçñïýíôáé
ïé ðåñéïñéóìïß,
ðéèáíüôáôá
ìÝ÷ñé ôÝëïõò
Óåðôåìâñßïõ

Ç ðñïêÞñõîç ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí óêïõðéäéþí

ΑΘΗΝΑ. 241 νέα κρούσματα κορωνοϊού ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ. Από αυτά τα 31 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 39 συμπολίτες μας
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
Τέλος, είχαμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 278 θανάτους συνολικά στη χώρα.
Σελίδα 4»

Èåï÷Üñçò
óôï CNN:
«ÁðïôåëåóìáôéêÜ
ôá ìÝôñá ìáò» >>
4

«Ìýëïò» ìå
ôç óõíåäñßáóç
ôïõ äçìïôéêïý
óõìâïõëßïõ óôç
Â. ÊÝñêõñá >>
5

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ). Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη από τον
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Κέρκυρας του ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά των κερκυραϊκών απορριμμάτων στη Μονάδα
Επεξεργασίας της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. στην Κοζάνη.

¸ãêñéóç áðïëïãéóìïý
ïéêïíïìéêþí åôþí 2015-16-17
óôï ä.ó. ÊåíôñéêÞò ÊÝñêõñáò 6>>

Óå ôñåéò ïìßëïõò
ç Á´ êáôçãïñßá ôçò ÅÐÓÊ 14»»

ÌðéÜãêçò: «Ôï
Á÷ßëëåéï äåí åßíáé
Ýíá áðëü Ìïõóåßï»

11>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα