Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Παράταση για τα αδήλωτα
τετραγωνικά αιτείται
το Επιμελητήριο > σελ 7
1041 Πρωτότυπες δράσεις
τον Σεπτέμβριο στη Βαμβακού
Φασούλας , Ρεντζιάς
| και Ιωάννου στη Λακωνία
> σελ . 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ68Βατο 29 Αυγούστου 2020 | Ετος 25| Αριθμός 5943 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr www.lakonikos.gr
Ανακοινθηκαν οι βάσεις των Πανελλαδικν
Αποφάσεις ενόψει
για Κελεφίνα
και εγγειοβελτιωτικά
Κάτω από 12.000 μόρια
οι σχολές της Σπάρτης
Τις Προτάσεις της Περιφέρειας Πελοnοννήσου για τα
εγγειοβελτιωτικά έργα ηροθησε ο Περιφερειάρχης Πα ναγιτης Νίκας Προς το
ΥΠουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
οι Προτάσεις, ανά Περιφερειακή Ενότητα, aπεστάλησαν
στο Πλαίσιο του σχεδιασμού
και της υλοnoiησης του ΕθνιΠιση σε Φυσικοθεραπεία και Ψηφιακά Συστήματα, οριακή άνοδος γα ΤΟΔΑ
Τέλος δόθηκε στην αγωνία για συνολικός αριθμός των υnοψn - εκκλησιοστικές ακαδημίες στην επιπλέον στατιστικά στοιχεία των
περίπoυ 100.000 υποψήφιους φίων για επιλογή φέτος ανήλθε ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ στις στρα - φετινν Πανελλοδικν . ΑναλυΠou διεκδικούσαν μια αnό τις σε 105.420 , εκ των onoίων τιωτικές και αστυνομικές σχολές τικότερα , εκ των υnοψηφίων
περίπου 80.000 θέσεις στην Τρι - 89.640 με τις διαδικασίες των και στις ακαδημίες της Πυρο- nou nέτυκαν στις φετινές Πανελτοβάθμια Εκπαίδευση, καθς το ΓΕΛ και 15.780 με τις διαδικα - σΒεστικής του Εμπορικού Ναυ- λαδικές το 53,39% είναι κορίτσια
Πρωί της Παρασκευής 28/8, το σίες των ΕΠΑΛ , εν Πέρυσι ο τικού και του Λιμενικού και το 46,61% είναι αγόρια . ΕniΥnουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αντίστοιχος συνολικός αριθμός Σματος , 81413 υnoψήφιο, σης, στην πρτη τους Προτίμηση
τις Βόσεις εισαγωγής στα εκπσι - υnοψηφίων ήτον 103.963. Συνο- εν το 2019 εισήχθησαν 80.696. Πέρασε το 22,14% των υποψnδευτικά ιδρύματα της χρας
Σύμφωνα με το Υnουργείο, ο μια,
κού Σχεδίου Ανασυγκρότη.
σης ΑγροΠεριβαλλοντικν
ΥΠοδομν (ΕΣΑΑ .
Αναλυτικό το έργα nου σχεδιάζει η Περιφέρεια στη Λα κωνία είναι τα εξής
1) Τρίνασσος φράγμα και αρδευτικό-ΥΠΑΑΤ, Μελέτη σε
λικά εισήχθησαν στα Πανεπιστ - Ηunουργός Παιδείας Νίκn Κe - φίων .
αντατες ραμέως έδωσε στη δημοσιότητα
εξέλιξη.
2) Κατοσκευή φράγματος Κελεφίνας-ΥΠΑΑΤ Προϋπολογισμός επένδυσης 24.000.000
ευρ . Πλήρης μελέτη Από φαση έντοξης με κωδικό
ΟΠΕ 0011409243.
συνέχεια σελ 8
ΣΠουδαία επέτειος για τον σεβασμιτατο Μητροπολίτη Ευστάθιο
40 έτη επισκοπικής διακονίας
και άοκνης προσφοράς
3) Κλειστό αρδευτικό σύστημα
ΤΚ Λευκοχματος-Περιφέ
ρεια Πελοποννήσου: Προ Uπολογισμός
2.000.000 ευρ . Εδαφολογική, γεωργοοικονομική , τοΠoγραφική .
στατική , ηλεκτρομηχανολογική, περιβαλλοντική μελέτη
επένδυσης
Οι σταθμοί της αρχιερατικής διαδρομής του στην ΙΜΜΣ
Σαράντα συναπτά χρόνια αρ - φαλή της τοπικής Εκκλησίας ράρχη nou unnρετεί επί σειρά
χιερατείας στην Ιερά Μητρόπολη στις 28 Αυγούστου 1980, χειρο- ετν με πατρική αγάηη και ana Μονεμβασίας και Σπάρτης συμ - τονήθηκε στις 31 Αυγούστου κι ρέγκλιτη συνέπεια την Εκκλη Πληρνει στις 31 Αυγούστου ενθρονίσθηκε στις 28 Σεπτεμ- σία , επτελντας Πολυδιάστατο
noιμαντικό και κοινωνικό έργο
Όλοι αναγνωρίζουν στο Πρό - στην μητροπολιτική περιφέρεια.
συνέχεια σελ 9-10
υδραυλική,
2020, ο σεΒασμιτατος Mητρο - Βρίου του ιδίου έτους
συνέχεια σελ 7
Πολίτης κ . Ευστάθιος 0 σεπτός
Ποιμενάρχης εξελέγη στην κε - σωπό του τον χαρισματικό ΙεΚαι η Μονή
Β1lakonikos.gr
της Χρας τζαμί!
Η Ευρη έχει ηρόβλημα
Του Mητρoπολίτου Μάνης
Χρυσόστομου Γ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYΟ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα