Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΟΝ ΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής
Ελλάδας, η αποκατάσταση και ανάδειξη
τριν αρχαίων θεάτρων της Π.Ε. Αιτ/νίας
Κάπου υπάρχουν
ηγέτες
Το ΚΤΕΛ . .
των φτωχν!!
0 αρχαιολογικός πλούτος της Αιτωλοακαρνανίας με γοργούς ρυθμούς αναδεικνύεται
και αξιοποιείται για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού
..Σελίδα 8
θέματα υγείας
Ο0ι αόματοι και
.. αδιάφοροι
τα αξιοποιήσουμε. Η Προϊσταμένη της ευρ. Η ένταξη των έργων αυτν στο
Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας και πρόγραμμα αυτό είναι το επιστέγασμα
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Παραπληροφόρηση
Τρόσφατα η Περιφέρεια Δυτικής Ελ Λευκάδας Ολυμπία Βικάτου, αναφερό- μας μεγάλης και πολυετούς προσπά
1λάδος ανακοίνωσε ότι με απόφαση μενη στο oημαντικό αυτό πολιτιστικό θειας των τελευταίων δέκα χρόνων
του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη γεγονός για την Αιτωλ/νία μεταξύ των
εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Πρό- άλλων τόνισε: aΜε ιδιαίτερη χαρά και
γραμμα <Δυτική Ελλάδα 2014-2020% κανοποίηση η Εφορεία μας ανακοινά- Οι μελέτες αποκατάστασης και ανά
τα έργα αποκατάστασης και
αναστήλωσης
των αρχαίων θεάτρων Πλευρνας, Οινιάδων
και Στράτου.
Με αφορμή την
απόφαση αυτή
οκ Φαρμάκης τόνισε  και <Στε - πραγματοποιήθηκε μέσω Προγραμματιμεγάλα κεφάλαια της Δυτικής Ελλάδας ρέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του κής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
και οφείλουμε να τα αναδείξουμε και να αρχαίου θεάτρου Στράτου με 1600000 Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
της Εφορείας μας, που είχε ξεκινήσει
από τους προκατόχους
0000006000000000060000000000600000000000000Σελιδα 7
δειξης των
θεάτρων
ΠλευρΗ καταστροφή
συνεχίζεται
0000000000000060000000000060000000000060600Λιδα 3
νας και
Οινιάδων
Κράτος εν κράτει
- πόλις εν πόλει
έγιναν με
Προγραμματικές
Συμβάσεις
Αρχαίο θέατρο Οινιαδν
Αρχαίο θέατρο Πλευρνας
Αρχαίο θέατρο Στράτου
000000009000000060000000000600000000000000002ΕΛιδα 8
Νέο αίτημα του
Κστα Λύρου για
συνάντηση με τον
Νότη Μηταράκη
γραμμα <Δυτική Ελλάδα 2014-2020 Αθλητισμού, της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας
Ο νέος Γ. του Δήμου
και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου δειξης του αρχαίου θεάτρου Στράτου
dΗ απαξίωση απηχείστους
35.000 κατοίκους του Δήμου
μαφισημεινει ο Δήμαρχος
LL. Μεσολογγίον
Συνέχεια σελίδα 4
Με δύο νέους Αντιπεριφερειάρχες διευρύνεται το
σχήμα διοίκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
00000000000000000
Οι . ρχαιότητες
του Μεσολογγίου
|ε την προσθήκη δύο Αντιπεριφε- Δυτικής Ελλάδας , παραμένει ως έχει Υποδομν και Έργων: Αθανάσιος
Ιρειαρχν, διευρύνεται το σχήμα κι έπειτα από τις νέες προσθήκες , Μαυρομμάτης
διοκησης της Περιφερειακής Αρχής , διαμορφνεται ως εξής
έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρ- ΧΩΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
χη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου
Φαρμάκη, αξιοποιντας τη δυνατότητα που προβλέπεται στο
νομοθετικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, Αντιπεριφερειάρχες
ορίστηκαν οι μέχρι πρότινος
Βοηθοί Περιφερειάρχη και συγκεκριμένα , ο Ανδρέας φίλιας
Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο Δημήτρης Νικολακόπουλος ΠΕ. Αιτωλοακαρνανίας Μαρία Σαλμά
Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού , ΠΕ Αχαΐας: Χαράλαμπος Μπονάνος
Εθελοντισμού και Ολυμπιμού.
Το υπόλοιπο σχήμα της Περιφέρειας ΘΕΜAΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
60000006600000000000000000600000000000000006
Μάλλον στραβά
αρμενίζουμε. ...
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και
Καινοτομίας: Φωκίων Ζαίμης
Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου: Παναγιτης
Σακελλαρόπουλος
Πολιτισμού και Τουρισμού: Νικόλαος Κοροβέσης
Αγροτικής Ανάπτυξης: Θεόδωρος
Βασιλόπουλος
Ενέργειας , Περιβάλλοντος, Φυσικν Πόρων και χωροταξίας
Λάμπρος Δημητρογιάννης
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ
νησης: Ανδρέας Φίλιας
Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού: Δημήτρης Νικολακόπουλος
Σελίδα 3
00000900000000000000000000000000000000001
Επιβραβεύουμε
του Μάριου Παταθεοδόρου
>..Σελίδα 5
ΠΕ. Ηλείας: Βασίλειος Γιαννόπουλος
Απάντηση στο
δημοσίευμα με τίτλο
"Αυτά υπέγραψες και
Δασκαλή"
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε αστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
.Σελίδα 8
0000000000000000060000000000600000690090006004
0000000000000000000000
00000000000000ι
ΚΩΛ 2007
Hellenic Post