Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

30oC, 21:00

24oC - Υγρασία 53%-99% - Άνεμοι: B-ΒΔ 1-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:08 - Δύση ηλίου: 20:10

€0.80

Ôï ñïëüé, ôá ó÷åäéáãñÜììáôá êáé ôï ôáìåßï

Τικ-τακ, τικ-τακ, the clock is ticking (που λένε και στο
χωριό μου)... Μπήκαμε στο φθινόπωρο, πρώτη μέρα του
Σεπτέμβρη σήμερα. Μόνο ημερολογιακά, βέβαια, ήλθε το φθινόπωρο, διότι κλιματολογικά σήμερα έχουμε... 32 Αυγούστου. Και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού λογικά θα μετρήσει καμιά... πενηνταριά μέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Αλλά και τις προσδοκίες!
Όλων ημών... Είτε πρόκειται για ανθρώπους της αγοράς, που ευελπιστούν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διάρκειας τουριστική (λέμε τώρα) περίοδο, είτε για τον απλό κόσμο, που δεν θέλει να σκέφτεται την «παγωνιά» (ίσως κι εκτός εισαγωγικών) του επερχόμενου χειμώνα, άπαντες θα ήθελαν αυτό το ticking του ρολογιού να διαρκέσει πολύ... 3>>

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5187

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (5-4) Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Óå éäéþôç ãéá äýï ÷ñüíéá

Äéåôïýò äéÜñêåéáò ç áíÜèåóç óå éäéþôç, èá åíåñãïðïéçèåß ùóôüóï,
áðü ôï 2021 êáé ìüíï åöüóïí äåí Ý÷ïõí... ðñïëÜâåé íá Ýñèïõí óôçí
ÊÝñêõñá ôá 15 ï÷Þìáôá
ìÝóù leasing, ðïõ Ý÷ïõí
Þäç åãêñéèåß.

¸êëåéóáí ïé êÜëðåò ôùí îåíïäï÷ïûðáëëÞëùí

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κατά πλειοψηφία πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, το μεσημέρι της Δευτέρας 31
Αυγούστου, η εισήγηση για ανάθεση
μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη.
Η εισήγηση της δημοτικής Αρχής πέρασε με ψήφους 5-4 (σ.σ. αρνητικά
ψήφισαν όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που προέρχονται από
τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου), με μια διαφοροποίηση ωστόσο,
να έχει ιδιαίτερη σημασία.
Σελίδα 5»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έκλεισαν χθες το απόγευμα οι κάλπες του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την εκλογή νέας ηγεσίας που ξεκίνησε στις 20 Αυγούστου. Η συμμετοχή, σύμφωνα
με τον απερχόμενο πρόεδρο του Συνδικάτου Σταμάτη Πελάη, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς ψήφισαν πάνω από 1750 μέλη, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 75%. Σήμερα θα ξεκινήσει η καταμέτρηση και το απόγευμα αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα.

ÍåêñÞ Âñåôáíßäá
óôï ÁõëÜêé - Ôç
÷ôýðçóå óêÜöïò 3>>
Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí
åêëïãþí ôïõ Ôïðéêïý
Óõìâïõëßïõ Áõëéùôþí 8>>

Öùôïãñáößæïíôáò ôïí
Áíåìüìõëï - Ç âñÜâåõóç 8»»

ÄéÜêñéóç ôïõ
Êåñêõñáßïõ
åðéóôÞìïíá
Ìáíþëç Êïãåâßíá 4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα