Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΕΕΣΠΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ε Διυθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
28 Αύγούστου 2020
Μωυσέως όσ του Αίθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μαρτ.
Σελήνη 10ήμερων ΙΑνατολή ήλίου 6.52-Δύσις 8.00
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 4 μπωφόρ. (22-36β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ . (20-34β.)
Αριθμ. φύλ . 41742
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
HΑΠΕΙΛΗΤΟΥ ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΥ ΑΚΑΡΟΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑΑΝΕΠΠΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ>
<Παραχωρήσατε ύδατα
γιά νά μήν χάσετε έδαφος!
Τά τελεσίγραφα πρέπει νά έπιστρέφοντα, κύριε Πρωθυπουργέ
Όόμλν ς καραγωγεύς Έρντογάν νάλάβει άπαντήσεις
νωνε την ένταση. Ποτέ μέχρι
τά άκρα. Ο Πατανδρέου άπεί
λησε τήν συμμαχία μέ πόλεμο
στήν κρίση του Μαρτίου του
1987 και προειδοποίησε έως
και μέ προσχρηση στό Σύμ
φωνο της Βαρσοβίας , άλλά
μπλόφαρε . Δέν ήθελε πόλεμο. Στίς ήμέρες μας πλησιά
ζουμε φαίνεται πρός τήν ήμέρα πού το δόγμα αυτό θά άνατραπεί. Οίλέξεις έχουν πλέον
ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ πολιτική είθισται νά ίσχύει τό δόγμα
ανά προσέχεις καλά τί πράττει ένας ήγέτης και όχι τίλέ
εν. Το δόγμα αυτό διετυπθη άπό τούς Άμερικανούς τήν
δεκαετία τού 1980 δταν συχνά
πυκνά δ Άνδρέας Παπανδρέου λεοντάριζε έναντίον τος.
Και έν πολλοϊς ίσχυε. Ο ίδρυτής του ΠΑΣΟΚ τραβούσε
τό σχοινί στίς σχέσεις του μέ
τούς συμμάχους μέχρις ένός ΌΈλλην πιλότος ήγείται σχηματισμού στόν Ήπεριοχή γιά τήν όποία έχει κηρύξει ή Τουρκία Ελληνικά καί συμμαχικά πλοϊα άσκούνται μαζί στήν σημασα. πολεμος φαινεται
σημείου πού συνήθως έκτόότοιο μετέχει καί ίσραηλινό μαχητικό
την τελευταία Navtex
περιοχή μεταξύ Καστελλορίζου καί Κύπρον
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πτωχεύσεις ίδιωτν
καί μέ τόν νόμο
Έχετε τύψεις, κύριε Γεωργίου;
Δένδιας-Ράμα
έφ όλης τής ύλης
ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ του όφειλέτου άπό
τά χρέη του πρός τράπεζες, Δημόσιο ή
άλλους πιστωτές έντός τριετίας άπό τήν
κήρυξη τής πτωχεύσεως, άφού ρευστοποιηθεί τό σύνολο τής περιουσίας του ,
προβλέπει δνέος κδιξ φερεγγυότητος.
Ονέος νόμος ύπό τόν τίτλο Κδικας Δ ευθέτησης Οφειλν καί Παροχής Δεύτερης Εύκαιρίας έρχεται σέ μία έξαιρετικάκρίσιμη στιγμή , πού τά συσσωρευμένοίδιωτικό χρέος ξεπερνά τά 230 δισεκατομμύρια εύρ μετά τά δέκα χρόνια της
κρίσεως καί πανδημίας κορωνοϊού και
έπιχειρεί νά άντιμετωπίσει την οίκονομική άδυναμία τν όφειλετν, μέσω τής
προληπτικής άναδιαρθσεως ή της συλλογικής ίκανοποιήσεως των πιστωτν
και άπαλλαγής άπό χρέη κάθε προσπου .
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΜΑΣ προκάλεσε κατάπληξη καίγι' αυτό τό άναδεί- σέ δίκη, έκρίθη άθος άπό τό Δικαστικό Συμβούλιο
ξαμε . Αναφερόμαστε στό πρόσφατο άρθρο που γιά τις άναθεωρήσεις του έλλείμματος του 2009 καί
έγραψε ό κύριος Ανδρέας Γεωργίου (υψηλόβαθ-έπί των ήμερων του έπίτάχείρω. Επειδή έμετς σεμο στέλεχος του ΔΝT κάποτε, διατελέσας Διοικη- βόμαστε τις άποφάσεις της δικαιοσύνης-άσχέτως
τής της ΕΛΣΤΑΤ τήν μαύρη περίοδο των μνημονί - άν ύπήρξε ίσχυρότατο διεθνές ένδιαφέρον, άς τό
ων ) ό όποιος μέ παρέμβασή του σέ βελγικό μέσο πουμε κομψά γιά τήν έτυμηγορία της-θεωροϋμε
ένημέρωσης μας προειδοποιεί ότι έπίκειται ό Άττί - λοιπόν ότι ό κύριος Γεωργίου έφάρμοσε σωστά
λας 3 και πς πρέπει νά έτοιμαζόμαστε. Σέ έλληνι- τούς κοινοτικούς κανονισμούς καί πρόσθεσε οχεκό έδαφος αυτή τήν φορά . Η άνάλυση που διαβάσα - δόν δύο έπίπλέον μονάδες του ΑΕΠ στό έλλειμμα ,
με ήταν όμολογουμένως άξιοπρόσεκτη για κάποιον στό άρχικς άνακοινωθέν, πρίν άπό τήν προσφυγή
που άσχολεϊται μέ άριθμούς και όχι τήν γεωπολιτι - στό ΔΝΤ (15,4 έναντι 13,7 ) .
κή Προφανς ήταν προϊόν έγκυρης πληροφόρησης. Η δέ άγωνία που έξέπεμψε ως Ελλην ο συγ- μούς βασίστηκε λοιπόν ή τρόικα του κυρίου Τόμγραφεύς, γνησία. Ωστόσο μετά τά βαριά πλήγματα σεν και των λοιπν καλν παιδιν για νά διαμορπου δέχθηκαν οι"Ενοπλες Δυνάμεις και ο προϋπο-φσει και τόν προϋπολογισμό για τήν άμυνα έπί
λογισμός γιά τήν άμυνα τήν έποχή της τρόικα (2010-πολλά έτη, Το άποτέλεσμα γνωστό στούς παροι
2015) , διερωτμε θα γνησίως μέ τήν σειρά μας: μή- κουντες στήν Τερουσαλήμ. Όταν έπρόκειτο για
πως έχει τύψεις ο κύριος Γεωργίου πς άθελά του έξόφληση οίασδήποτε έξοπλιστικής δαπάνης σε
μέ τούς άριθμούς του έδωσε όπλα στήν τρόικα για γερμανική έταιρεία ή τρόικα έδινε προτεραιότητα.
νά άποδυναμσει τις έλληνικές Ενοπλες Δυνάμεις Όταν ό έλληνικός στρατός, ή άεροπορία, τό ναυτικό
καθς οξένος παράγων έπιθυμουσε τήν παραδειγ- αίτουντο δαπάνες για βίδες, έλαστικά και άνταλλαματική τιμωρία της Ελλάδος γιά τήν άνεξάρτητη κτικά, καμμία προτεραιότητα άπό τήν τρόικα. Η συέξωτερική της πολιτική;
( σελ. 4 )
Σέ αυτούς τούς σωστούς καί άκριβείς άριθΟι έθνοκοινωνικές
έξεγέρσεις
του Βύρωνος Γ Πολύδωρα
AΝ ΔΕΝ σηκωθούν ψηλά στόν άέρα καί δέν σειστούν άπειλητικά τά δι κριάνια του άλωνιου και τά δρεπάνια
( του "χάρου") που κόβουν τόν σανό,
οί Τουρκοι καί οί κοτζαμπάση δες δέν
καταλαβαίνουν φόβο Χριστο !. Αύτή
ήταν ή κραυγή και έκρηξη βίας καί ό
Ψίθυρος διέγερσης γιά έξέγερση,
έκδίκηση καί τιμωρία της κακοδιοίκησης τν Τούρκων καί των κοτζαμπάσηδων κυρίως της άρκαδικής Πελοποννήσου άπό τό 1460 μέχρι τό 1821.
Αυτή ή κραυγή ή ό ψίθυρος άκούγονταν σ' όλα τά γιατάκιαστανοτόπια
καί λημέρια όπου ζουσαν οι έλεύθεροι
ΠΕΝΝΙΕΣ
ντήρηση γινόταν μέ πατέντες και έκ των ένόντων.
Προφανς δέν θά έπιστρέψουμε στό ζήτημα Παρέλκει νά άναφέρουμε ποιές ήταν οι συνέπειες
της άλλοίωσης του έλλείμματος . Ο κύριος Γεωρ- από την έλλιπή συντήρηση. Γιά τούς μισθούς, δέ
γίου μέ ψήφους 2-1 καί μέ τόν είσηγητή του Συμ- το συζητάμε . Ο ΝΓΕΕΘΑ έλάμβανε τό 1/10 ένός
βουλίου Έφετν νά είσηγειται τήν παραπομτή του
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. θύματα τής πολιτικής όρθότητος οί Δέκα μκροί νέγροιν, Τό μπέστ σέλλερ Τής Άγκαθα Κρίστι
άλλάξει όνομα 81 χρόνια μετά τήν κικλοφορία του
καί θά ΤιΤλοφορείται στό έξής άπλς Ηταν δέ
καν, μέ άπόφαση του δισεγγόνου της, συγγραφέ
ως Τζαίημs Πρίτσαρντ. κΌταν γράφτηκε τό βιβλί ,
οί γλωσσικς έκφράσεις ήταν διαφορετικές καί χρησιμοποιούντο λέξεις πού σήμερα έχουν ξεχαστεί
άναφέρει ό ίδιος. Σχολιαστές ύποστηρίζουν ότι τό
μυθιστόρημα, που συγκαταλέγεται μεταξύ τν πιό
έμπορικν βιβλίων όλων τν έποχν άλλάζει Τίτλο στό πλαίσιο μίας παγκόσμιας άπαιτήσεως να
έξαλειφθούν οίρατσιστικές άναφορές άπό έργα Τής
λογοτεχνίας, μνημεία καί φίλμ στόν κινηματογράφο. Φυσικά ούτε ρατσιστικές άναφορές έχει ή Άγκαθα Κρίστι, ούτε ύπάρχει καμμία παγκόσμια άπαίτησι όπως κατευθυνόμενα ύποστηρίζουν κάποιο .
