Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυπΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
k Ερυτής-Νικολους Καραθόνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Σπλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974" Ap φύλλου 6380-12.177
| Από το Φιλονθρωπικό Σωματείο Χωριστής
Προβολή βραβευμένων
ταινιν από
Τηλε-ημερίδα από το Επιμελητήριο Δράμας
Πραγματοποιή θηκε η κλή ρωση
Το πρόγραμμα
ΓΕΦΥΡΑ για
Έναρξη
του πρωτοποριακού
εκπαιδευπικού
Πρεμιέρα
με Κέρκυρα εκτός
το Διεθνές Φεστιβάλ
| την επιδότη ση δανείου
της πρτης κατοικίας
Δράμας 2019
Στο θερινό ανηματογράφο
Αλέξανδρος το ερχόμενο Σάββατο
προγράμματος Κοινωνικό
Σχολείο-Social Schoob
η Δράμα 86
Την Πυλαία υποδέχεται ο Α.Ο .
Προσοτοσάνης στην Α1 Γυνσικν
Σοβαρό θέμα με την κατανομή
των ΚΑΠ στις Κοινότητες
του Δήμου Δράμας
Έντονη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Αντιδράσεις καταστηματα ρχν
για την μόνιμη πεζοδρόμηση
μέρους της πλατείας Ελευθερίας
Θανόση Πολυμένη
ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
του Δημοτικού Συμ.
βουλίου Δράμας το
απόγευμα της Τετάρτης,
συδητήθηκε το θέμα της
κατανομής των ΚΑΠ στις
Κοινότητες του Δήμου
Δράμας Η συζήτηση προ
κάλε σε την έντονη αντί,
δραση των δημοτικν
παρατάξεων της αντιτολί
τευσης, οι οποίες τελικά,
είτε ήτησαν αναβολή της
συήτησης είτε καταψήφισαν την πρόταση της
δημοτικής αρχή .
θα πρέπει εξ αρχής α
σημασουμε ότι το θέμα
ψήφισε θετικά μόνο η πα
ράταξη της δημοτικής αρχής -Εννουμε ξης-όλη+Ζωή- κ Χαραδης ξεκαθά.
Δημοτική αρχή: Εφαρμόζουμε την κυκλοφοριακή μελέτη του 2000
Αντιπολίτευση: Χρειάζεται διαβούλευση και επικαι ροποίηση της μελέτης
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΝΤΟΝΕΣ αντιδράσες
υπήρξαν στη-δια τηλε
διάσκεψης- συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβου
λίου Δράμας το από
γευμα της Τετάρτης ,
αναφορικά με το ζτημα
της πεζοδρόμησης του
δυτκού τμήματος του
δρόμου της πλατείας
Βλευθερίας
Πρόκεπαιγια το δρόμο
που ξεκνάe μπροστά
από το παλαιό δημαρχείο , ακολουθεί τη ροή
της πλατείας Ελευθερίας
και διασταυρνεται με
την οδό 19ης Mαiου και Βενιζ λου . Όπως είναι γνωστό Επιμελητήριο και δεν υπήρξε καμιά επύσημη δήλωση
και έχει δημοσιεύσει και ο-Πρωνός Τύπος - τις προηγούμενες ημέρες, ο δράμος έκλεισε στις αρχές Αυγού- προς τον πρόεδρο του σματος κ Χαρολαμπίδη, ανα στου , προκεμένου να ξηλωθούν οι γραντένες πλάκρς γwστηκε στο ομα και δεν δόθηκε ούτε στους επικε
που υπήρχαν και με την καθίξησή τους δημιουργούσαν φαλής των παρατάξρων
προβλήματα σε πεζρύς και οχήματα . Με την ολακλή- Επίσης , υπήρχε και μα δεύτερη εnστολή από καταρωση των εργασν , ο δρόμος συνεχίζeι να παραμένει στηματάρχες, η οποία είχε σταλθεί από τους διους
κλεστός, εν στο μεταξύ δεν υπήρξε καμιά επίσημη προς Τις παρατάξεις
ανακοίνωση του Δήμου για μόνμη πεζοδρόμηση του
μμήματος αυτού .
Το μόνο επίσημο ήταν οι σκέψες της δημοτικής νασιάδη, την οδό Βενιζέλου και την οδό 19ης Μatou
αρχής , στε να υπάρξει πεζοδρόμηση Υύρω από την αντδρούν έντονα στην πεζοδρόμηση υποστηρίζοντας
πλατεία Ελευθερίας , μόνο πρωνά Κυρακν μέχρι και
πς 4 το απόγευμα για ένα διάστημα, μέχρι και το Νοέμβρο . Το είχε δηλσε μάλιστα σε συνέντευξή του στον
nΤso αντιδή μαρχος Οικονομκν κ Ερραιμίδης.
Επιστολές
Αυτό που μάθαμε από την προ ημερησίας διάταξη συ - tοντας στο περθρο τον εμπορικό κόσμο της πόλης
ζήτηρη noυ έγνε στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ ) είναα μας δείχνοντας με τον τρόπο αιπό , ότιδεν τον ενδια
ότι υπήρξε εmιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας με 50 φέρει η γνμη μας . Πρω λίγο καιρό το δο έγνε και με
περάτου υπογραφές καταστηματαρχν της περιοχής , α το θέμα της λαής αγοράς Δημουργεί ένα θέμα και π οποίοι ανηδρούν στην μόνιμη πεζρδρόμηση του συγκε - ρμένει να δει τς αντιδράσεις και ανάλογα πράτει
κριμένου τμήματος του δρόμου στη δυτοή πλευρά της
πλατείας Ελευθερίας Σημενοτέον , ότι, ούτε αυτή
η παράταξη ρσε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει.
Πόλη+Ζωή- ψήφισε την αναβολή του τοθέμα, για- δεοντολογικος λόγους και
θέματος σε επάμενη συνεδρίαση Οι υπό - λόγους αρχής, εν θύμσε ότι εe ουμλοτες παρατάξεις-Project Δράμα 2020, φωνηθεί το 2019 με το δήμαρχο, να
Αυτοδιοάσηση Πολιπν , Λabeή Συσπεί - υπάρξει διαβούλευση με τους προρωση- κα Προοπτική για τη Δράμα, έδρους κα τους επεφαλής των παρακαταψήφισαν την πρόταση της δημοτ - τάξεων , ότι, "η όποα κατανομή στις
κής αρχής
Το τελκό αποτέλεσμα ήταν 11 θετικές eπepaλής και τους προέδρους και τη
ψήφοι και 13 αρνητικές με αποτίλεσμα δημοτυή αρχή και έχει ξεχαστεί αυτή η
να μην πeράσει η εισήγηση της δημοτ - συνάντηση , και έρχεται τρα μα πρόκής αρχής για την κατανομή των ΚΑΠ ταση με την οποία δεν συμφωνούμε
σις Κανότητες. Επίσης, υπήρχαν και αp - ολά ούτε και με τη δαδεκασία ου ακοκετοί απόντες , εν ελικά απ' δτι φαίνε - λουθήθηκεται η δημοτική αρχή θα πρέπει να
διαφοροπαήσει την πρότασή της
την επαναφέρε σε επόμενη συνεδρίαση. πούσης, είπε ότι το 2019 ψήφισαν την
Κατά τα λεγάμενά του ο αντιδήμαρχος κατανομή τον περασμένο Σεπτέμβριο ,
Οικονομικν κ . Εφραιμίδης είπε ότι αν
δεν ψηφιστεί η κατανομή αυτή θα υπάρ - τηση των επικεφαλής και των προέδρων,
χει σημαντική καθυστέρηση με το Τε προκεμένου και μετά την ψήφιση της πί Xνικό Πρόγραμμα και εξήγησε ότι η στωσης να ουζητηθεί τι θα γνeι
κατανομή δεν ακολουθεί πληθυσμιακά aυτήν τιέργα θα μπουν στο τεχνικό πρόκραήρα , ιατί θέλουμε να βαηθήσουμε Υpαμμα , γιατί έχουμε aπλέξει την κατατα χωριά Κάνουμε αυτή την κατανομή νομή 80%-20% ον ο νομοθέτης δύει τη
για να έχουμε μα οόρροτη ανάπτυξη- δυνατότητα μέχρι και 65% σις ΚανότηΕξαρχής ο επικεφαλής της παράτα - τες και 35% για όλο το Δήμο .
ΦΩΤΟ Π.Τ
η επιστολή δόθηκε στα τατικά μέσα ενημέρωσης από το
από κάποιον. Η επιστολή του Επιμελητηρίου στάλθηκε
Κονότητες θα γνeι με διαβούλευση των
Οι καταστηματόρχες της περιοχής, τόσο του συγκε
κρμένου ημήματος της οδού , όσο και από την οδό ΑθαΜε τη σερά του ο επεφαλής της naκαι να ράταξης"Project Δράμα 2020 κ Τοιαμότι με την εφαρμογή της, θα υπάρξουν σημαντικά ακονομικά προβλήματα στις emgepήσες τους
Όπως αναφέρεται μάλιστα στην επιστολή των -Εμπό
ρων του κέντρου της πλατείας Ελευθερίας- γα όλλη
μια φορά,ο Δήμος ενεργεί και πράπει αuθαίρετα βά.
με την παρατήρηση ότι θα γίει συνάν| σελΑη
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΟΡΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Είδικευθείσα :
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑXΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Οράριο
Καθημερινές: 1000-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετόρτης )
Σοββατοκύρακα κλεστά
ΠΡΩΝΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα