Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
19741997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ανθίμου ιερομ. Θεοκτίστου όσ . Χαρίτωνος
μάρτ, Πολυδρου νεομ.
Σελήνη 16ήμερων 1Ανατολή ήλίου 6.57-Δύσις 751 ,
ΑΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί ξως 4 μποφόρ (2236β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοι ως 4 μπωφόρ. (1933β)
Αριθμ. φύλ . 41747
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
3 Σεπτεμβρίου 2020
ΜΗΠΟΣΕΦΟΑΣEΗΩΡΑΠΑΤΟΤΕΛΟΣΤΟΥΝΑΤΟΥΠΟΤΟΠΑΡΟΝΣΧΗΜΑ:
Βίωσα τν ΗΠΑτό 1996
τις πιέσεις
για μή έπέχταση τν χωρικν μας ύδάτωνν
Του Χρήστου Λυμπέρη, έπίτιμου
άρχηγού ΓΕΕΘΑ-Οίπροϋποθέσεις για έναν έντιμο διάλογο
ήσεις της στρατιωτικής ήγεσίας. Συγκεκριμένα: Άρχές Ιανουαρίου 1988 έγραφα
ΟΤΑΝ μιά χρα αύξάνει τήν στρατιωτική τηγική της πρός τήν θάλασσα, άντιλαμβάίσχύ της, άπειλείκαι είσβάλλει σέ γειτονι
κές χρες , έκβιάζει τούς συμμάχους μέκι
νήσεις γεωστρατηγικούπροσανατολισμού ς της ς Περιφερειακής Δυνάμεως .
της, παραβιάζει τό διεθνές δίκαιο, έπενδύ
ει στόν θρησκευτικό φανατισμό και έχει
έλλειμμα δημοκρατικν έλευθεριν στό
έσωτερικό της, τότε γίνεται έπικίνδυνη γιά μική ύποστήριξη άπό τό ΝΑΤΟ και συμ
τήν σταθερότητα και άσφάλεια . Αυτή είναι μαχικές χρες , έχει έτοιμο , μεγαλόπνοο
ήσημερινή Τουρκία .
Διεκδικεί 6,τι αυτή θεωρεί νόμιμο μέ στήν Αν. Μεσόγειο, πολεμική βιομηχαάπειλή χρήσης βίας ή και χρήση αύτης. νία, συστήματα CΙ, ναυπήγηση πλοίων ).
Προκειμένου να άλλάξει τήν ίσορροπία Η άποστολή του Τουρκικού Π.Ν έχει
όπως αυτή καθιερθηκε μέ τή Συνθήκη της προσανατολισθεί στήν άπόκτηση θαλασ Λωζάννης του 1923. Από τίς άρχές τής δε .
καετίας του 1980 προσανατολίζει τήν στρα - λική Μεσόγειο .
Ό έλληνικός στόλος άξιοποιν είς τό
μέγιστον τά μέσα πού του διαθέτει ή πατρίς και στηριζόμενος στήν ύψηλή έπαγ- πρός τόν Πρωθυπουργό ς Αρχηγός Στό
γελματικότητα και το ήθικό του προσω- λου: . Η Τουρκία δείχνει έντονο ένδιπικού, σήμερα άρνείται μέ έπιτυχία τήν αφέρον για ίσχυρή ναυτική παρουσία
άπόκτηση του θαλασσίου έλέγχου στό στήν Άνατολική Μεσόγειο, Μέχρις σή
Αίγαΐο καί στήν Άνατολική Μεσόγειο
άπό τό Τουρκικό ναυτικό . Στήν άποστο- χή. Είμεθα άναγκασμένοι να άναπνέουλή του αυτή συνεπικουρείται , ύποστηρί ζεται άπό τήν Π. Αεροπορία .
νεται τήν άνάγκη ναυτικής ίσχύος προκειμένου νά ίκανοποιήσει τόν στόχο άναδείξε
Στό τέλος του Ψυχροϋ πολέμου, άφου
ήδη είχε καρπωθεί πολιτική και οίκονομερα έμείς άπουσιάζουμε άπό τήν περιομε άπό τό Αίγαίο και τήν Αν. Μεσόγειο .
ναυτικό πρόγραμμα ( ναυτικές βάσεις
Στήν παρούσα συγκυρία είναι παρούσα ή άεροναυτική ίσχύς τής γρας α
στήν άνατολική Μεσόγειο , κάτι πού ή
πολιτική ήγεσία δέν προέκρινε ς στόχο
έθνικής στρατηγικής άσφάλειας στό παρελθόν παρά τις είσηγήσεις/προειδοποι Σέ άναφορά μου πρός τόν ύπουργό
άμυνας, 5 ΦΕΒ 1988, σημείωνα: Η Τουρκία έξελίσσεται προοδευτικά σέ μεγάλη.
ναυτική δύναμη τής Μεσογείου . ΗΕλλάδα άναγκαστικά μόνο μέσα άπό άεροναυσίου έλέγχου στό Αγαίο και την ΆνατοΣυνέχεια στήν σελ4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αποκαλυπτήρια
τής ύφέσεως
Πόλεμος καί Είρήνη
Άγνοείτίς άπειλές τν ΗΠΑ
για Nord Stream 2 ή Μέρκελ
Πρός ρεκόρ 25ετίας
όδεύει ή οίκονομα
ΟΣΑ δέ φέρνει ό χρόνος τά φέρνει ή ρα! Ή άπόφαση
του Προέδρου Τράμπ νά άρει τό έμπάργκο πλησης δο της ρήξης μέ τό πραξικόπημα του 2016 άσφαλς
όπλων στήν Κύπρομετά άπό τριάντα τρία όλόκληρα , καί έχουν οί Αμερικανοί Κατ' άρχάς έπειδήποτέ δέν
χρόνια, ή παρέμβασή του στόν Πρόεδρο Ερντογάν μέ θά ξεχάσουν τήν άρνηση του Ερντογάν νά διευκολύστόχο τήν άποκλιμάκωση καί ή εύλογία Πομπέο στήν
συμφωνία Δένδια-Σούκρι γιά τήν τμηματική όριοθέ- νσιρλίκ. Το κόχι αύτό γράφτηκε στά τεφτέρια τους.
τηση της ΑΟΖ μέ τήν Αίγυπτο, γεννουν έλπίδες ότι Ήταν ό πρτος κλονισμός. Επειτα έπειδή ή ήγεσία
οί Αμερικανοί άπομακρύνονται άπό τήν Τουρκία καί της Τουρκίας άπό τά πρτα της σχήματα (Ερντογάνέρχονται πρός τό μέρος μας Ετσι στε μέ τήν βοήθειά Γκιούλ-Νταβούτογλου) δέν έκρυψε τίς διαθέσεις της.
τους καί τήν βοήθεια των Γάλλων νά άποφύγουμε τόν Είναι όλοι άπόφοιτοι σκληρν ίσλαμικν σχολείων . Ο
πόλεμο . Είναι όμως έτσι; Γιά νά καταλήξουμε σέ συ- Νταβούτογλου μάλιστα έπιχείρησε νά σπουδάσει στό
μπέρασμα πρέπει νά άπαντήσουμε σέ τρία έρωτήματα . Στάνφορντ άλλά τόν άπέπεμψαν , γ' αuτό καί κατέφυΣτρατηγική δυσφορίαή όποία έφθασε στό έπίπε
ΕΙΟΡΙΚΟ ρεκόρ ύφέσεως άναμένεται
νάδείξουν τάστοιχεία γιά την πορεία τού
ΑΕΠ του βτριμήνου του έτους-περιόδου
που ή έλληνική οίκονομία βίωσε τις συ
νέπειες τού lockdown- πού άνακοιννονται σήμερα τό μεσημέρι άπό τήν ΕΛΣΤΑΤ. Οί τληροφορίες άναφέρουν ότι
θά δείχνουν συρρίκνωση άπό 15% έως
και 20%. Επιβεβαίωση τής έκτιμήσεως
δτι ή ύφεσις θά είναι διψήφα, θά φέρει
τό ΑΕΠ στό χαμηλότερο έπίπεδο άπό τοτεπού μπήκεή χρα στήν Εύρωζνη έν
ή τοσοστιαία μεταβολή θά είναι ή χειρό
τερη άπό τό 1995, δηλαδή των τελευταίων
νει τήν είσβολή τους στό Ιράκ μέσω της βάσης του
(σελ. 5)
Είναι ή στρατηγική τν ΗΠΑ ή όλική ρήξη μέ την Υε στην Μαλαισία. Η ύποβόσκουσα κρίση στίς σχέ
σεις Ερντογάν-ΗΠΑ ορυφθηκε μέ το άποτυχημέ
νο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2016 το όποιο όλοι
Είναι οί ΗΠΑό καταλυτικός παράγων γιά τήν έπλυ- γνωρίζουμε ποιός όργάνωσε. Δείτε που βρίσκεται σήμερα έξόριστος ό Γκιουλέν και θά βεβαιωθείτε .Έξαλ
τόν Ερντογάν ο όποιος αίσθάνεται πλέον στρατιωτικά λος ό Σουλτάνος μετά ταυτα προσεδέθη στό άρμα του
δυνατός για νά τις άψηφά και νά συνεχζει τήν άγορά Πούτιν ό όποιος τόν είδοποίησε γιά τό πραξικόπημα .
