Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website Website







Recognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Πεµπτη 3 Σεπτεµβριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3665 Åτοσ 17ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÅÑ×ÅÔÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÍÁÓÁ

Ôñßìçíï ìå áíáäñïìéêÜ
êáé áõîÞóåéò óõíôÜîåùí
-Á ðü ôïí Ï êôþ âñéï Ý ùò ôïí Äå êÝì âñéï
ÓïöÜäåò: Ìå ãïñãïýò ñõèìïýò
ïé åñãáóßåò óôïí ðåæüäñïìï
ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ

Ó ÅË . 4

Êáèáñéóìüò áñäåõôéêþí
êáíáëéþí óôçí Ô.Ê Ëåïíôáñßïõ
- Ôï Ýñãï åðéóêÝöôçêå ï ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò
Ð.Å Êáñäßôóáò ê. ÊùóôÞò Íïýóéïò

Ó Å Ë. 5

ÔçëåäéÜóêåøç ôùí
Ðåñéöåñåéáñ÷þí
ôçò ÷þñáò
ìå ×áñäáëéÜ
êáé ÁñêïõìáíÝá

Ó ÅË . 4

Ó ÅË . 6

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊáñÝëáò ÉÊÅ
ãéá ÔåôÜñôç 02/09
êáé ÐÝìðôç 03/09/2020

ÁíáíÝùóç ôïõ ÷þñïõ ôïõ Öñïíôéóôçñßïõ
ìå ðñïóèÞêç íÝáò áßèïõóáò äéäáóêáëßáò

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Í. ÐëáóôÞñá 12 - Êáñäßôóá (1ïò ¼ñïöïò - Ãñ. 12)
Ôçë.: 2441 303031, êéí.: 6945535882

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

Ìïó÷Üñé øá÷íü.............................. 6,49 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï...................... 4,49 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ÷ïéñéíÝò......................... 3,69 € ôï êéëü
Ðáíóέôá ÷ïéñéíÞ............................. 3,99 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü................................ 3,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.................................. 2,79 € ôï êéëü
Óõêώôé ìüó÷ïõ............................... 4,49 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò........................... 4,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï...................................... 2,49 € ôï êéëü
×ïéñéíÞ óðÜëá ìå êüêêáëï............. 3,19 € ôï êéëü
Ìðïýôé ÷ïéñéíü ìå êüêêáëï............ 3,29 € ôï êéëü
Êáé óôá øçôÜ ìáò
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï................... 4 åõñþ ôåìÜ÷éï
Êïôüðïõëï êåìðÜð......................... 4,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü.............................. 7,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñόâåéï............................. 7,90 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé...................................... 8,90 € ôï êéëü
Óðëçíάíôåñï.................................. 7,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü..................................... 3 € ôåìÜ÷éï
Ìïó÷Üñé êåìðÜð............................ 9,90 € ôï êéëü

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα