Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(19741997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
1Σεπτεμβοίου 2020
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 4μπωφόρ, (22:38β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί άσθενείς (18.34β )
Αριθμ. φύλ. 41745
Ετος 14ον
Τιμή 1,50ε
Αρχή της νδίκτου. Iησού του Ναυή
Σελήνης 14 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.55-Δύσις 7.54
Μυκήνες: Ποιούς στοιχεινει
δάρχιστράτηγος Αγαμέμνων
μεμνων
Μιά φωτιά πού μας φέρνει πρό 4.500 χρόνων ίστορίας
ΤΟΤΕ οί Τουρκοι δέν ύπήρχαν ούτε έν
σπέρματι στίς πετρδεις έρημιές τής Μοrγολίας άπό όπου πολλούς αίνες άργότερα
ξεκίνησαν . Οί Έλληνες ήσαν είς θέσιν νά
δργανσουν μία κοινή στρατιωτική δύναμη άπό όλες τις πόλεις τους και νά γράψουν
ίστορία , ύπό τόν άνακτα Αγαμέμνονα. Η
mυρκαϊά στήν άρχαία πόλη τν Μυκηνν
μας φέρνει στήν μνήμη ίστορίες άθλων και
ήρων πού έγράφησαν πρίν άπό 4:500 χρόνια. Και αύτό είναι κάτι ίδιαίτερο πού μόνον στήν Ελλάδα ύπάρχει . Ακόμη και μέσα άπό μία καταστροφή άναδύεται τό φς.
Πράγματα τά όποία θαυμάζει ή πολιτισμένη
άνθρωπότης. Τά ίδια όμος πράγματα είναι
πού στοιχεινουν τούς βαρβάρους της Ασί
ας. Σήμερα τυχαίνει νά είναι οί Τούρκοι. μπορούν νά έκστρατεύουν , δπως τότε ύπό
Αύριο ποιός ξέρει Τό μόνο βέβαιον είναι τόν Άγαμέμνονα , κάποιοι στήν Άνατολία
πς οί'Ελληνες θά είναι έδ . Καί δσο θά
νατήν ήταν ό μαλλον δυσάρεστος για κά
ποιους άπολογισμός, πού έδοσε ή ύπουργός
Πολιτισμού. Άλλά και νά ήταν μεγαλύτερη:
Μπορούσε μιά φωτιά νά κάψει τήν κληρονομιά τν Ατρειδν , Τόπνεύμα του Αγαμέμνονος; Υπάρχει δύναμη στήν γή ίκανή νά
σιγήσει τήν φωνή του Ομήρου που άπό τά
βάθη τής ίστορίας θυμίζουν θεούς και ήρωες πού δδηγούσαν τούς άνθρπους στήν μάχη ; Πού κατεκυρίευσαν τό ίερόν πτολίεθρον της Τροίας μέσα άπό θυσίες, άντιπαραθέσεις άλλά και τεχνάσματα πού έθεσαν
τίς βάσεις αύτού πού σήμερα όνομάζουμε
τέχνη του πολέμου
1 Αύτότό πνεύμα , τό άλβητο άπό φωτιά
δέν βρίσκεται τρα στίς Μυκήνες . Βρίσκεται στόνΈβρο, βρίσκεται στό ΚαστελΒ Ηφωτιά δέν άλλοίωσε τήν Πύλη τν
Λεόντων
ΕΌΆγαμέμνων ξεκινά γιά τήν Τροία.
Μεσαιωνική άπεικόνισις
βορειοδυτική Μικρά Ασία, κάποιοι νά άνε θάρρησαν μαθαίνοντας τά νέα της φωτιάς . Ατρέως Ηζημιά, ή όποία έπήλθε άπό
"Όθησαυρός του Ατρέως στίς
Μυκήνες
κτορο τού Αγαμέμνονος . . Όθησαυρός του
τήχθεσινή πυρκαγιά , ήταν ή λιγότερη δυ Συνέχεια σήν σελ. 3
θά άνησυχουν, Μπορεί κάπου έκει, στήν Καίγονται οί άρχαϊες Μυκήνες Το άνά
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η Γαλλία δίπλα μας
Τό άεροπλανοφόρο
(Σάρλ Ντέ Γκλλν έρχεται
στήν Αν. Μεσόγειο
Γιατί ύπάρχει τό κράτος
Πενταετή συμβόλαια
για ίδιωτικές συντάξεις
ΚΑΚΩΣ κατηγορείται ό οίκονομικός σύμβουλος του ταράζει τά λιμνάζοντα ύδατα μέ όσα ένδιαφέροντα
Πρωθυπουργου για ρατσισμό άπό τήν άξιωματική κατά καιρούς λέε) τήν -ύβριν πρός τήν τρίτη ήλιΑντιπολίτευση έπειδή άναφερόμενος στό νέο κεφα - κία . Για νά άλιεύσει προφανς συμπάθειες στό μι λαιοποιητκό άσφαλιστικό σύστημα ύποστήριξε ότι σό έκλογικό σμα μιάς γερασμένης Ελλάδας . Η του
θά πρέπει έπιτέλους ανά σταματήσουμε νά παίρνου- έπιτέθηκε γιά τό γεγονός ότι δηλνει άνοικτά όμομε τά λεφτά των νέων καί νά τά δίνουμε στούς ήλικι- φυλόφιλος (open gay στήν γλσσα τν νέων ) , λές καί
ωμένους". Δέν είναι ίδεολογικά έμπαθής ή προσέγγ - άν δήλωνε straightv θά ήταν σωστή ή άποψή του. ΌΟ
ση του κυρίου Άλέξη Πατέλη, είναι άπλς άνακριβής , ρατσισμός δέν πολεμάται μέ ρατσισμό! Προτείνω νά
έκτός κοινωνικής πραγματικότητος. Αγνοεί τόν τρόπο φύγουμε άπό τά συνθήματα. Τά παλαιά ίδιματα δέν
λειτουργίας της κλασσκής έλληνικής πυρηνικής οίκο- λειτουργούν πλέον . Είμαστε σέ νέα έποχή . Ακόμη
και οί κρετσέτες, μέ τίς όποίες ντύνει ή άξιωματική
καί της γιαγιάς στήν τσέπη ποίου καταλήγουν άρα - Αντιπολίτευση τόν πολιτικό της λόγο ότι τό σύστημα
γε; Μήπως στήν τσέτη του άνεργου έγγονου καί της αύτό, τό κεφαλαιοποιητικό , είναι νεοφιλελεύθερο
άνεργης έγγονής; Πρίν άλλως τε φθάσει τό κράτος νά είναι έντελς ξεπερασμένες . Από τήν ρα που ό ΣΥσκέφτεται πς θά έγυηθεί τίς συντάξεις τον σημε- ΡΙΖΑ ύπέγραψε τό τρίτο μνημόνιο του όποίου τό προρινν νέων, έχει ένα άλλο χρέος, που προηγείται του οίμιο συνιστά μία δή στόν Μίλτον Φρίντμαν και τόν
άσφαλιστικού: Νά τούς βρει δουλειά . Νά τούς στηρί - Φρήντριχ Χάγιεκ, καί άπό τήν ρα πού ψήφισε τόν νόξει Νά τούς άπελευθερσει άπό τήν παγίδα της φτ- μο του άγατητου Γιργου Κατρούγκαλου, δέ νομίζω
ότι δικαιοϋται νά προσάπτει στόν Μητσοτάκη, στόν
ωπηροίν άξιοπρεπέστατοι πένητες νέοι καί νέες πού Πατέλη και σέ όποιον άλλο τήν κατηγορία του νεοκάθε βράδυ γυρίζουν για νά μείνουν σέ μεταμοντέρ- φιλελευθερισμού. Εδ νομίζω ότι ή πρόταση Πατέ νες "τρύπες τν τριάντα και τν σαράντα τετραγω - λη που έχει καταστεϊ ήδη νόμος του κράτους που θά
νικν . Και αύτό που περιμένουν να τούς άπαντήσει ή κληθεϊ νά έφαρμόσει ο νέος ύφυπουργός Ασφάλισης
Κυβέρνηση είναι πς θάζήσω τρα;όχι πς θάζή- (άνευ του κοινωνικής) Πάνος Τσακλόγλου μπορει
νά άξιολογηθεί ύπό τόν τύπο ένός και μόνου ρεαλιστικου έρωτήματος: Δουλεύει ή δέν δουλεύει στήν πράΜΕΧΡΙ τό τέλος του 2021 σχεδιάζεται νατεθούν σέ έφαρμογή στήν Ελλάδα άλλά
