Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

32oC, 21:00

24oC - Υγρασία 45%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:04 - Δύση ηλίου: 20:18

€0.80

Ù îåéí áããÝëåéí Ëáêåäáéìïíßïéò...

Η χειραγώγηση των ημερήσιων επισκεπτών της κρουαζιέρας, δεν είναι καινούργιο
φαινόμενο, είπε ο Αλέκος Λιτσαρδόπουλος στη χθεσινή σύσκεψη. Το νεότερο είναι ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας επικαλούμενες την υγειονομική κρίση επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εκμετάλλευση του ταξιδιού και μετά την
αποβίβαση των επιβατών στο κάθε λιμάνι. Κι αν τώρα έχουν ένα επιχείρημα λόγω του κορονοϊού και της πτώσης του τζίρου τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, το «δικαίωμά» τους στην αποκλειστική κατεύθυνση της κατανάλωσης και στην ξηρά, θα παραμείνει ως δεδομένο και μετά την
επιδημία. Αυτό φοβούνται οι κερκυραϊκοί Φορείς. Και δεν έχουν άδικο. 3»

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5184

ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΧΘΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ÁëëÜ ôá êáñÜâéá Üöáíôá

Íáé óôçí êñïõáæéÝñá
ìå áóöÜëåéá êáé
åëåõèåñßá êßíçóçò

Ðïéüò âÜæåé ôéò öùôéÝò, åðéôÝëïõò;

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με δυο συσκέψεις «απάντησε» η κερκυραϊκή πλευρά
στο ενδεχόμενο της χειραγώγησης
των επιβατών κρουαζιεροπλοίων
μετά την αποβίβασή τους.
Σελίδα 5»

ÊïéíÞ äÞëùóç
ðÝíôå ðáñáôÜîåùí
ãéá ôç öùôéÜ
óôïí Åñçìßôç 3>>

ÏËÊÅ êáé
áðïññßììáôá
ðëïßùí
ÁöïñìÞ ãéá ôï ðáñüí óçìåßùìá Ýäùóå
ç ìåôÜ óõìðëÞñùóç ôñéþí åôþí
åêðíïÞ ìéáò Ýíôïíá åôåñïâáñïýò
óõìâÜóåùò åéò âÜñïò ôïõ ÏËÊÅ - êáé
ôùí ðåëáôþí ôïõ- ðïõ õðï÷ñåþèçêå íá
óõíÜøåé ôï 2017, ðáñÜ ôç óèåíáñÞ
áíôßèåóç êáé äéáöùíßá ôïõ ôüôå
ÐñïÝäñïõ ôïõ.
Ο

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 10&11>>

ΑΘΗΝΑ (Γραφείο Βουλευτή). Επίκαιρη ερώτηση, στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, την οποία συνυπέγραψε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις πρόσφατες πυρκαγιές
στις περιοχές του Τεμπλονίου και του Ερημίτη. ΣΕΛΙΔΑ 7»

Äýï ðñüóôéìá êáé
«ëïõêÝôá» óå ÊÝñêõñá
êáé ÆÜêõíèï 4>>

Åñþôçóç åðôÜ Âïõëåõôþí
ôïõ ÊÊÅ ãéá ôéò ó÷ïëéêÝò
êáèáñßóôñéåò >>

Ç åðéóôñïöÞ ôïõ
Êñüíïõ ÁñãõñÜäùí

6

15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα