Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Κάδημερινή Οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αριθ. Φύλ.: 715
Τιμή : 1.006
από 51.000
οι αιτήσειs
Πρόσθετοs φόροs
3,5 δισ. ευρ για 3,1 εκατ.
φορολογουμένουs
για το
Πρόγραμμα
Τέφυραν
Οικονομικν ανέφερε
ρατάσεις και εν μέσω ότι παρά τις δυσχέ ρειες , ταέσοδα καταγράφουν καλύτερη
από την αναμενόμενη
πορεία , εξαιτίας κυρίως της καταβολής
ρτων δόσεων του φόρου εισο δήματος. Η εξέλιξη
αυτή θεωρείται σημαν.
τική, σημεινει ο ίδιος
γούμενοι καλούνται να παράγων , επσημαίνοντας ότι αυτό που τον
συνολικού απασχολεί είναι κατά
Υστερα από δύο πα
υγειονομικής κρίσης ,
ολοκληρθηκε η διαδικασία υποβολής των
φορολογικν
σεων και πληρωμής
των δύο πρτων δοσεων του φόρου. Από
την εκκαθάριση των
δηλσεων προκύπτει
ότι 3.186.503 φορολοδηλτων δύο
Το ιδιαίτερα έντονο
ενδιαφέρον των δα.
νειοληπτν για το
πρόγραμμα
φυρα" , το οποίο παρέχει στήριξη , μέσω
επιδότησης, σε δανει.
ολήπτες που πλήττοναπό
πληρσουν επιπλέον
ύψους 3,5 δισ. ευρ.
Το μεγάλο στοίχημα
της κυβέρνησης είναι
να καταφέρει να ει πόσον θα καταβλη. περισσότερους φοροφόρο εισοδή μα τος και
ΕΝΟΙΑ Περί τα 6 δισ.
θούν οι επόμενες δό σεις , καθς ουδείς
γνωρίζει τι ακριβς θα
Νέ0s κύκλ0s στράξει το ανωτέρω συμβεί το φθινόπωρο.
Υπενθυμίζεται ότι η
κυριά και οι επιχειρή- τελευταία δόση του
φόρου εισοδήματος
καταβάλλεται τον Φε.
βρουάριο του 2021 ,
λογουμένους , καθς
θα ξεκινήσει στα τέλη
του τρέχοντος μήνα
και η καταβολή του
ΕΝΟΙΑ
ύψους 2 ,5 δισ. ευρ.
Αυτό σημαίνει
μέχρι τον Φεβρουάριο
Σύμφωνα με τα στοι χεία της ΑΑΔΕ , υπο συνολικά
δηλσεις
ότι που αντιστοιχούν σε
8.741.669 εκκαθαριποσό καθς τα νοικοσυνολικού
βλήθηκαν
6.325.514
επιστρεπτέαs
Προκαταβολής |σεις
από τον
Σεπτέμβριο
έχουν
αστριμωχτεί οικονο μικά από τις παρενέργειες του κορωνοϊού.
Πάντως, αντερος πα .
| ράγων του υπουργείου
του 2021 οι φορολο - στικά σημειματα . Από
εν από τον Σεπτέμ- γούμενοι , πλην των
αυτά προκύπτουν τα
άλλων φορολογικν εξής συμπεράσματα:
βριο τα βάρη αυξάνον .
υποχρεσεων , θα πφέ .
πει να πληρσουν για
.Το 36,45% των φο
συνέχεια στην 10
Ιδιοκτήτεs ακινήτων:
Έρχεται
φορο-μπόνουs)
για μείωση
ενοικίων
Ο υπουργός Οικονο μικν επαν έλαβε ότι
συσοωρευμένες
οφειλές λόγω της
πανδημίας, θα μπορούν να εξοφλούνται
μετά από τον Απρίλιο
2021 είτε σε 12 (άτοκες ) είτε σε 24 (με επιτόκιο 2,5% ) δόσεις .
Οκ. Σταϊκούρας υπε.
ραμύνθηκε του προ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
100υnο