καί στήν ύπόλοιτη Εύρπη πενταετή συνταξιοδοτικά συμβόλαια, τού θά άποτελούν
έπίτής ούσίας νέες προαιρετικές ίδιωτικές
συντάξεις. Ή άλλαγή αύτή, που άνοtγει τόν
δρόμο γιά μεγαλύτερη έμπλοκή τραπεζν
και άσφαλιστικν έταιρειν στό ύφιστάμενο καθεστς κοινωνικής άσφαλίσεως
Συνέχεια στήν σελ. 2
γένειας. Η σύνταξη καί τά άναδρομικά του παππου
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ λίγες ρες μετά τις
εύθείες άπειλές του Ερντογάν πρός τούς
Γάλλους και τόν Πρόεδρό τους , και ή
άπάντησις τν 'Ηλυσίων ήταν κάτι παραπάνω άπό δυναμική . Τά γαλλικά πρακτορεία είδήσεων άνεκοίνωσαν δτι τό
Η ΑΟΖ
τής Αγ. Σοφίας
χειας . Διότι σήμερα κυκλοφορούν άνάμεσά μας ασιΣυνέχεια στήν σελ.4
του Παύλου Τιμοθέου
ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ άλλαγές στό καθεστς
χρήσης δύο περικαλλν βυζαντινν ναν
της Κωνσταντινουπόλεως προκάλεσαν ,
δπως ήταν άναμενόμενο, αίσθήματα βα θυτάτης θλίψεως έως και όργής στήν χρστιανικήν και ίδιαιτέρως στήν όρθόδοξον
κοινότητα, άλλά και ένόχλησαν, δυστυχς
έλαφρως , τή διεθνή κοινήν γνμην.
Πιθανς αύθεντικό , πλαστό
έργο τού Pέμπραντ
σω μετά πενήντα χρόνια.
Άλλά έπειδή στήν Ελλάδα έχουμε μάθει νά μιλάμε
μόνο μέ συνθήματα καί κλισέ, τό ρηχό πολιτικό σύστη - ηκαι ακόμη: ή έξοδος χιλιάδων νέων άπό τό κοινωμά μας , άνέδειξε ς αίχμή της κριτικής του πρός τόν
οίκονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού (ό όποιος
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
νικό άναδιανεμητικό σύστημα θά δημιουργήσει χρηΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τό πρόβλημα της διαχειρίσεως τον
μνημείων είναι βεβαίως εύαίσθητον και
σημαντική ένδειξις των κοινωνικν άντιλήψεων . Στό παρόν σημείωμα δέν θά
μας άπασχολήσει τό έσωτερικόν ζήτη
μα. Στήν ίταμήν άπάντησιν του τοουρκι
κού ΥΠΕΞ πρός τό έλληνικόν ΥΠΕΞ γιά
τήν άλλαγήν χρήσεως τής άριστουργημα
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ράμα: Δέν έχουμε
έδαφικές διεκδικήσεις
κατά της Έλλάδος
Βουλιάζει στίς δημοσκοπήσεις
Ο Ερντογάν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ένα κοριτσάκι τριν μόλις έτν βρέθηκε νά
πετάει σέ ύψος σχεδόν 30 μέτρων άπό τό έδαφος στό λιμάνι Νανλιάνο τής Ταιβάν. Συνέβη κατά τήν διάρκεια φεστιβάλ χαρταετού καί τό κοριτσάκι πιάστηκε καί παρεσύρθη άπό έναν τεράστιο, πορτοκαλί χαρταετό μέ μακριά ούρά Ή
περιπέτεια είχε αίσιο τέλος καθς τό συγκεντρωμένο πλήθος έπιασε Τήν μικρή καθς επεφτε, πρίν
φθάσει στό έδαφος . Εύτυχς!
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ πού στηρίζει τόν Ερντογάν έμφανίζεταινά χάνει έδαφος σένέα δημοσκότηση. Σύμφωνα
μέ αυτή , τό ΑΚΡ μαζί μέ τούς άκροδεξιούς συμμάχους
του περιορίζονται στό 43%, έναντι 39,5% τν κοσμικν
κομμάτων. Εξάλλου περίπου τό 60% των Τούρκων έπιθυμεί είρηνική διευθέτηση τν διαφορν μέ τήν Ελλάδα μέσω διαλόγου έναντι ένός 32%πού ύποστηρίζει τήν
έπιθετική στρατηγική τού Ερντογάν .
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΟΑΛΒΑΝΟΣ ΠρωθυπουργόςΕντι Ράμα άπαντν στις
άντιδράσεις τής άντιπολιτεύσεως για τήν άπόφαση τής
'Ελλάδος νά έπεκτείνει τά χωρικά ύδατά της σέ 12 μίλια
στό Ιόνιο, έδήλωσε ότι ήΆλβανία δένέχει έδαφικές δι εκδικήσεις κατά της Ελλάδος. Ταυτοχρόνως διέψευσε
δτι έχει ύπογράψει μυστική συμφωνία μέ τήν Αθήνα .
Συνέχεια στήν σελ.5
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
. Οχι, δέν άλλάξαμε Τόν ζωδιακό κύκλον διατείνεται ή NASA σέμία προσπάθεια νά δσει
Τέλος στήν φιλολογία τν μέσων κοινωνικής δικτυσεως που έχει πυροδοτηθεί άπό τίς πληροφορίες πού θέλουν τήν Άμερικανική Διαστημική Υπηρεσία νά άνακαλύπτει ένα νέο ζδιο,
τόν Οφιούχο, άλλάζοντας τόν ύπολογισμό τού
ροσκοπίου όσων έχουν γεννηθεί άπό τίς 29
Νοεμβρίου έως Τις 17 Δεκεμβρίου. Άν και ή πληροφορία ένεφανίσθη στό διαδίκτυο πρίν άπό λ Yες ήμέρες , δέν είναι νέα Καί κατά τό παρελθόν
έχουν φιλοξενηθεί άναφορές άστρολόγων στόν
κπαρείσακτΟ άστερισμό . Άλλά γιατί να θέλει
ή NASA νά ξεφύγει άπό τήν προσδιορισμένη
άποστολή της και νά μπλέξει μέ τούς άστρολόγοuς , άναπρέποντας τό πιό θεμελιδες στοιχείο
τν θεωριν και τν προβλέψεν τους; Βλέπουμε τά σχόλιά σας για τήν ζωδιακή ίστορία
που έπανέρχεται κάθε τόσον έγραψε ή NASA
για νά δείξει ότι πρόκει ται γιά ένα έπαναλαμβανόμενο γεγονός .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ευτυχς πού δέν σηκθηκαν οί Άτρείδες
ων. Ο άρχαιολογκός χρος
Δέν θά άσχοληβ μέ όσα μοναδική μας άκίνητη τερ - τούς άρχαιολογκούς μας θη διεπίστωσε ή ύπουργός Πολιτισμού κατά τήν Επίσκε ή ύπουργός τήν φωτιά και μπορούμε νά διαφυλάξουμε πλήρες και άποτελεσματι
Ψή της στόν άρχαιολογι- είναι βέβαιο ότι δέν ήσαν
κόχρο τν Μυκηνν . Δέν
Βά μπ έπίσης στόν πιρα- Υπουργείου Πολιτισμού για dδ κάηκε όλόκληρη κΝότρ .
σμό νά άναλωθ σέ σχό-νά τήν κατασβέσουν . Tίθe
λια είς βάρos της καί είς βάρos έκείνων oι όποίοι όρε λουν νά προστετεύουν τήν ς κράτος- νά διαφυλάξουμε
ουσία Άσφαλς, δέν έβαλε σουρούς , Τότε τί στήν εύχή τν Μυκηνν έπρεπε νά έχει
Συντονιστείτε σε.
κό άντιπυρικό σύστημα , νά
Και μήν μού πέτε-όπως
άρμόδιες οί ύπηρεσίες του
όφλος μου δ Μανλης ότι υπάρφχει κοντά πυροσβεστι- Ντάμν διότι ή Παναγία τν
τα, δμως , μέ ένα άπλό έρo - Παρισίων είναι ένας ναός μέ
τημα κάν δέν είμοστε σέ θές-ξύλινη ύποδομή καύ βρίσκε
τα στό κέντρο τν Παφισί
κός στοθμός νά .νά. .νά , νά
χει γίνει , τλος πάντων , τό
πάν γιά νά άποφευχθεί το
κακό που έγινε και που δυΗΜΕΡΕΣ
Συνόχεια στήν σελ 4
1-9-2020