Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7153
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
e-ΕΦΚΑ:
Παράταση
στην υποβολή
των ΑΠΔ
- Ποεs κατηγορίεs
αφορά
Συντάξεις:
Ο χάρτηs των αυξήσεων
και των αναδρομικν
αναφέρεται
στο δημοσίευμα , με
την εφαρμογή σειράς
| ευνοϊκν διατάξεων
του νόμου 4670/2020
έρχονται στο τετρά - το νόμο Κατρούγκαται τον Οκτβριο και
τα αναδρομικά
μηνν θα δοθούν τον
Δεκέμβριο.
2.Συνταξιούχοι μετά
Παράταση υποβολής μηνο Σεπτεμβρίου των ΑΠΔ προβλέπει
απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του
e-ΕΦΚΑ μέχρι τις 18
Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα η παρά.
ταση αφορά: a) την
ηλεκτρονική υποβολή
Α.ΠΔ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβο
ουνέχεια στην 11
Δεκεμβρίου αυξήσεις
συντάξεων και ανα.
δρομικά Πολλν ταχυτήτων
κατηγορίες συνταξιού- όκτβριο και αναδρο
λου με 30 έτη ασφάλισης και άνω οι οποίοι
θα έχουν επανυπολογ
σμό σύνταξης με αυξηση σε μια δόση τον
πέντε
Αναλυτικά. οι κατηγορίες Ποunαίρνουν τις
αυξήσεις είναι οι εξής: αναμονή με προσω- γάζονται για τους οπoί - δηλαδή θα είναι για
μικά 12 μηνν τον Δε κέμβριο.
3.Συνταξιούχοι
6μήνες.
1.Παλαιοίσυνταξιού- ρινή σύνταξη από τον
Μάιο του 2016 και κυ ρίως από το 2017 και
μετά για τους οποίους
ους προβλέπεται αυξηση της σύνταξης
στο 70% της αρχικής
αντί για το 40% που
χοι προ νόμου Κατρούγκαλου με 30 έτη
ασφάλισης και άνω οι
οποίοι θα έχουν νέο
επανυπολογισμό σύνταξης και αυξήσεις σε
5 ετήσιες δόσεις, εφ -βριο με αναδρομικά Οκτωβρίου
σον ξεπεράσουν το
5Αυξήσεις συντά ξεων χηρείας από το
50% στο 70%.Είναι χιέρχεται αύξηση της λαμβάνουν τρα. Η αύ - λιάδες οι δικαιούχοι
χηρείας
που δεν έχουν πάρει
δηλαδή την σύνταξη του θα
νόντος και αναμένεται
να δοθούν αναδρομικά
από τον Μάιο του 2019
που ανατρέχει η ισχύς
συνέχεια στην 10
Ιδιοκτήτεs
ακινήτων:
Έρχεται
προσωρινής τους σύν.
ταξης από τον Σεπτέμ .
ξηση , θα καταβληθεί συντάξεων
τελικά στη σύνταξη
στην πληρωμή που θα
γίνει προς το τέλος
του Σεπτεμβρίου.Τα
αναδρομικά ξεκινούν
από Μάρτιο του 2020
από τότε που είχαν
ρύθμιση για | ποσό nου λαμβάνουν κάνει , την αίτηση συντρα ως προσωπική ταξιοδότησης.
τα μειωμένα |διαφορά . Η πρτη
ενοίκια
4.Συνταξιούχοι που
εξακολουθούν να ερ .
δόση δόση καταβάλλεΗ γρήγορη
Προσγείωση
του τουρισμού
καταλύτns για
το ΑΕΠ
Ρύθμιση με
οποία θα δίνεται κίνη.
τρο στους ιδιοκτήτες
ακινήτων να προχωρήσουν σε εθελοντι
κές μεισεις ενοικίων
στις επαγγελματικές
μισθσεις και δη σε
εκείνες πou αφορούν
συνέχεία στην 2
Σελίδα 9