Μιλάμε άπλς γιά συμπλέγματα όρισμένων.
ΌΏνάσης στό θέατρο
άπό τόν Αnthony Skordi
Ή άνασκαφή στό Δεσποτικό
καί στό Τσιμηντήρι
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ πρόοδο
έχουν σημεισει οί έργασίες άναστηλσεως του άρχαϊκού ναού και του έστιατορίου του Ιερού του Απόλ-.
λωνος στό Δεσποτικό , οί
όποίες βαίνουν πρός τήν
όλοκλήρωσή τους , μέ τό
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 6
Η ΕΣΤΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
σπίτισας κάθε
πρωβ με συνέπεια
. Δόσεις φαρμακευτικής καννάβεως σέ άγχωμένους
έλέφαντες έτοιμάζεται νά χορηγήσει ό ζωολογικός
κήπος Τής Βαρσοβίας στήν Πολωνία στό πλαίσιο
ένός πρωτοποριακού πιλοτικού πειράματος γιά νά
διαπιστωθεϊ κατά πόσον μπορεί νά μεισει τά έπι πεδα του άγχους τους Ή φαρμακευτική κάνναβις
έχει χρησιμοποιηθεί άνα τήν ύφήλιο σέ σκύλους καί
άλογα, άλλά αύτή είναι πιθανς ή πρτη τέτοια
πρωτοβουλία σέ έλέφαντε, άνέφερε ή έπί κεφαλής
κτηνίατρος του πειράματος, Ανέσκα Τσουζκόφσκα .
Oι τρείς Αφρικανικοί έλέφαντες που φιλοξενούνται
στόν ζωολογικό κήπο θά λάβουν μέσω τν προβοσκίδων τους δόσεις ύψηλής περιεκτικότητος του
χαλαρωτικού CBD σέύγρή μορφή , που όμως δέν
προκαλεί ούτε εύφορία άλλά ούτε έπικίνδυνες παρενέργειες στό ήπαρ καί τά νεφρά τους Ή κτηνίατρος έκανε λόγο γιά μιά τπροσπάθεια νά βρεθεί μιά
νέα φυσική έναλλακτική λύσις γιά τήν καταπολέ
μηση του άγχους τν λεφάντων .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομη
Μέτήν μάσκα έντάξει , μέ τά μικρόφωνα, οχι .
Είδκή προσφορά
γανέους συνδρομητές
άπό τό φιλοκατήγορον , δείξοs . Κι άν τού πες " μά,
τό όποίο χαρακτηρίζει κά- πς τά λές αύτά " θά σού
θε γνήσιο τέκνον (καί ) Τής άποκαλύψει ότι "έχει έναν
μεταπολιτευτικής Ελλάδος, συγγενή στόν " ΕύαγγελιΛίγο νά ξεχωρίσει κάποιος, σμό, ότι "ή μάνα του είναι
Πάμε πρτα στό θέμα ζητάμε, λοιπόν , γιά τά πα τής μάσκας. Η tγγονή μας
θά πάει στήν Εκτη του δη - χημένα άπό έμάς , τους μεγάμοτικού. Όποτε μέ δεί νά κυκλοφορ χωρίς μάσκα , μού έχουν άκόμη διαβρωθεί άπό
κάνει παρατήρηση. Παππου , φόρα τή μάσκα σου .
Δέν είπαμε ότι πρέπει νά τήν νεοελλήνων νά Ελκονται άπό
φοράμε όταν βρισκόμαστε κάθε είδους συνωμοσία , πασέ κόσμο; > μού λέε . Μή συ- ραφιλολογία και υρίως- δ"τάδε" είναι "μπείξος καί
διά . Είναι πολύ Τιό πειθαρΙσχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
λους. Ίσως έπειδή έκείνα δέν
φίλη μέ τήν σπιτονοικοκυρά
τόν άκατάσχετο κομματι - λίγο νά είπωθεί ή νά γρα σμό, άπό ήν συνήθεια τν
φί κάτι-συνήθως άνακρι - μιάς παλιάς συμμαθήτριας
βές- έναντίον του, δ Έλλητου Μητσοτάκη" ή ότι "δ
νας παίρνει φωτιά: <έρεις , θυρωρός Τής πολυκατοικίας
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
emal. [email protected]
% ΕΣΤΙ
ΕΣΤΙΑ Ο
28-8-2020
9771108"701151