Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4759 - ÅÔÏÓ 17ï

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

100% επιδοτούμενα δάνεια
• Ενεργοποιείται
το δικαίωμα υποβολής αίτησης
χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με
επιτόκιο πλήρως
επιδοτούμενο
από την Ελληνική
Αναπτυξιακή
Τράπεζα.

Καταγγελία

Οι αμετανόητοι λειτουργοί της τάξης και
τα συνεπακόλουθα
• Ο πρώην Νομάρχης Καρδίτσας
Βασίλης Αναγνωστόπουλος, καταγγέλλει
ότι στο Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων δεν
φοράνε μάσκες
Óåë. 3

s

Καθαρισμός αρδευτικών καναλιών
• Το έργο
επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερει
άρχης Π.Ε
Καρδίτσας
κ. Κωστής
Νούσιος

s

Óåë. 4

s

Πολιτική

Óåë. 5

Ρυθμίσεις για την
επιτάχυνση της
εκδίκασης
εκκρεμών
υποθέσεων

s
Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΚ
Óåë. 3

• Με τους

Διευθυντές
της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Καρδίτσας

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr