Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκήτης.Ειότης- Δεθντής ΒΑE ΖΕΡΒΑ. Εας 50- Ap φίλλυ 1170 Τιμή 0,Μαμ. έπη 27 Ανγντου 2020
ΔΗΜΩΣΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
nnέov ότι οι μο .
| entές noυ δεν
φορούν μαec anonaα ννωστικού δαγωγικά μέτρα nou
ανικειμένου , ουμμετο- npoβλέnoντα Δεν νοεί.
xή στς εξετάσεις κ hn. τaι να είνo κανείς στο
σκα στα σκολεία α μέ- Δευκρίνσε oυ στα σο - σχολείο χωρίς μόσκα
νουν εκτός τόξης. Σε δη Asta , yovεί , εκnαδευu . κατέληξε η Υnoupγός .
Ασε της nΥnoupγός κο και μαθητές είνα υnoιδείας N. Κερομέως nopeωμένο να φορούν την nλευρά τους ητούν
τόνισε ότι οι μαθητές μόσκα και ξεκοθάρισε onιγομεΛή tuήματα με nou δεν θα φορούν μά . tnionς ότι σε nερίπτω xpι 15 μαθητές nρoε
σκα στο σκολείο δεν θα ση oρνησης η nροτρο
συμμετένουν στο μάδη. nής ano νονεί για μη
μα με ό.υ αυτό συνεπό- xρoon μάσκας θα aoο εκηαδευτκοί anό
τεpος κνδυνος σε ηερi .
"Μεγαλνουμε την Ελλάδα
Ανακοίνωσε στη Βουλή ο Κ Mητσοτάκς
Εnέκτοση στα 12 μλια για τα κw
ρικά ύδατο στο ονο ως και το Τa .
νορο ανακoίνωσε xθες κατά uην ο.
"Μεγαnνουμε την Ελnoδαr .
ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΥΤΗΣΕΣ (85)
Εnίθεση κατά
της υπουργού
ντες ετηpεάζουν το ταμίνη D , ο φωοpόpος ψηλότερος anό τον a.
ντίοτοιχο μό του κ
νεζικού ληθυσμού ,
ΑΠ: Ouως ανοφ - στοιχεία για την οστε - εν εξακολουθεί να υραμε ο χαρακτήρος ογέντοη, εν η λλε , moλείnεται του μό ύ .
ύψος είναι ένος no- ψη ωδίου και φευ - ψους των Αμερικο
λυnαραγοντικός χα .δαργύpou μπορεί να νν . Το γεγονός ότι
ρακτήρος , δηλοδή χα . aοτελέοουν αtia για το ύφος τους εξακο pακτήpος nou ελέγχε - μικρότερο ανόστημα . λουθεί να υπολείεται anό έναν μεγάλο Χαρακτηριστικό na - τaι εκείνου των Αμερικανν οφείλε.
εριβαλλοντικν na . νέ μετανάστες στις ται προφανς σε Yε.
ΗΠΑ Σε δάστημα 3 νετικούς ΠαράγοΠαιδείας εξαπέ.
ύψος του ανθρ - και το αοβέστο ano τελούν σημαντικά
λυσε ο πρην Y .
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Κστας Γαβρόγλου . Σε μια απaράδε.
κτη ανάρτηση αναφέρει, μεταξύ άλ.
λων , πως tνσχύeι το στερεότυπο
ότι οι γυναίκες δεν σκαμπάζουν από
οptμό Yενε τικν και ράδεγμα είναι οι Κ
ΠΕΡΙΒΛΛΛΟΝΤΙ. γενεν , ο μ . του - ντες.
Ψους τους είνα στα-