Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
οι ΦΕΤΙΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΥΜΑ" ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
ύμα , του σεις ήταν ιδιαίτερα σμάτων κατά τη
κορωνοί . μεωμένες.
διάρκεια του Λυ.
Αν και η Πρέβεζα γούστου, σε συν .
φέτος οι είyε aυξημένη κίνη - δυασμό με τα anaού ήταν
θερινές εκπτσεις ση- κυρίως τον Αύ - ραίτητα για την υ.
Ποu ολοκληρθη. γουστο ., αυτό δεν γείa των Πολιτν
καν την Δευτέρα 31 μεταφράστηκε οε a - μέτρα Ποu ελήφθη
Αυγούστου . Κατα - Υορές ειδν, ση . σαν , δυσκόλεψε aστηματάρχες της μεινουν . Επιση - κόμη περισσότερο
Πρέβεζας σημει . μαίνουν ακόμη nως
νουν ότι οι πωλή. η αύξηση των κρουτην κατάσταση.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ( 38)
. Τι γνωρίζετε για τς ελεύθερες ρίζες, και τ για υκ τντο| Αn: Eε ανυθεση με τν unεριδη ατνοβonίa ,η oνζouo|
| οκτινοβολία, η onoia neρnαμβάνει τις ακτίνες x καθς και τα
οωματίδια και την ακτηνοβοnία nou ελευθερνοντα αno το
Ο Γολγοθάς μιας νοθεσίας
στον Δήμο Πρέβεζας
Ο Κορωνοίός βρίκει τρόπους
για να μεταδοθεί..
Παρά το
γεγονός ότι
μα υοθεoία ζou τον
γενικά έχει
λίγα κρού .
τα καμόελa στην φυτο οματα , φαί στευτη tononupα σ νεται ότι η
κατάσταση εξελλίσεται αρνητικά για
04ό γα να κατοφρε να
τον Νομό Ιωαννίνων , καθς για μα
μόνη της δάξε ano το
asόμη ημέρα καταγράφονται αρκε.
τά κρούσματα.