έν σέ πρότερο χρόνο του είχε διαβιβάσει τήν πληροΤουρκία ή άπλως ή άπομάκρυνση άπό τήν Τουρκία;
Ησιωπηλή
πλειοψηφία
ση της διένεξης ή μήπως δέν λαμβάνονται ύπ όψιν άπό
Συνέχεια στήν σελ. 2
ρωσσικν πυραύλων ;
του Α. Π. Δημόπουλου *
Έχει καταφέρει ή Ελλάς έως τρα νά έκμεταλλευ - Φορία οτι το ρωσικό Σουχόι τό κατέρριψαν προβοκατεί τήν στρατηγική δυσφορία των Αμερικανν για τον τορικα οι άξιωματικοί που έτοίμαζαν τό πραξικόπημα
Ερντογάν ή σί βολικές ήγεσίες της μέ πρτη τήν κυ
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέταξαν τις κατά καιρούς εύκαι- ους προσέγγιση. Η κρίση έμπιστοσύνης στίς σχέσεις
ρίες στά σκουπίδια της ίστορίας; (καθς θερησαν Αμερικής-Τουρκίας μετά τό 2016 δέν όδήγησε στήν
προτιμτερο νά διαπραγματευτουν πολιτικά κέρδη Τελικηρήξη, δέν άπομακρύνθηκαν οί βάσεις τους άπό
για τόν έαυτό τους παρά έγγυήσεις για τήν χρα.) Θά Την γείτονα ωστόσο είχε ς άποτέλεσμα τήν μεταφοάπαντήσω τά έρωτήματα όχι μέ τήν αυτή σειρά άπα- pα δυτικν δραστηριοτήτων στήν Ελλάδα. Η άμεριραιτήτως.
ΚΑΠΟΤΕ σίγουρα θά συνέβαινε , μόνο πού συνέβη πολύ νωρίτερα. Καί
μέ παράδοξο τρόπο . Ο λόγος για τό
κλείσιμο τής ψαλίδας στίς προτιμήσεις του άμερικανικού έκλογικού σματος άνάμεσα στόν Πρόεδρο Τrump
καί στόν ύποψήφιο των Δημο κρατικν Joe Biden . Έξαφνα, μέσα στό
τελευταϊο δεκαήμερο, ή έπανεκλογή
Tump έπαψε νά μοιάζει άπίθανη . Οχι
φυσικά ότι δέν ήταν σέ κάποιο βαθμό
άναμενόμενο, ότι τελικά ό κ. Tump θά
συσπείρωνε δυνάμεις καθς θά πρ χωρούσαμε μέσα στήν προεκλογική
περίοδο . Όμως άλλο αυτό και άλλο
και είχαν ς στόχο νά ινάξουν στόν άέρα τήν μεταξύ
Βανδάλισαν τούς τάφους του
τέως Βασιλέως Παύλου καί της
Βασιλίσσης Φρειδερίκης
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πρεμιέρα μέ έλληνικά
<Μήλαν στήν Βενετία
Ερντογάν: Πολεμικά
στούς Αγίους Σαράντα
* Η μόλυνσις μέ πλαστικό έχει φθάσει μέχρι τό
άνθρπινο σμα . Επιστήμονες πού εξέτασαν 47
δείγματα ίστν βρήκαν ίχνη πλαστικού σέ άνθρπινα συκτια, νεφρά καί σπλήνες Πρόκειται κυ
ρίως πολυαιθυλένιο καί άλλα ύλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως σέ πλαστικές συσκευασίες ποτν
καί τροφίμων άλλά και σέπλαστικές σακκούλες, Παλαιότερη μελέτη που δημοσιοποιήθηκε πρό διετία εχε έπιβεβαισει ότι μικροσωματίδα πλαστικού
ύπάρχουν στό πεπτικό σύστημα άνθρπων σέ όλον
Τόν πλανήτη . Πάντως σοωματίδια πλαστικού μεγ θους μικροτέρου τν πέντε χιλιοστν έχουν εύρε θεί σέ έμφιαλωμένο νερό, συσκευασμένα θαλασσινά
μπύρα καί μέλι .
Η ΠΡΩΤH μεγάλου μήκους ταινία του Χρήστου Νίκου, κΜηλαω (Apples ) , μέ πρωταγωνιστή τόνΑρη Σερ
βετάλη, άνοιξε χθές τό έπίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του τμήματος Orizzonti (Oρίζοντες τού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας , στό όποίο καί θά
διεκδικήσει βραβείο, Είναι δέ ή πρτη φορά πού έλληνική ταινία άνοίγει ένα άπό τά δύο βασικά προγράμματα του φεστιβάλ Βενετίας .
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ τουρκικν δυνάμεων στόν
Αύλνα καί τούς Αγίους Σαράντα προκειμένου νά
σταματήσει ή έπέκτασις τν χωρικν ύδάτων τής
Έλλάδος πρός τήν Αλβανίων προαναγγέλλει ό Ερντογάν . Εύρεία κάλυψις τν δηλσεν του άπό τόν άλβα νικό Τύπο . Ο Αλβανός Πρόεδρος άρχίζει διαβουλεύ
σεις μέ τά κόμματα για τόν προσδιορισμό τν έπομέ νων έκλογν έντός του προσεχούς έτους.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 7
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γιάνάμήντά βάζουμε όλο μέ τούς νεότερους ..
Ένας Κινέζος που βγαζε βόλτα Τόν σκύλο του
στήν πόλη Χαρμπίν, στά βόρεια Τής χρας, βγήκε
νόκ άουτ άπό μια γάτα. Πράγματι ό Κινέζος όνοματι Γκό έπεσε άναίσθητος όταν Τόν κτύπησε στό κ
φάλι μια γάτα που Τήδηξε άπό τήν όροφή παρακεμένου κτιρίου . Εξαίτίας του κτυπmήματος χρειάσθηκ
νά μεταφερθεί στό νοσοκομείο , όπου έμεινε 23 ήμέρες
για νά άναφρσει. Το σχετικό ίατρικό άνακοινωθέν
έπισημαίνει ότι τόσο ή γάτα όσο καί ό σκύλος του
χαίρουν άκρας ύγείας Κα τούτο διότι άμέσως μετά
την σύγκρουση ό σκίλος κατεδίωξε τήν γάτα, κα
Τά δύο ζα συνεπλάκησον .
καλά δτι ή παραμικρή παένός όνόματος στήν έφημε
Μου προκαλούν έντύ- oκτησία έπιχειρηματιν, of
πση οί έπιθέσεις πολιτικν κατά δημοσιογρά - μέτις έδόσεις ή Τήν δημοσ- τόν θέσει έκτός Του όργαν- τήν φήμη καί νά ύποθηκεύφων. Αγωγές, άντεγκλήσεις , ογραφία..
άναρτήσεις στά κοόσιαλ μήντια. Δέντά είχαμε στήν ογράφος πρόσεχε ίδιαίτε
έποχή μας αυτά . Νομίζω ρα πρίν γράψει κάτι, είχε και πολύ δύσκολα θά εύρισκε ματος πρέπει νά στηρίζεται
δτι όλα αυτά άρχισαν άφ, ένστερνισθεί τους κάγρα δτου τά μέσα μαζικής ένημερόσεως Τέρασαν στήν ίδιόποίοι ούδεμία σχέση είχαν ρασπονδία μπορούσε νά ρίδα μπορε νά άμαυρσει
Συντονιστείτε σε
σμού στόν δποιο έργαζόταν
και ότι Τό θέμα θά μοθευόταν
άμέσως σέ δλο τόν αούκλο Όοιαδήποτε άναφορά όνοσει Τό μέλλον του άνθρπου
στόν όποίο θά άναφερθούμε.
Παλαιότερα, ό δημοσιπλέον χρο γιά έργασθε .
Προσέχετε τί γράφ
Τε Η παραμικρή άναφορά
σέ άδιάσειστα στοιχεία . Σκεφθείτε Τις συνέrειs, όχι μόνο
ΗΜΕΡΕΣ
φους Νόμου τής δημοσιο.
γραφίας καιί γνριζε πολύ
Συνέχεια στήν σελ. 6
3-9-2020