Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΤΙΑ Φ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 .
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 29- Κυριακή 30
Αύγούστου 2020
Θεοπίστης όσίας της έξΑίγίνης
Σελήνη 11 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 653-Δύσις 750
ΑΓΠΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι μεταβλητοί ασθενείς, (22-36β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι άσθενείς (20-35β )
Αριθμ φύλ 41743
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΠΕΤΥΧΕΗΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ- ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝΤΟΥΡΚΙΚΟΤΥΠΟ
Παραλήρημα Ερντογάν πρός Τράμπ:
KΝά φύγουν πρτοι οί "Ελληνες καί μετά
Έλληνες καί μετά
έμείς>!
Τά δύο κόχ> του Σουλτάνου
στόν Πρόεδρο τν ΗΠΑκαί ή άπαίτησις γιά διάλογομέΟρούτς Ρete
ΟΣΟ περνουν οι ρες και ξεκαθαρίζει τό
τοπίο , τόσο διαγράφεται πλέον ζοφερός δ
δρίζων τν έλληνοτουρκικν σχέσεων. Η
μεσολάβησις του Αμερικανού Προέδρου
Ντόναλντ Τράμπ πρός τίς δύο πλευρές είχε έρευνητικού του στήν Μεσόγειο έν όσω δ
Η έπικοινωνία μέ τόν Ελληνα πρωθ
τησε στήν τηλεφωνική έπικοινωνία Τράμπ πουργό περιγράφεται όμαλή Έμνε σέ πολύ φιλικό κλίμα χωρίς έκπλήξεις-διότι ό
Τράμπμας έχει συνηθίσει στίς έξυπνάδεφ
πού καταλήγουν σέ γκάφες Επειδή δέν
ΗΕχει γνσεις Ίστορίας καί προσπαθεί π ντα νά κάνει έπίδειξη, άνευ λόγου καί αίτιας μπορείνά προσβάλει τους συνομιλητές
του. Στή διάρκεια τής συνομλίας χρειάστηκενά άκούσει μία μεγάληίστορική άλήθεια
Είπε όχι στήν ταυτόχρονη άποχρηση, ση Μητσοτάκη για τήν διεξαγωγή διαλότν στόλων και του έρευνητικού ορούτς γου άκόμη καί σέ έπίπεδο κορυφής, κάλεσε
τόν" Ελληνα Πρωθυπουργό για νά τόν ένηκές λεπτομέρειες για τόκλίμα πού έπεκράΡεtφ. Είπε όχι και στόν διάλογο . Κα τουτο
διότι θεωρεί άπαραίτητη τήν παραμονή τού
- Ερντογάν έδωσε δ συνάδελφος Μιχάλης
Ίγνατίου στό Hellasjournal.com σέ ένδιαφέρον σημείωμα του . Παραθέτουμε τίς πλέονκρίσιμες .
μερσει γιά τά καθ ' εέκαστα.
Δεδομένου ότι τά περιθρια στενεύουν
μέν ένα σημαντικό κέρδος για τόν Πρω - διάλογος θά εύρίσκεται σε έςέλιξη! Συμ- σιγά-σιγά συνειδητοποιείται ότι πρέπει νά
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ό όπο ος φωνα μέ άξιόπιστες τηγές, ή άντιπρότα
καταγράφεται ς ό νικητής στό λεγόμενο
blame game του διεθνούς παράγοντος για γιά ταυτόχρονη άποχρηση τν στόλων
τήν τροπή πού λαμβάνουν οί έξελίξεις σέ
τεθούν στό τραπέζι και άλλες λύσεις . Είτε
σις Ερντογάν στήν πρόταση Μητσοτάκη διπλωματικές μέ την ένεργοποίηση των
Τό βασικό συμπέρασμα άπό τή μεσοάρθρων 5 τού ΝΑΤΟ αι 42 τής Συνθηκη pητική προσπάθεια τοϋ κ . Τράμπ είναι
δει ό Ερντογάν δέχεται διάλογο μόνοο ύπό
και γιά μορατόριουμ έρευνν ήταν ή έξής Λισαβννος περί συλλογικής άμύνης είτε
αύτήν τήν φάση, άπό τήν άλλη όμως φέρ- έξοργιστική: Νά άποχωρήσουν πρτα oi μέ τό νά τεθουν οί'Ένοπλες Δυνάμεις στό
τελευταίο έπίπεδο συναγερμου. Σέ κατά τή συνέχιση του έκβιασμού, πού έπιχειρεί άπό τόν κ . Μητσοτάκη.
νει άκόμη πιό κοντά τό θερμό έπεισόδιο ή Ελληνες, μετά έμείς και στό τέλος , μετά
καί την σύραξη μεταξύ Ελλάδος-Τουρκί
σήμερα στήν περιοχή τού Καστελόριζου .
σταση ύνίστης έτοιμότητος. Όπως θρυ- Αυτή φαίνεται ότι είναι ή άντιπρότασή του.
τόν διάλογο, τό έρευνητικό"Ορούτς PeΟκ Τράμπ φέρεται νά ρτησε εύθέπληροφορίες ό Τουρκος Πρόεδρος είπε κυβέρνησις του κόσμου δέν θά μπορουσε έξουσιοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου
δύο ξερά κόχυ στά αίτήματα Μητσοτάκη νά δεχθε. Μετά ταυτα δ Πρόεδρος Τράμπ Ασφαλείας γιά θερμό έπεισόδιο έφ όσον
κατά την κρίση του προκληθεί . Άναλυτι
Και τουτο διότι σύμφωνα μέ άξιόπιστες ις. Απαίτησις πού καμμία άξιοπρεπής λείται άλλως τε, δ Ερντογάν έχειλάβει την Διάλογος, άλλά καί συνέχιση της παραβα -ως τον Ληνα 1ρωθυπουργο, για το τι έπι τικής δραστηριότητας τής κατοχικής δύνα- θυμεί να πράζει άπό την πλευρά του , Άξ ζεινά θυμίσουμε τή δήλοση του Προέδρου
μης, άπό τό Καστελόριζομέχρι τήν κυπριγιά άποκλιμάκωση και διάλογο .
δ όποίος είχε έξασφαλίσει τήν συναίνε
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στό πανεπιστήμιο
μέλευκή κόλλα
Τά παλιόπαιδα τά άτίθασα
ΚΚοουφαία τοαγουδίστρια τν
Ελληνικν μπλούζ, χαρατηρίζουν
οίNew York Times
την Σωτηρία Μπέλλου
ΗΜΕΓΑΛΗ πτσις τν βάσεων σέ περιζήτητες σχολές , δπως ή Ιατρική, και ή
είσαγωγή σέ άλλες άκόμη και μέ 0 βαθμολογία χαρακτηρίζουν τά άποτελέσμα
τα τν έφετινν Πανελλαδικν Εξετά
σεων. Σχολιάζουσα τά άποτελέσματα
ή ύπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
είπε δτι τό 42% τν τμημάτων έχει βάση
είσαγωγής κάτω των 10.000 μορίων ( για
δσους έδωσαν μέ τό νέο σύστημα άπό τά
ΓΕΛ , μέ τό άντίστοιχο ποσοστό τμημάτων για όσους έδωσαν μέ το νέο σύστημα άπό τά ΕΠΑΛ νά είναι στό 30%. Συ νολικά 184 τμήματα θά δεχθούν ύποψηφίους μέ βαθμολογία κάτω άπό την βά
ση. Η πτσις ήταν κάτι παραπάνω άπό
αίσθητή στίς άνθρωπιστικές , τις ίατρικές και τις θετικές σπουδές , ένω στις
HΖOΗ είναι άπρόβλεπτος καίγι'αύτό ένδιαφέρου- σεις οί σύμμαχοι έμφανίζοντο ούδέτεροι στά άγωσαν ειχε πει κάποτε σέ ένα συνεργάτη του δ πρ-νιδη αίτήματα των δοκιμαζόμενων χωρν για παην Πρωθυπουργός Αντνης Σαμαράς . Πράγματι . ροχή στρατιωτικής συγδρομης
Παρακολουθντας για δεύτερη φορά στήν τηλεόραση του Star (τήν πρτη στό σινεμα) την ΣΚΟτει καλά τόν Ρουσβελτ να του στείλει πενήντα άντινήΏρα μέ τόν Γκάρυ Όλντμαν -ταινία άφιερωμε- τορπιλλικά. "Όταν διακρίνει τόν δισταγμό του κμειΣτήν ταινία βλέπουμε τόν Τσρτσιλ νά παρανει> τίς άπαιτήσεις του στά .. σαράντα. Όταν ό
Τσρτσιλ-δέν μποροϋσα ποτέ νά φανταστω δτι αυτο Ρουσβελτ τό άπορρίπτει και αυτό, ό Τσρτσιλ του.
