Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Βρήκαν κάνναβη
στο σπίτι του στο Γύθειο
Εως τέλη Σεπτεμβρίου
| Παρατάθηκε η θητεία
> σελ. 7 των αντιδημάρχων > σελ 3
194χρόνια μετά ζωντανές
οι ηρωικές στιγμές
| στον Πολυάραβο > σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 3 ΣεπτεμΒρίου 2020 | Έτος 25| Αριθμός 5946 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081 253 Fax: 2731081250e-mailin o Dlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Γα την Πρόοδο των εργασιν ενημερθηκε ο θ. Βερούτης
Προχωρά σταθερά
η νέα είσοδος Σπάρτης
Στα υπουργεία
ο απολογισμός
των ζημιν
στη Μάνη
Χρηματοδότηση
από το ΥΠΕΣ
Τον πλήρη anολογισμό των
ζομιν τις onoίες ηροκάλεσε
στον Δήμο Ανατολικής Μάνης,
η Πuρκαγιά nou εκδηλθηκε
στις 22 Αυγούστου 2020 πρoθησε η Περιφέρεια ΠελοΠoνήσου ηρος τα αρμόδια
υπουργεία και φορείς της Πολιτείας
Ονλόγω αnολογισμός προέκυψε μετά τις αυτοψίες και
τους ελέγκους τους οποίους
διενήργησαν κλιμάκια των
υnηρεσιν της Περιφέρειας
στην πληγείσα περιοχ , η
onoia έχει κηρυχθεί σε έκτα.κτη ονάγκη Πολιτικής Προστα σίας για διάστημα έξι μηνν ,
Στα έγγραφα nou anεστάλησαν Περιλαμβάνονται
-Η απoφαση
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κήρυξης της ηληγείσας ηεριοχής σε κατάστοση
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας
- Εκθεση καταγραφής ζημιν
σε συγκοινωνιακές υποδομές
δομές ηεριβάλλοντος και λοι υποδομές τεχνικν
έργων της Διεύθυνσης Τεχνι .
κν Εργων Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας
-Εκθεση καταγραφής ζημιν
σε επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφε ρειακής Ενότητας Λακωνίας
Σε έναν χρόνο εκτιμάται η nαράδοση του έργου
Επιθερηση στο έργο της νέας από τον ηροϊστάμενο της Διεύ- ολοκληρωθεί σε περίπου έναν στρματος .
εισόδου της ΣΠάρτης , ηou υλο- θυνσης ΤεχνικνΕργων της ΠΕ χρόνο
nοιείται με την επέκταση της Παναγιτη Παναγάκη και τους Συγκεκριμένα, το τρέχον χρο - να υπάρξει ηρόβλεψη για τον
οδού Λυκούργου και την κατασκευή νέας γέφυρας στον Ευ ρτα , Πραγματοποίησε την
Τρίτη 1 Σεπεμβρίου ο αντπερι - του Ευρτο , εν το έργο- συνοφερειόρχης Λακωνίας θεόδω- λικού
ρος Βερούτης , συνοδευόμενος 9.000.000 ευρ - αναμένεται να τηση της ηλάκας του κατα0 αντιπεριφερειάρχης ζήτησε
επιβλέηοντες του έργου .
νικό διάστημα, διενεργούνται οι φωτισμό της γέφυρας και των
Αυτή την περίοδο κατασκευά- αναρτήσεις των ηροκατασκευα- Πρoσoγωγν οδν , καθς και
ζεται η ανωδομή της γέφυρας σμένων , Προεντεταμένων δο-να εξεταστεί η δυνατότητα κατακαριν και θα ακολουθήσουν σκευής πεζοδρομίου καθ ' όλο
Προϋπολογισμού οι πρόηλακες και η σκυροδέ- το μήκος της νέας κατασκευής
ουνέχεια σελ 9
Έρχεται στον νομό ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Γενικής
<Ζεστόν ενδιαφέρον
για το αεροδρόμιο Σπάρτης
Λακωνική αντιπροσωπεία στην Αθήνα
τάρτη 2/9 Προγματοηοιήθηκε
δεύτερη συνάντηση με τον δι Πληθαίνουν το τελευταίο διά στημα οι επαφές κι ενέργειες
με φόντο την αναβάθμιση και
αξιοποίηση του σεροδρομίου
της Σπάρτης στο Πυρί, μετά και
την Πρόσφατη Πρωτοβουλία
οικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ.
Πτέραρχο ε.ο. Γ. Δριτσάκο , ο
onοίος έλκει την καταγωγή του
του Βουλευτή θανάση Δαβάκη.
Για τον σκοπό αυτό, την Τε .
από τη Λσκωνία ,
συνέχεια σελ 9
ουνέχεια οελ 7
Β1lakonikOs.gr
Η ατολμία
ως αυτοκαταδίκη
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Χρήστου Γαννορά
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα