Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤ Α Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
31 Αύγούστου 2020
Τά καταθέσια της τιμας ζνης της Θεοτόκου έν
Το έν Κωνπόλει ναφ αυτής το ένΧαλκοπρατείοις
Σελήνη 13 ήμερων !Ανατολή ήλίου 6.54-Δύσις 7.56
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιοία. Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ (21-38β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί άσθενεις. (2037β )
Αριθμ. φύλ . 41744
ΓΕτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΔΝΤ ΔΙΟΡΙΣΕΤΗΝΤΟΥΡΚΑΛΑΠΑΖΑΡΜΠΑΣΙΟΓΛΟΥ ΕΠΠΚΕΦΑΛΗΣΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΙΚΗΣ ΕΝΟΨΙ ΚΡΣΕΩΣ
Μαξίμου: ύπό κατάρρευσιν
τό τουρκικό τραπεζικό σύστημα
οίκονομικός σύμβουλος Πρωθυπουργού :
Αλέξης Πατέλης,
Ακάλυπτες οίκαταθέσεις έκατομμυρίων Τούρκων καταθετν
Δύο έξελίξεις φωτίζουν τό τουρκικό ίσχυρότατο συμβολισμό. Μία ένδειξις
ναρκοπέδιο και δείχνουν που μπορεί νά
δδηγηθούν τά πράγματα άν ή Δύσις πάρει τό όπλοκαί άποφασίσει νά έπιβάλλει
ΟΙ ΠΟΛΕMΙΚΕΣ ίαχές του Τούρ- νομική πραγματικότητα στήν χρα τους
κου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν πε ρί κέχθρν, κτιμήματος και κάνίκα- βολικά ψύχραιμα και νά άπεκάλεσε τήν
νων ήγεσιν Έλλάδος- Γαλλίας, του άπειλή πολέμου ς. άρνησικυρίων (θά
Τούρκου Υπουργού Εξωτερικν Με .
βλέτ Τσαβούσογλου , τουάντιπροέδρου ένεργοποίηση του άρθρου 42 τής Συνθήτής Τουρκικής κυβερνήσεως Φ. Οκτάι κης της Λισσαβνος πού καλύπτει και
και του ήγέτου του Εθνικού Κόμματος τήν έπικειμένη άπειλή ), στόσο αυτό δέν
Μπαχτσελί, οί όποίοι χρησιμοποίησαν άναιρεί τήν βασική διαπίστωση: ή τουρστίς τοποθετήσεις τους για τίς έλληνο- κική ήγεσία άλαλάζει για πόλεμο άν και
τουρκικές σχέσεις τό Σαββατοκύριακο ή Ελλάς δέν έχει πεί άκόμη λέξη για έπέτίς λέξεις απόλεμο (δις) και κσύγκρου
σηΡ, δυστυχς για τούς γείτονες δέν μπορούν νά σκεπάσουν τήνάμείλικτη οίκο δτι τό Ταμείο έτοιμάζεται για τά χειρότεραστήν Τουρκία. Διόρισε σέ μία περίοδο εύαίσθητη για τήν τουρκική οίκονομία
ός έπί κεφαλής του Τμήματος Στρατη
Μπορεί ή Ελλάς να άντέδρασε ύπερμπορούσαμε να είχαμε ήδη ζητήσει τήν
πεζικό σύστημα του άνάγωγου και άλλο- γικής και Αναθεωρήσεως την Τουρκάλα
πρόσαλλου συμμάχου της. Ή πρτη έξέ λιξις έρχεται άπό την Ούάσιγκτων, τήν
έδρα του Διεθνούς Νοσμισματικού Τα - Παγκοσμίας Τραπέζης, άρμοδια γιά την
μείου. Η Βουλγάρα , στήν καταγωγή, Γε - ση Ανάπτυξη, τά Χρηματοοικονομικά
νική Διευθύντρια του Ταμείου Κρισταλί να Γκεοργκίεβα, ή όποα διεδέχθη στόν γραφικό τής τεχνοκράτου άπότήν Του θκο της τήν Κριστίν Λαγκάρντ προέβη
πρίν άπό λίγες ήμέρες σέ μία κίνηση μέ
Σέλα Παζαρμπασιόγλου , Η συγκεκριμέ
νη ήταν μέχρι σήμερα άντπρόεδρος τής
και τά Ίδρύματα. Το ένδιαφέρον στό βιοκταση των 12 μιλίων στό Αίγαίο έπειδή
γνωρίζει άριστα πάνω σέ τί οικονομικό
ναρκοπέδιο κάθεται.
κία είναι ότι τό 2001 διεδραμάτισε σηΣυνέχεια σήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπίθεση Ερντογάν
σε Μητσοτάκη
καί Μακρόν
Hαχές πολέμουΠορεία άνατολικά
Μείωση είσακτέων φέρνει
τό νέο σύστημα είσαγωγής
στά πανεπιστήμια
- ρία της τουρκικής κατάρρευσης τήν άκουσα πρτη
ΜΠΟΡΕΙ οίνόμοι της έλεύθερης άγοράς καί του παγκόσμιου καπιταλισμου νάλύσουν τά έλληνοτουρ - φορά τόν lούνιο στήν Αθήνα άπό κορυφαίοπουρκικά καί νά ένταφιάσουν τόν βάρβαρο νεο-οθωμα - γ . Ερχεται κράχ στήν τουρκική οίκονομία τόν Σενισμό; Υπάρχει περίπτωση κατάρρευσης της τουρ - πτέμβριο. Θά ύπάρξουν ραγδαίες πολιτικές έξελίκικής οίκονομίας κατά τρόπο άντίστοιχο μέ αυτόν ξειςμού είπε . Αποφεύγω νά σημεισω τίπροέβλεπου κατέρρευσε παταγωδς ή σοβιετική τό 1989 , ψε για τό μέλλον της τουρκικής πολιτικής ήγεσί
στε νά μήν μείνει τίποτε όρθιο στήν γείτονα; Είναι ας καθς είμαστε σέ μία εύαίσθητη καμπή για τήν
τόσο στριμωγμένος οίκονομικς ό Ερντογάν, στε άποκλιμάκωση και τήν έναρξη του έλληνοτουρκινά παζαρέψει τήν λύση μέ το άνοιγμα της εύρωπα-κου διαλόγου, και δέν θά ήθελα νά ρίξω λάδι στήν
ίκής άγοράς στά άγροτικά προϊόντα καί τίς υπηρεσί - φωτιά. Κορυφαίος οικονομικός παράγων μου έμπιες του καθς και τήν παροχή βίζας σέ έκατομμύρια στευτη κε έπίσης τό έξης ύπό τύπον μαλματος:
Τούρκους πολίτες; Τήν προσέγγιση, ότι ή Τουρκία κοιμάστε όλοι! Δημοσιογράφοι καί πολιτικοί! Η
μπορεί νά συνέλθει καί νά έρθει στά λογικά της, άν επομενη τουρκική ήγεσία μένει τρα που μιλάμε
πιεστεί τό τραπεζικό της σύστημα, την ακου καιρο . τό Σούνιο καί άντί νά πάτε νά τούς βρείτε νάρίξετε
Καί στήν Άθήνα . Αλλάή άπάντηση μπορεί νάδοθεί
ύπό δύο προϋποθέσεις: έάν πράγματι ή Δυση στο τυρβάζετε περί τά άλλαν. Ανεφέρετο σε τμήμα τής
σύνολό της θά θελήσει νά τήν πιέσει ρισκαροντας ίσχυρής τουρκικής έλίτ που άναζήτησε προστασια
τήν διάλυσής της , ή όποία γεωπολιτικά θα προκα- άπό τις διξεις του σουλτάνου στήν Ελλάδα , έγκαλούσε θύελλα καί χάος (άν ΗΠΑ-Γερμανία-Αγγλία θιστάμενη στήν άττική ριβιέρα . Μέρες μετά τήν
άκολουθήσουν άλλη πολιτική, δέν υπάρχει θεμα έπακούμβηση του "Λήμνος , τήν ταπείνωση των
συζήτησης.) Εάν έπίσης ο Ερντογάν πράγματι θέ- πέντε τουρκικν υποβρυυχίων και τήν άόρατη με
λει νά μείνει στήν Δύση ή θέλει νά σφραγίσει την τάβαση κάτω άπό την μύτη των τουρκικν ραντάρ
θητεία του, ρίχνοντας τό βάρος του στήν Ανατολή στό Αίγαιο (γεγονότα πού έρριξαν στό πάτωμα .
(Ρωσσία-Κίνα-Αραβικό κόσμο) μέ ό,τι αύτό σήμαίνει τήν ψυχολογία των τουρκικν Ένόπλων ΔυνάμεΑκόμη και πλήρη ρήξη μέ τήν ΕύρωπαϊκήΕνωση. Ή
γεωπολιτική είναι κάτι άντερο άπό τήν οίκονομία . άκουσα, διερωτντο :
(σελ. 4)
στήν Γλυφάδα Τήν Βουλιαγμένη, τήν Βάρκιζα καί
ΤΟΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ του Ταγίπ Ερντογάν ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθς
Ο ένδοξός μας
βυζαντινισμός
άπό τρα γέφυρες γιά νά βρουμε λύσεις είρήνης,
Συνέχεια στήν σελ. 3
τής Μαρίας Κορνάρου*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΡΧΗ τής νδίκτου σημαίνει Ελληνική
πρωτοχρονιά . Τήν πρτη Σεπτεμβρίου έόρταζαν οί πατέρες μας ς άρχή
του έτους. Ή Εστία τό θυμάται Αν
γυρίσετε στό έξφυλλο της έφημερί
δος, θά τό δείτε σημειωμένο στό ίδιο
σημείο πού είναι σημειωμένη κάθε
φορά ή έκκλησιαστική έορτή της ήμέρας. Συνοδεύει τήν ήμερομηνία , δίνει
τήν πνευματική διάσταση της ήμέρας . Βλέπουμε λοιπόν νά μπαίνει, στό
πλαίσιο τν Ορθοδόξων έορτων , ένα
στοιχείο έλληνικότητος. Το στοιχείο
αυτό, τήν έορτή έπί τής άρχης τής
"νδίκτου, έχει άπομείνει νά έορτάζει
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ων που άνέμεναν περίπατο) , στό Πεντάγωνο, όπως
Τι θά συμβει Ας δούμε τά δεδομένα : τήν θεωΣυνέχεια στήν σελ. 3
Τό λειτουργικό πρωτότνπο ένός έμφυτεύματος
του κρανίου που θά μπορεί νά έπικοινωνεί μέ τά
έγκεφολικά κύτταρα παρουσίασε όΕλον Μάσκ πού
έδειξε μάλιστα τήν λειτουργία του χρησιμοποιντας Τρία γουρούνια. Σύμφωνα μέ τόν Αμερικανό
δισεκατομμυριούχο, ή σνσκευή της έταιρείας νευροτεχνολογίας Neuralink, Τής όποίας είναι συνδρυτής , θά μπορεί κάποια μέρα να θεραπεύει ένα
εύρύ φάσμα σημαντικν έγκεφαλικν προβλημάΤων καί παθήσεων της σπονδυλικής στήλη, πε
ριλαμβανομένης Τής άτπλειας μνήμης καί όράσεως,
Τν έγκεφαλικν έπεισοδίων, άκόμη και Τήν έξάρτηση άπό τά ναρκωτικά
. Τό άσύλληπτο ποσόν τν 365000 λιρν (κά
που 408.000 εύρ ) έπιασε ένα πρόβατο σέ δημοπρασία στήν Σκωτί ! Τό