που ζουσα μέ ένταση στήν μικρή όθόνη θά το ζουσα ζητά νά του στείλει τουλάχιστον τά μαχητικά που
λεπτά μετά τήν λήξη της καί στό κινητό μου! Μέτους έχει παραγγείλει στήν πολεμική βιομηχανία τν
ΗΠΑ ή Άγγλία, για τά όποτα μάλιστα δανείστηκε
τέστησαν τον Τσρτσιλ μεγάλη ίστορική προσωπι- άπό τράπεζές της νά πληρσει . Ήάπάντηση ήταν
κότητα είναι κατά βάση γνωστά , καί άφαιρουμένου και πάλι όχιν καί ή άντιπρόταση χλευαστική: ο
του ότι έκτυλίχθηκαν κατά τήν διάρκεια ένός παγκο- Αμερικανός Πρόεδρος του πρότεινε νά μεταφερσμίου πολέμου, παρουσιάζουν ίσχυρές άναλογίες μέ θουν μέ τροχήλατες πλατφόρμες τά άεροπλάνα
όσα ζουμε σήμερα έμείς έδω στήν Αθήνα , είδικς έως τά σύνορα μέ τόν Καναδά και άπό έκει νά τά
παραλάβουν με άλογα οιΆγγλοι Καί στίς δύο πεΚαί ό Χίτλερ-όπως ό Ερντογάν-σχεδίαζε είσβο- ριπτσεις τέλος ύπάρχει Ο παράγων λαός γιά τον
λή στήν Μεγάλη Βρεταννία . Καί ό Τσωρτσιλ όπως ό όποιο όμως θά σας μιλήσω στό τέλος. Ή στάση
του Τσρτσιλ είναι βεβαίως γνωστή . Απέρριψε τίς
μέ έπι κεφαλής τούς Τσαμπερλαίην-Χάλιφαξ και είσηγήσεις τν ρεαλιστν μέ τό έπιχείρημα κδέν
σου μέσαστό στόμα
Ιδιους άκριβος πρωταγωνιστές ! Τάγεγονότα πού κα Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
προπομπός τής
Άκαδημίας Αθηνν
Συνέχεια στήν σελ.4
Μητσοτάκης διέθετε μία ίσχυρότατη πτέρυγα που
του Τίτου Τω. Αθανασιάδη
μέλη της άπρόθυμης γιά σύγκρουση στρατιωτικής κάνεις διάλογο μέ τό κεφάλι
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ήγεσίας, τάσσονταν ύπέρ της μεσολάβησης , της δι - της τίγρεως και έπέμεινε ότι τά "Εθνη που π απραγμάτευσης και του διαλόγου μέ τούς Ναζί-ή φτουV~ στήν μάχη έχουν μεγαλύτερες πιθανότηΕΞΙΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ άπό αυτές πού έκδί δονται σήμερα , άποτελουν , κατά τή
γνμη του γράφοντος , ίστορικά σύμβολα όχι μόνο του Έλληνικου Τύπου άλλά και του πολιτιστικο0 γίγνεσθαι του συγχρόνου Ελληνισμου.
Από αύτές ή "Εστίαν έχει τά πρωτεία.
Είναι ή άρχαιότερη . Πρωτοεκδόθηκε
ς περιοδικό , το 1876, και μετατρά
πηκε σέ ήμερησία έφημερίδα τό 1894.
Το Εθνος, έκδόθηκε τό 1913. ΌPi
ζοσπάτης ν τό 1917. Η Καθημερινή
τό 1919. Τό Βήμα> τό 1922. Καί ή
ίδιομορφία στήν χρα μας είναι ότιό ΠρωθυπουρΥός είναι ύπέρ του διαλόγου καί τό Πεντάγωνο ύπέρ
της δυναμικής άντίδρασης . Καί στίς δύο περιπτNας Τεc νά άνανεννηθουν από τά"Εθνη πού παραδίδονται ταπεινωμένα στόγ έχθρό . Λίγο μετά τήν λήξη
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Στήν απωνία ένας.
ίδιοκτήτης καταστήμα
TOS βρήκε έναν άμφιλεγόμενο Τρόπο οί ύπάλληλοί του νά φαίνονται
πιό φιλικοί πρός τους
πελάτες του Έπειδή ή
προστατευτική μάσκα
κρύβει ένα μεγάλο μέρος του προσπου μας καί
προκαλεί ένα αίσθημα κοινωνικής άποστάστως , ό
Ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Takeya έφτει αξε μάσκες πού έχουν ζωγραφισμένα χαμόγελα στό
μπροστινόμέρος καί ύποχρέωσε τους ύπαλλήλους
του νά τις φορούν στήν δουλειά.
Πτσις 18% στίς πωλήσεις
στό λιανεμπόριο
Ο Στ. Ξαρχάκος στό
Ήρδειο μέ 5 λαϊκές μορφές
ΥΠΟΤΟΝΚΗ ήταν ή έμπορική κίνησις του διμήνου
τον θερινν έκπτσεων καθς ύπεχρησε μέ ρυθμό
18,36 καταγράφοντας μέχρι σήμερα συνολικές άπλειες 9 δισ . εύρ.Όπως άνέφερε δ πρόεδρος του Περι φερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής καί
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πε
ραις Βασίλης Κορκίδης , οι έφετινές θερινές έκπτό σεις είναι χαρακτηριστικό κθυμων τής πανδημίας.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ΣΤΑ μουσικά έργα τρύ Μάνου Χατζιδάκι, του Μίκη
Θεοδωράκη, του Βασίλη Τσιτσάνη, τοϋ Μάρκου Βαμ βακάρη άλλά και του ίδίου, θά ταξιδέψει δ Σταυρος
Ξαρχάκος μέσα άπό τήν μουσική παράσταση 5 Λαίκές Μορφές Μέ Τρόπον Εντόνος Ερωτικόν πού
θά παρουσιάσει και έφέτος στόΩδείο Ηρδου Αττι
κού, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου (9μ.μ. ) . Μία παράστα
σις ύμνος στίς σημαντικτερες στιγμές τής νετερης
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 5
. Μιά ίδιοκτήτρια γάτας έκανε κατά λάθος Τήν γάτα της
κίτρινη όταν χρησιμοποίησε
σαφράν γιά την θεραπεία Τής
μυκητιασικής λοιμξεως! Η
Ταμάπα Σουπάμας άπό τήν
Ταυλάνδη άνησυχούσε γιά Τήν
μόλυνση Τής γάτας της, όπόεζήτησε συμβουλές άπό τήν
μητέρα της . Αύτή Τής πρότεινε νά έφαρμόσει κουρκουμά-Ενα ίνδικό μπαχαρικό καί φαρμακευτικό βότανο που χρησιμοποιείται για τήν θεραπεία τν
λοιμξεων Αρχικά, ή ίδιοκτήτρια έβαλε σαφράν
μέ μία όδοντόβουρτσα στά κόκκινα έξανθήματα
άλλά καθς ύmήρχαν πολλά, άπεφάσισε να βάλει
σαφράν σέ όλο τό σμα της προκειμένου νά άποΤρέψει μελλοντικές μυκητιάσεις Ωστόσο , όταν τό
μπαχαρικό άπλθηκε στήν λευκή γούνα τής γάτας έγινε άμέσως κίτρινη Επί πλέον Τό πρόβλημα έγινε πιό έντονο καθς όταν έπιχείρησε νά πλύνει Τήν γάτα της , διεπίστωσε πς Τό χρμα δέν
έφευγε Τούλάχιστον έθεραπεύθη άπό τούς μύκητε .
σπίτι σας κάθε
ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
με συνετεια
3μηνη
συνδρομή
Άλλες έποχές, άλλες μελωδίες, σήμερα μόνο φάλτσα
ιανέους συνδρομητές !
Ήταν μιά έποχή κατά
τήν όποία οί σχέσεις Ελλά- τοστατούσε στήν προσπά- λωδίε Σήμερα, τά πράγδος-Τουρκίας πήγαναν καλά. Όσο καλά μπορούν νά
πάνε, δηλαδή, οί σχέσεις τού
σκύλου μέ τήν γάτα ! Κάτι προσέγγιση. Πήγαινε στήν 95του- άναγκόσθηε νά πατά Βραβεία Ίπεσκτσ, κάτι Τουρκία και τραγουδούσε ό ρέμβει , καθς οί γνωστοί χετικά μέ τά έλληνοτουρδΖουλφί Λιβανελί πού έγρα- Νταλάραs , ήτον δημοφιλέ
φε τραγούδια γιά την Μαφία στατηστήν Πόλη ή λαϊκή
Φαραντούρη, κάτι ό Μiκης dοιδός Άντζλα Δημητρίου!
Θεοδωράκηςs ό όποίος πρω ΚΑλλες έποχέ-άλλες με
τερες δηλσεις του . Εξέδωσε, λοιπόν, ό Μίκης τήν άκόματα έχουν άρδην μεταβλή- λουθη άνακοίνωση: cληθεί. Καί, δικαίως , δ Μίκης e ρoφορήθηκα άπό φλους ότι
κάποιοι άναρτούν στό διαδίκτυο παλαιότερα άρθρα μου
σχύα για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
θεια <περατέρω βελτίωσης
τν σχέσεων μεταξύ τν
δύο χωρν, ύπήρχε μιά οδωράκης - άκμαότατος στά
τουρκολάγνο καί ποληκορθάκηδεςπροσπάθησαν
να έκμεταλλευθούν παλαιόκικά Είναι αύτονόητο , ότι
oί τότε συνθήκες δέν έχουν
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. 2130 1170 570'
emali [email protected] g:
Μ ΕΣΤΙ
Σύνέχεια στήν σελ.4
ΕΣΤΙΑ
29-8-2020
9771108 701168